(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – II postępowanie

  Zamawiający: Gmina Suchedniów
  ul. Fabryczna 5
  26-130 Suchedniów
  NIP: REGON:
  Tel. (41) 25 43 186
  e-mail: [email protected]


  Nr postępowania nadany przez zamawiającego: GNI.271.9.2022.AJ
  Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP: 2022/BZP 00284835/01
  Data wszczęcia postępowania: 29.07.2022 r.
  Identyfikator postępowania BZP: ocds-148610-509c78ec-0f2d-11ed-9a86-f6f4c648a056
  Identyfikator postępowania miniPortal: 8bc14b33-0214-4b42-b835-f1bf3fcc3c2f  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji opartym na wymaganiach wskazanych
  w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
  (t. j. Dz. U.2021 poz. 1129 ze zm.)

  Nazwa nadana przez zamawiającego:

  „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
  pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – II postępowanie


  Zamówienie jest prowadzone w oparciu o wymagania wynikające z procedury wskazanej
  w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale mniejszej niż próg unijny. W postępowaniu będą miały między innymi zastosowanie przepisy wskazane w dziale III przywołanej ustawy.
  Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu
  i załączników. Zamawiający po terminie składania ofert nie będzie miał możliwości zmiany zasad postępowania wskazanych w niniejszej SWZ.


  ZAMÓWIENIE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
  PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

  I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
  1. Pełna nazwa oraz adres Zamawiającego:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów.
  2. Numer telefonu: Tel. (41) 25 43 186
  3. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: [email protected]
  4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ dodatkowo dokumentacja projektowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=40421
  5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  6. Zasady kontaktu i porozumiewania się określa rozdział XI niniejszej SWZ.
  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. W przypadku wątpliwości czy niejasności, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, następnie zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.
  2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty dla robót budowlanych, o której mowa
  w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu zgodnie z art. 95 ustawy wszystkie osoby wykonujące czynności polegające na pracy fizycznej muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Sposób weryfikacji zatrudniania osób wykonujących w/w czynności oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określony został w załączniku nr 5 do SWZ – wzorze umowy.
  5. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia, na którym wykonywane będą w/w roboty budowlane w ramach niniejszego zamówienia. Wizja lokalna może być przeprowadzona w dni robocze od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 - 14.00. Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić do Zamawiającego pisemny wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem
  jej przeprowadzenia. Zamawiający potwierdzi możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej
  we wnioskowanym terminie. Zamawiający nie warunkuje ważności oferty od odbycia wizji lokalnej.
  6. Zamawiający informuje ponadto, że w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje:
  a) wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji,
  b) zawarcia umowy ramowej,
  c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
  d) prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych, rozliczenia będą dokonywane w PLN,
  e) określenia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96. ust. 2 pkt 2,
  f) zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,
  o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  g) zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
  7. Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie przesłanek przewidzianych w ustawie Pzp.
  8. Do postępowania bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzeń wydanych
  na podstawie tej ustawy. We wszelkich uregulowanych jak i nieuregulowanych w niniejszej SWZ sprawach stosuje się przepisy tych aktów.
  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: 'Przebudowa parku miejskiego
  w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”.
  2. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową przebudowę parku miejskiego w Suchedniowie (gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie). Zadanie zlokalizowane jest
  na działkach o nr ewid. geod. 6552/1, 3137/1,6506/55, 6506/54. W ramach zadnia planuje się budowę elementów małej architektury: altany, tężni solankowej, elementów placu zabaw, ławek, stołów, cokołów na rzeźby, tablic, leżaków, koszy na śmieci, toru rowerowego, fontanny pływającej podajnika na ziarna, pochylni. Ponadto zadanie obejmuje budowę pomostów o długości do 25 m i wysokości do 2,5, wymianę barierek, wykonanie nasadzeń oraz systemu nawadniania, budowę toalety publicznej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę niezbędnej infrastruktury zasilającej wybudowane obiekty, oświetlenia. Cały obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w parku stref: - plenerowej galerii sztuki, zabaw i rekreacji dla różnych grup wiekowych, pikniku i wypoczynku. Wyposażenie oraz zagospodarowanie każdej ze stref zawiera się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ. Każda ze stref zawierała w sobie będzie małą architekturę, pielęgnację istniejącej zieleni, nasadzenia.
  3. W ramach zadania przewiduje się niżej wskazane rodzaje prac:
  - roboty rozbiórkowe,
  - zabezpieczenie terenu budowy,
  - zabezpieczenie drzew istniejących zlokalizowanych bezpośrednio przy elementach przeznaczonych do rozbiórki,
  - roboty montażowe,
  - roboty instalacyjne,
  - wycinka drzew obumarłych (5 szt. oraz 4 szt. ze względu na kolizje),
  - roboty ziemne,
  - roboty towarzyszące,
  - wykonanie nowych nasadzeń wraz z systemem nawadniania,
  - budowę elementów małej architektury,
  - wykonanie robót z zakresu branży elektrycznej,
  - wymianę umocnienia brzegu zbiornika wodnego.
  4. Na terenie objętym przebudową występuje niżej wskazane uzbrojenie terenu:
  - sieć elektroenergetyczna,
  - sieć wodociągowa,
  - sieć gazociągowa,
  - sieć kanalizacji sanitarnej.
  5. Zadanie realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie robót do Starosty Skarżyskiego oraz o decyzję
  o pozwoleniu na budowę.


  UWAGA: Zamawiający informuje, że stroną internetową postępowania jest miniPortal, postępowanie dostępne jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8bc14b33-0214-4b42-b835-f1bf3fcc3c2f

  Informacja z otwarcia ofert, informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia, wyjaśnienia, zmiany SWZ i ogłoszenia, a także informacja o wyniku postępowania publikowane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępnej pod wyżej wskazanym adresem internetowym.

  W załączeniu do niniejszej wiadomości Zamawiający zamieszcza dokumentację projęktową, która ze względu na rozmiar plików nie jest możliwa do zamieszczenia poprzez aplikację miniPortal.


  Data wprowadzenia: 2022-07-29 1520
  Data upublicznienia: 2022-07-29
  Art. czytany: 152 razy

  » Załącznik nr 10 do SWZ cz. 1 - rozmiar: 13534417 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ cz. 2 - rozmiar: 34994331 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ. cz. 3 - rozmiar: 48876043 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ cz. 4 - rozmiar: 93614087 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 11 do SWZ - dokumentacja projektowa cz. 2 - rozmiar: 17882732 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 12 do SWZ - STWIORB - rozmiar: 1882125 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiary robót - rozmiar: 978618 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów