ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: 'Remont chodnika przy ul. Słowackiego w Suchedniowie'

2017-06-21 1516
Art. czytany: 1205 razy

I. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje remont chodnika przy ul. Słowackiego w Suchedniowie od ulicy Bodzentyńskiej do ulicy Emilii Peck. Obecnie chodnik wykonany jest z płyt betonowych 50x50 x7 na podsypce piaskowej. Remont polegał będzie na wymianie nawierzchni chodnika oraz zjazdów do posesji, wymianie krawężnika oraz obrzeży.
1. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje między innymi:
a) roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem materiałów pochodzących z rozbiórki,
b) karczowanie krzaków i ścinanie drzew wraz z przewiezieniem dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
c) roboty ziemne w tym usunięcie warstwy humusu, zagęszczenie terenu,
d) profilowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne,
e) korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
f) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego,
h) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej - ok. 68 m2,
i) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej - ok. 569 m2,
j) regulację studzienek - 5 szt.,
k) przymocowanie tablic znaków drogowych.

2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie technicznym (załącznik nr 1) przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym.
Uwaga:
 Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin budowy ponosi Wykonawca.
 Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
 Materiały skalkulowane do oferty, potrzebne do realizacji zadania muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 28.06.2017r. do godz. 12:00
adres poczty elektronicznej: [email protected] tel. 41 25 23 250 wew. 11
II. Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: 50 dni od daty podpisania umowy.
2. Cenę oferty należy podać w oparciu o 'formularz ofertowy' (stanowiący załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zadania (w rozbiciu o cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
5. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedna robotą polegającą na budowie/przebudowie/remoncie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o wartości minimum 50 tysięcy zł brutto.
6. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.
7. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
a) formularz oferty,
b) kosztorys ofertowy,
c) wykaz osób wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
d) wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.
9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.