(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Przetargi
A Zamówienia publiczne
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Ponowne wykorzystanie
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
A» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.9.2023
A» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.11.2023
A» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy
A» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. technicznych
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa wraz z montażem
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485, 2543090.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa wraz z montażem.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający (organizator przetargu) Gmina Suchedniów
  26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
  tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
  www.suchedniow.bip.doc.pl , [email protected] . [email protected]
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI
  Cel:
  Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zainstalowanie ogólnodostępnych urządzeń siłowni zewnętrznej.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z ich montażem na terenie gminy Suchedniów – wieś Mostki - nr ewid. geod. działki 1126/27 obręb 08 wieś Mostki
  realizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
  Przeznaczenie: Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych.
  Urządzenia przeznaczone do montażu i użytkowania na zewnątrz.
  Kolorystyka: żółto-szara lub zielono-szara.
  Na obszarze postawionych zostanie osiem urządzeń siłowni zewnętrznych, podwójnych trwale połączonych z pylonem zawierającym obustronną instrukcję obsługi urządzeń –stanowiących elementy małej architektury.
  BIEGACZ PODWÓJNY 1szt.
  DRĄŻEK PODWÓJNY 1szt.
  KOŁA PODWÓJNE 1szt.
  ROWER PODWÓJNY szt. 1
  MOTYL PODWÓJNY szt. 1
  ORBITREK PODWÓJNY szt. 1
  WIOŚLARZ PODWÓJNY szt. 1
  WYCISKANIE SIDZĄC PODWÓJNE szt. 1
  Mocowanie urządzeń do betonowej podbudowy fundamentowej (wylewane lub prefabrykat) za pomocą kotew.
  Wokół każdego urządzenia pozostawiono strefy
  ochronne, (150cm od najbardziej wysuniętej krawędzi urządzenia.) W strefach ochronnych nie instaluje się żadnych innych elementów
  architektury typu: drzewo, kosz, ławka, … itp.
  Urządzenia:
  Materiał: Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo .
  Siedzenia, oparcia, pedały, stópki(czyli elementy na których opieramy stopy) wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby zabezpieczone metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte.
  W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte.
  Zamawiający wymaga, aby wraz z formularzem ofertowym Wykonawca przedłożył certyfikat zgodności PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 957-1:2005 oraz aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące PCA dla poszczególnych urządzeń oraz kartę techniczną wraz ze zdjęciem w kolorze.

  Cena ryczałtowa określona przez wykonawcę w ofercie zawiera całość dostawy wraz z montażem określonych w przedmiarze wykonania zadania.
  Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych (tz. o innej nazwie niż przedstawiono w niniejszej SWZ).

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): sprzęt do ćwiczeń fizycznych (37.44.00.00-4)
  roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45.11.27.20-8)
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.03.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy podpiszą:
  1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w druku oferty - Załącznik nr 1),
  2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału , wykonawcy podpiszą :
  1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w druku oferty- Załącznik nr 1),
  2) oświadczenie o przyjęciu warunków umowy (zawarte w druku oferty- Załącznik nr 1),
  3) kopia - certyfikat zgodności PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN
  957-1:2005 oraz aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące PCA
  dla poszczególnych urządzeń oraz kartę techniczną wraz ze zdjęciem w kolorze.
  4) kosztorys ofertowy uproszczony.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych jw.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  Cena – 90%
  Gwarancja – 10%
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
  Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:
  a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi
  b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  c) Wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
  a) Zmianą stawki podatku VAT,
  b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Suchedniów 12.01.2015 r,. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów – Dariusz Miernik


  Data wprowadzenia: 2015-01-12 1055
  Data upublicznienia: 2015-01-12
  Art. czytany: 4184 razy

  » KOSZTORYS ŚLEPY - rozmiar: 26848 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » LOKALIZACJA - rozmiar: 1572932 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 - rozmiar: 560465 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PODPISY SWZ - rozmiar: 1468106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 23.01.2015 - rozmiar: 632035 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 1073152 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - rozmiar: 450612 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYJAŚNIENIE DO SWZ (ZMIANA) - rozmiar: 592604 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów