(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn.: Opracowanie dokumentacj projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce


  Ogłoszenie nr 539711-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.
  Gmina Suchedniów: 'Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Żarnówce'
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie
  Nazwa projektu lub programu
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700000, ul. ul. Fabryczna 5 , 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Forma pisemna
  Adres:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów.
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 'Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Żarnówce'
  Numer referencyjny: GNI.271.1.2020
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn.: 'Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Żarnówce'. 2) Przedmiot zamówienia planowany jest do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 3) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: a) wykonania aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, b) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji naziemnej i podziemnej obiektu, c) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami i sprawdzeniami – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, d) opracowanie planu BIOZ dla projektu, e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, f) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót - 1 egz. w wersji papierowej + 1 ezg. W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, g) opracowanie projektu zagospodarowania terenu - 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, h) opracowanie projektu wykonawczego - 6 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD, i) wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) 2.2. Lokalizacja oraz podstawowe parametry istniejącego obiektu: a) Most przez rzekę Żarnówkę zlokalizowany jest w miejscowości Mostki, gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie w ciągu drogi gminnej nr 389001T km 0 + 989 dz. nr ewid. geod. 699/1, 697 obręb 008 Mostki b) Informacje o konstrukcji obiektu 1. Długość/powierzchnia 10,00 m/ 58,50 m2 2. Liczba i rozpiętość teoretyczna przęseł 1/9,00 m 3. Skrajnia pozioma na obiekcie/pod obiektem 5,85 m 4. Schemat statyczny belkowy swobodnie podparty 5. Rodzaj dźwigarów stalowe dwuteowe - walcowane 6. Materiał konstrukcji dźwigarów stal 7. Materiał konstrukcji pomostu drewno c) Stan techniczny obiektu oraz uszkodzenia wskazane w przeglądzie - nawierzchnia jezdni - 2 ubytki elementów pokładu drewnianego w jezdni. Deski podkładu górnego i dolnego są zmurszałe. Poprzecznice są zmurszałe, przegnite częściowo wyłamane. Dojazdy w obrębie skrzydeł - 2. 2.3. Wymagania do projektowania: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania zgłoszenia/pozwolenia na budowę, na mocy których możliwe będzie przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy mostu na obiekt z trwałym pomostem żelbetowym. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić między innymi niżej wskazane roboty:  wycinkę drzew i krzewów (oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych) kolidujących z zamierzeniem projektowym,  odmulenie koryta rzeki na długości po 20 m poza obiektem,  rozbiórkę istniejącej konstrukcji pomostu,  przebudowę istniejącej nawierzchni na moście,  przebudowę przyczółków,  wykonanie systemu odwodnienia,  przebudowę dojazdów,  zaprojektowanie chodnika (szerokość 2 m) dla pieszych na moście,  wykonanie badań nośności oraz zaprojektowanie w oparciu o nie konstrukcji wzmocnień i konstrukcji pomostu,  wymianę istniejących balustrad na całej długości po stronie lewej i prawej,  zaprojektowanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie ekspertyz, badań specjalistycznych i oględzin,  opracowanie projektu organizacji ruchu, zarówno stałej jak i czasowej na czas prowadzenia robót zatwierdzone przez Starostę Skarżyskiego. 2.4. Projekt budowlany należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 2.5. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z:  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm.),  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1935),  przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. dz. U. 2016 poz. 124) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie(Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 ze zm.) oraz innych przepisów prawnych obowiązujących w chwili przekazywania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 2.6. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia będzie zobowiązany również do;  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jeżeli będzie wymagane,  uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;  uzyskania pozwolenia wodno - prawnego oraz opracowanie operatu wodno - prawnego, jeżeli będą wymagane,  dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,  uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznych parametrów i konstrukcji jezdni, chodnika, sposobu odwodnienia mostu, przebudowy mostu i stałej organizacji ruchu,  przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań i ekspertyz,  przekazywaniu Zamawiającemu kopii wniosków, wystąpień o decyzje i uzgodnienia oraz kopii uzgodnień, warunków i opinii w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego,  uwzględnianie w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego,  Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z opłatami administracyjnymi, opłatami za uzgodnienia, mapy do celów projektowych, oraz wszelkie inne, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,  wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich pod względem cenowym przed ogłoszeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,  Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym wszystkich dokumentów uzgadniających, decyzji, opinii itp. 2.7. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 2.8. Zakres robót może ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 2.9. Zamawiający informuje, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W związku z powyższym zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny'.
  II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach: 126
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia:
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  126

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. za spełniony jeżeli, 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał jedną dokumentację projektową o wartości minimum 10 000,00 złotych brutto obejmującą swoim zakresem projekt przebudowy, rozbudowy lub budowy mostu w ciągu drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie (na zasadzie 1+1) . 2) Wykonawca dysponował będzie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:  1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej,  1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  6.8. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.8. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.9. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.9. lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis w pkt. 6.10. stosuje się odpowiednio.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskach tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem warunków opisanych w rozdziale 4 pkt. 4.2.3. 1) niniejszej SIWZ, b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie przez nie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 3 lat i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ - dokument składany w oryginale. Do wykazu do osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane – z uwzględnieniem warunków opisanych w rozdziale 4 pkt 4.2. ppkt 4.2.3. 2) niniejszej SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie
  Informacja na temat wadium
  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:
  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (T) Skrócenie terminu realizacji zamówienia 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Informacje dodatkowe
  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Informacje dodatkowe:
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 18.2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych czynności, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. 3. Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużeniu w przypadku: a) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; przedłużającym się terminem uzgodnień organów administracji publicznej, itp. c) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca może również zastąpić każdą z osób wymienionych w umowie. Każdorazowo Zamawiający musi wyrazić na zmianę takiej osoby pisemną zgodę, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała: kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy. 5. Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wśród projektantów na zasadzie zastępstwa. W tym przypadku spełnione muszą być łącznie warunki tak jak w punkcie 4.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO: - administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Suchedniów jest Pan Władysław Grudniewski tel. 41 25 43 250 wew. 10, - dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 'Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001 T na rzece Żarnówce' prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy, - obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, - posiada Pan/Pani:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2020-05-21, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Data wprowadzenia: 2020-05-13 1514
  Data upublicznienia: 2020-05-13
  Art. czytany: 1646 razy

  » INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - rozmiar: 1479999 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 996256 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 217600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty - rozmiar: 21829 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 16240 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - rozmiar: 16630 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa - rozmiar: 16402 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - rozmiar: 17893 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 - Wykaz usług - rozmiar: 15817 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 - wzór umowy - rozmiar: 116736 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 15844 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 - Przegląd podstawowy mostu - rozmiar: 4957476 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 16630 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów