(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: 'Remont chodnika przy ul. Słowackiego w Suchedniowie'

  I. Opis przedmiotu zamówienia
  Zamówienie obejmuje remont chodnika przy ul. Słowackiego w Suchedniowie od ulicy Bodzentyńskiej do ulicy Emilii Peck. Obecnie chodnik wykonany jest z płyt betonowych 50x50 x7 na podsypce piaskowej. Remont polegał będzie na wymianie nawierzchni chodnika oraz zjazdów do posesji, wymianie krawężnika oraz obrzeży.
  1. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje między innymi:
  a) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem materiałów pochodzących z rozbiórki,
  b) karczowanie krzaków i ścinanie drzew wraz z przewiezieniem dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  c) roboty ziemne w tym usunięcie warstwy humusu, zagęszczenie terenu,
  d) profilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne,
  e) korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
  f) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
  g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego,
  h) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej - ok. 68 m2,
  i) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej - ok. 569 m2,
  j) regulację studzienek - 5 szt.,
  k) przymocowanie tablic znaków drogowych.

  2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie technicznym (załącznik nr 1) przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.
  Uwaga:
   Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin budowy ponosi Wykonawca.
   Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
   Materiały skalkulowane do oferty, potrzebne do realizacji zadania muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

  Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 28.06.2017r. do godz. 12:00
  adres poczty elektronicznej: [email protected] tel. 41 25 23 250 wew. 11
  II. Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia
  1. Termin wykonania zamówienia: 50 dni od daty podpisania umowy.
  2. Cenę oferty należy podać w oparciu o 'formularz ofertowy' (stanowiący załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zadania (w rozbiciu o cenę netto i podatek VAT).
  3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
  4. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
  5. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedna robotą polegającą na budowie/przebudowie/remoncie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o wartości minimum 50 tysięcy zł brutto.
  6. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.
  7. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
  a) formularz oferty,
  b) kosztorys ofertowy,
  c) wykaz osób wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
  d) wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie.
  8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.
  9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


  Data wprowadzenia: 2017-06-21 1516
  Data upublicznienia: 2017-06-21
  Art. czytany: 3276 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - wynik postępowania - rozmiar: 223061 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna - rozmiar: 13188171 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - rozmiar: 13350 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 54272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 54272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy - rozmiar: 15851 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - przedmiar robót - rozmiar: 2141633 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób - rozmiar: 13837 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 - wykaz robót - rozmiar: 12825 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zaproszenie do zlożenia oferty - rozmiar: 20454 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów