(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w zakresie usług prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego..

  Ogłoszenie nr 764804-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie: „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w zakresie usług prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego dla uczestników projektu pt.: „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.'
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  RPO WŚ 2014 -2020
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, krajowy numer identyfikacyjny 29042309800000, ul. ul. Fabryczna 5 , 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 254 30 92, e-mail [email protected], faks .
  Adres strony internetowej (URL): https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  https://www.suchedniow.bip.doc.pl/

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  W formie pisemnej
  Adres:
  Siedziba Zamawiającego - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w zakresie usług prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego dla uczestników projektu pt.: „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.'
  Numer referencyjny: MGOPS.271.4.2020
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w zakresie usług prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego dla uczestników projektu pt.: „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.' 2. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w zakresie usług prozdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i rozwoju osobistego dla uczestników projektu pt. 'Kluby Seniora jako ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście Gminie Suchedniów'. Zajęcia odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w Klubie Seniora zlokalizowanym przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie oraz w Klubie Seniora w sołectwie Michniów (budynek CKI, Michniów 20 B). Prowadzący zajęcia muszą zapewnić dojazd w miejsce szkolenia we własnym zakresie. 4. Zajęcia dobywać się będą przez okres 30 miesięcy tj. od stycznia 2021 r. do czerwca 2023 r. Zamawiający informuje, że termin zajęć może ulec przesunięciu ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną. Zamawiający nie ma wpływu na przepisy prawne regulujące możliwość funkcjonowania oraz prowadzenia klubów seniora na terytorium kraju. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 14:00 na podstawie uzgodnionych z kierownikiem OWD miesięcznych, szczegółowych harmonogramów. W związku z tym, iż Kluby seniora będą czynne także w jedną sobotę w miesiącu, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć również w wybraną, pracującą sobotę. Jako godzinę zajęciową należy rozumieć godzinę zegarową tj. 60 minut. 5. Przez cały okres realizacji zamówienia liczba uczestników będzie wynosiła maksymalnie 50 osób w tym 30 osób w Klubie Seniora w Suchedniowie oraz 20 osób w Klubie Seniora w Michniowie. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach tj. 2 grupy 10 osobowe w Michniowie oraz 2 grupy 15 osobowe w Suchedniowie. Projekt zakłada rotacyjność uczestników, zgodnie z indywidualną deklaracją uczestnika projektu w taki sposób, aby każdy z uczestników Klubu Seniora korzystał z zajęć według indywidualnych potrzeb. 6. Zamawiający w ramach zamówienia zapewnia całą infrastrukturę zajęć tj. lokal z pełnym węzłem sanitarnym oraz zapleczem, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie z dostępem do Internetu wyposażone w projektor multimedialny, sprzęt audiowizualny oraz komputerowy, sprzęt sportowy - kijki do nordic walking, maty do ćwiczeń, hantle, taśmy do ćwiczeń, piłki pilates, dyski sensoryczne, piłeczki, rollery, urządzenia: orbitrek i rower stacjonarny. 7. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  zapewnienie prowadzących szkolenie, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie,  opracowanie programu zajęć po przeprowadzonej wcześniej analizie co do poziomu wiedzy uczestników danej grupy,  sporządzenie wraz z kierownikiem OWD wykazu niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń materiałów,  wypełniania dziennika zajęć oraz kontrolowania potwierdzania przez ich uczestników obecności. 8. W trakcie realizacji projektu zajęcia oceniane będą przez ich uczestników. Ocena odbywała się będzie za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Wykonawca będzie zobowiązany do analizy wyników ankiety i w miarę potrzeb dostosowania do nich programu szkolenia. 9. Każdorazowo potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie zatwierdzona przez Zamawiającego karta czasu pracy. Rozliczenie odbywać się będzie w cyklach miesięcznych. Karta czasu pracy będzie podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni na wskazany w fakturze VAT/rachunku numer rachunku bankowego Wykonawcy. 10. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobą do kontaktów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie kierownik Ośrodka Wsparcia Dziennego. Po podpisaniu umowy, strony wyznaczą dogodną dla siebie formę komunikacji. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności warsztatów i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania aktualnie obowiązujących logotypów projektu na wszystkich dokumentach związanych z organizacją zajęć. 13. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części, jak poniżej. Część 1 zamówienia - polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów psychoedukacyjnych z elementami terapii oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 256 godzin warsztatów, około 8,5 godziny miesięcznie, odpowiednio po 4 - 5 godzin miesięcznie w każdym z dwóch Klubów Seniora. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 102 godziny w roku 2021, 103 godziny w roku 2022, 51 godzin w roku 2023 oraz 64 godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego w tym w roku 2021 - 26 h, w roku 2022 - 26 h, w roku 2023 - 12 h. Celem warsztatów/zajęć jest podniesienie samooceny uczestników, samoświadomości, kształtowanie i wzmacnianie kompetencji i umiejętności, przeciwdziałanie depresji, integracja i aktywizacja uczestników Klubu Seniora oraz udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia/warsztaty powinny odbywać się jako treningi specyficznych umiejętności interpersonalnych, warsztaty grupowe, grupy wsparcia, wykłady, dyskusje, prezentacje, poradnictwo indywidualne. Program warsztatów/zajęć obejmował będzie:  tematy z zakresu rozwiązywania konfliktów,  komunikację interpersonalną,  asertywność,  radzenie sobie ze złością, stresem, negatywnymi emocjami,  motywacja, techniki relaksacyjne,  mnemotechniki i ćwiczenia umysłu,  techniki psychologiczne wpływające na poprawę jakości życia itp. Część 2 zamówienia - polegająca przeprowadzeniu z uczestnikami Klubu Seniora spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z lekarzem specjalistą obejmujących wykłady i konsultacje indywidualne w zakresie profilaktyki i leczenia typowych chorób wieku starszego. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 30 godzin spotkań po 3 godziny, w tym w 2021 r. - 4 spotkania, w 2022 r. - 4 spotkania, w 2023 r. - 2 spotkania. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i prezentacji, w formie pytania - odpowiedzi, konsultacji indywidualnych w oparciu o wywiad lekarski. Zamawiający informuje, że usługa nie obejmuje badań lekarskich. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zwiększenie świadomości zdrowotnej uczestników Klubu Seniora. Program zajęć powinien obejmować następujące treści:  zagadnienia w zakresie profilaktyki i leczenia chorób typowych dla osób w wieku senioralnym między innymi takich jak cukrzyca, depresja, choroba Parkinsona, otępienie starcze, inkontynencja, choroba Alzheimera, reumatyzm, miażdżyca i choroby miażdżycowe, nowotwory, osteoporoza i inne. Część 3 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z fizjoterapeutą, obejmujących wykłady i konsultacje indywidualne w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu oraz urazów typowych dla osób w wieku starszym. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 21 godzin spotkań - 7 spotkań po 3 godziny, w tym w roku 2021 - 3 spotkania, w roku 2022 - 3 spotkania, w roku 2023 - 1 spotkanie. Zajęcia mają na celu podniesienie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu oraz urazów typowych dla osób w wieku starszym, zmianę nawyków w codziennym funkcjonowaniu poprawiających sprawność ruchową i zapobiegających urazom. Zajęcie powinny być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń ruchowych, prezentacji oraz konsultacji indywidualnych przypadków. Program zajęć powinien obejmować:  zagadnienia w zakresie profilaktyki/rehabilitacji chorób i urazów narządu ruchu typowych dla wieku senioralnego, które powodują pogorszenie sprawności ogólnej, mogą prowadzić do utraty samodzielności, w tym w szczególności: zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza stawów biodrowych, kolanowych i kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, upadki i inne,  zajęcia praktyczne w zakresie nauki prawidłowych nawyków (postawy/sposobu siadania/pozycji do spania itp.) mających wpływ na zachowanie sprawności motorycznej. Część 4 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z dietetykiem obejmującym wykłady w zakresie zasad zdrowego odżywiania oraz konsultacje indywidualne wraz z opracowaniem indywidualnej diety w uzasadnionych przypadkach. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 21 godzin spotkań - 7 spotkań po 3 godziny w tym w roku 2021 - 3 spotkania, w roku 2022 - 3 spotkania i w roku 2023 - 1 spotkanie. Spotkania mają na celu naukę zdrowego stylu życia w zakresie diety optymalnej ze względu na wiek i stan zdrowia, nabycie wiedzy, zmianę szkodliwych nawyków żywieniowych. Spotkania będą odbywać się w formie wykładów, prezentacji, dyskusji, wywiadu wraz z diagnozą indywidualną nawyków żywieniowych, w uzasadnionych przypadkach pomoc w dobraniu indywidualnej diety. Program zajęć powinien obejmować między innymi:  cykl wykładów dotyczących zasady żywienia osób wchodzących w drugą połowę życia, w szczególności: zasady starzenia się organizmu, zasady diety osób po 60 roku życia, zasady żywienia w profilaktyce chorób nowotworowych, zasady żywienia osób chorych na cukrzycę, zasady żywienia w chorobach krążenia, dieta korzystna w wieku starszym, inne,  prowadzenie indywidualnych konsultacji. Część 5 zamówienia - polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć ruchowych obejmujących elementy jogi, pilates a także zajęcia ruchowe takie jak spacery, rajdy, nordicwalking. W ramach tej części zamówienia przewiduje się łącznie 512 godzin spotkań, średnio 16 godzin miesięcznie, po 8 godzin w każdym z dwóch Klubów Seniora, w tym w 2021 roku - 204 godziny, w roku 2022 - 206 godzin, w roku 2023 - 102 godziny. Zajęcia powinny odbywać się w formie zajęć ruchowych z elementami jogi i pilates w pomieszczeniach i z wykorzystaniem sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu Klubu Seniora a także w formie spacerów, rajdów, nordicwalking. Celem zajęć jest aktywizacja ruchowa, profilaktyka urazów, utrzymanie kondycji i sprawności fizycznej, poprawa samopoczucia, integracja oraz propagowanie aktywnego stylu życia.

  II.5) Główny kod CPV: 85320000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  80400000-8
  80570000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: 30 lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia:
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  30

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w w/w. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w w/w. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy: a) w odniesieniu do części 1 - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.: osoba przygotowująca i prowadząca zajęcia/warsztaty psychoedukacyjne, posiadająca wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku psychologia oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na przeprowadzeniu minimum jednych zajęć/warsztatów/terapii grupowej wśród osób starszych. b) w odniesieniu do części 2 - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji jaka zostanie jej powierzona tj.: lekarz specjalista prowadzący wykłady i konsultacje indywidualne w zakresie profilaktyki i leczenia typowych chorób wieku starszego, posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku medycyna ze specjalizacją medycyna ogólna lub medycyna rodzinna. Uwaga: Zamawiający informuje, że posiadanie specjalizacji z geriatrii będzie dodatkowo punktowane zgodnie z opisanymi w SIWZ kryteriami oceny ofert. c) w odniesieniu do części 3 - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.: osoba prowadząca spotkania profilaktyczno - edukacyjne z fizjoterapeutą, posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa oraz prawo do wykonywania zawodu. UWAGA: Zamawiający informuje, że posiadanie w okresie ostatnich 5 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego z seniorami będzie dodatkowo punktowane zgodnie z opisanymi w SIWZ kryteriami oceny ofert. d) w odniesieniu do części 4 - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.: osoba prowadząca spotkania profilaktyczno - edukacyjne z dietetykiem, posiadająca wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku dietetyka lub technologia żywności i żywienia człowieka lub posiadająca wykształcenie uzupełniające kierunkowe (studia podyplomowe) na kierunkach pokrewnych oraz posiadająca w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie polegające na przygotowaniu własnego programu żywienia (diety indywidualnej) dla minimum 5 osób. e) w odniesieniu do części 5 - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.: osoba prowadząca zajęcia ruchowe, posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe I lub II stopnia lub studia podyplomowe z zakresu rekreacji ruchowej lub kurs instruktora pilates oraz posiadająca w okresie ostatnich 5 lat doświadczenie polegające na przeprowadzeniu zajęć ruchowych z osobami starszymi (seniorami) w ilości minimum 100 godzin. Do wykazu osób należy dołączyć stosowne oświadczenie Wykonawcy, że wskazane osoby posiadają wymagane wykształcenie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  a) Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składa wyłącznie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Dokument składany w oryginale wraz z ofertą - zgodnie z opisanym sposobem przygotowanie oferty w Rozdziale X SIWZ.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e (w zależności od części zamówienia).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Załącznik nr 1 a - 1 e – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 – wzór umowy Załącznik nr 6 a - 6 e – wykaz osób skierowanych do realizacji każdej z części zamówienia Załącznik nr 7 - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (K) Kompetencje i doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzeniu nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyna waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia tj. terminu odbywania się zajęć w przypadku wprowadzenia przepisów prawnych ograniczających możliwość funkcjonowania Klubów Seniora na terytorium powiatu skarżyskiego / województwa świętokrzyskiego / całego kraju. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby prowadzącej zajęcia na zasadzie zastępstwa w przypadku zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej prowadzącemu organizację zajęć. W takiej sytuacji każdorazowo Zamawiający musi wyrazić na zamianę prowadzącego pisemną zgodę, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała: kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy. 4. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 18.12.2020, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


  Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia - polegająca na przeprowadzeniu zajęć/warsztatów psychoedukacyjnych z elementami terapii oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 256 godzin warsztatów, około 8,5 godziny miesięcznie, odpowiednio po 4 - 5 godzin miesięcznie w każdym z dwóch Klubów Seniora. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 102 godziny w roku 2021, 103 godziny w roku 2022, 51 godzin w roku 2023 oraz 64 godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego w tym w roku 2021 - 26 h, w roku 2022 - 26 h, w roku 2023 - 12 h. Celem warsztatów/zajęć jest podniesienie samooceny uczestników, samoświadomości, kształtowanie i wzmacnianie kompetencji i umiejętności, przeciwdziałanie depresji, integracja i aktywizacja uczestników Klubu Seniora oraz udzielanie indywidualnego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia/warsztaty powinny odbywać się jako treningi specyficznych umiejętności interpersonalnych, warsztaty grupowe, grupy wsparcia, wykłady, dyskusje, prezentacje, poradnictwo indywidualne. Program warsztatów/zajęć obejmował będzie:  tematy z zakresu rozwiązywania konfliktów,  komunikację interpersonalną,  asertywność,  radzenie sobie ze złością, stresem, negatywnymi emocjami,  motywacja, techniki relaksacyjne,  mnemotechniki i ćwiczenia umysłu,  techniki psychologiczne wpływające na poprawę jakości życia itp.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (K) Kompetencje i doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr: 2 Nazwa: Część 2 zamówienia - polegająca przeprowadzeniu z uczestnikami Klubu Seniora spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z lekarzem specjalistą obejmujących wykłady i konsultacje indywidualne w zakresie profilaktyki i leczenia typowych chorób wieku starszego.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 30 godzin spotkań po 3 godziny, w tym w 2021 r. - 4 spotkania, w 2022 r. - 4 spotkania, w 2023 r. - 2 spotkania. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów i prezentacji, w formie pytania - odpowiedzi, konsultacji indywidualnych w oparciu o wywiad lekarski. Zamawiający informuje, że usługa nie obejmuje badań lekarskich. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zwiększenie świadomości zdrowotnej uczestników Klubu Seniora. Program zajęć powinien obejmować następujące treści:  zagadnienia w zakresie profilaktyki i leczenia chorób typowych dla osób w wieku senioralnym między innymi takich jak cukrzyca, depresja, choroba Parkinsona, otępienie starcze, inkontynencja, choroba Alzheimera, reumatyzm, miażdżyca i choroby miażdżycowe, nowotwory, osteoporoza i inne.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  K) Kompetencje i doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr: 3 Nazwa: Część 3 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z fizjoterapeutą, obejmujących wykłady i konsultacje indywidualne w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu oraz urazów typowych dla osób w wieku starszym
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 21 godzin spotkań - 7 spotkań po 3 godziny, w tym w roku 2021 - 3 spotkania, w roku 2022 - 3 spotkania, w roku 2023 - 1 spotkanie. Zajęcia mają na celu podniesienie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób narządu ruchu oraz urazów typowych dla osób w wieku starszym, zmianę nawyków w codziennym funkcjonowaniu poprawiających sprawność ruchową i zapobiegających urazom. Zajęcie powinny być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń ruchowych, prezentacji oraz konsultacji indywidualnych przypadków. Program zajęć powinien obejmować:  zagadnienia w zakresie profilaktyki/rehabilitacji chorób i urazów narządu ruchu typowych dla wieku senioralnego, które powodują pogorszenie sprawności ogólnej, mogą prowadzić do utraty samodzielności, w tym w szczególności: zmiany zwyrodnieniowe stawów, zwłaszcza stawów biodrowych, kolanowych i kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, upadki i inne,  zajęcia praktyczne w zakresie nauki prawidłowych nawyków (postawy/sposobu siadania/pozycji do spania itp.) mających wpływ na zachowanie sprawności motorycznej.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (K) Kompetencje i doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr: 4 Nazwa: Część 4 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z dietetykiem obejmującym wykłady w zakresie zasad zdrowego odżywiania oraz konsultacje indywidualne wraz z opracowaniem indywidualnej diety w uzasadnionych przypadkach.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 21 godzin spotkań - 7 spotkań po 3 godziny w tym w roku 2021 - 3 spotkania, w roku 2022 - 3 spotkania i w roku 2023 - 1 spotkanie. Spotkania mają na celu naukę zdrowego stylu życia w zakresie diety optymalnej ze względu na wiek i stan zdrowia, nabycie wiedzy, zmianę szkodliwych nawyków żywieniowych. Spotkania będą odbywać się w formie wykładów, prezentacji, dyskusji, wywiadu wraz z diagnozą indywidualną nawyków żywieniowych, w uzasadnionych przypadkach pomoc w dobraniu indywidualnej diety. Program zajęć powinien obejmować między innymi:  cykl wykładów dotyczących zasady żywienia osób wchodzących w drugą połowę życia, w szczególności: zasady starzenia się organizmu, zasady diety osób po 60 roku życia, zasady żywienia w profilaktyce chorób nowotworowych, zasady żywienia osób chorych na cukrzycę, zasady żywienia w chorobach krążenia, dieta korzystna w wieku starszym, inne,  prowadzenie indywidualnych konsultacji.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (K) Kompetencje i doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr: 5 Nazwa: Część 5 zamówienia - polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć ruchowych obejmujących elementy jogi, pilates a także zajęcia ruchowe takie jak spacery, rajdy, nordicwalking.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tej części zamówienia przewiduje się łącznie 512 godzin spotkań, średnio 16 godzin miesięcznie, po 8 godzin w każdym z dwóch Klubów Seniora, w tym w 2021 roku - 204 godziny, w roku 2022 - 206 godzin, w roku 2023 - 102 godziny. Zajęcia powinny odbywać się w formie zajęć ruchowych z elementami jogi i pilates w pomieszczeniach i z wykorzystaniem sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu Klubu Seniora a także w formie spacerów, rajdów, nordicwalking. Celem zajęć jest aktywizacja ruchowa, profilaktyka urazów, utrzymanie kondycji i sprawności fizycznej, poprawa samopoczucia, integracja oraz propagowanie aktywnego stylu życia.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:  Data wprowadzenia: 2020-12-10 1421
  Data upublicznienia: 2020-12-10
  Art. czytany: 1956 razy

  » INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZ. 1 - rozmiar: 1646048 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZ. 3,4 i 5 - rozmiar: 2627873 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 1637968 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie nr 764804 - rozmiar: 141312 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 108853 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 a do SIWZ - formularz oferty - rozmiar: 65020 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 b do SIWZ - rozmiar: 63042 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 c do SIWZ - formularz ofertowy - rozmiar: 63515 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do wzoru umowy - rozmiar: 56888 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 d do SIWZ - rozmiar: 63448 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 e do SIWZ - rozmiar: 62365 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 58517 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do wzoru umowy - rozmiar: 56915 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 59481 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa - rozmiar: 58528 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SIWZ - wzor umowy - rozmiar: 83161 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 a - wykaz osób - rozmiar: 58894 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 b do SIWZ - rozmiar: 58159 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 c do SIWZ - rozmiar: 57948 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 d do SIWZ - rozmiar: 58069 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 57653 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ 2 - rozmiar: 1139874 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów