OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI

2015-01-12 1055
Art. czytany: 4182 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa wraz z montażem
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485, 2543090.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa wraz z montażem.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zamawiający (organizator przetargu) Gmina Suchedniów
26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
www.suchedniow.bip.doc.pl , [email protected] . [email protected]
2. Opis przedmiotu zamówienia
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI
Cel:
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zainstalowanie ogólnodostępnych urządzeń siłowni zewnętrznej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z ich montażem na terenie gminy Suchedniów – wieś Mostki - nr ewid. geod. działki 1126/27 obręb 08 wieś Mostki
realizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Przeznaczenie: Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych.
Urządzenia przeznaczone do montażu i użytkowania na zewnątrz.
Kolorystyka: żółto-szara lub zielono-szara.
Na obszarze postawionych zostanie osiem urządzeń siłowni zewnętrznych, podwójnych trwale połączonych z pylonem zawierającym obustronną instrukcję obsługi urządzeń –stanowiących elementy małej architektury.
BIEGACZ PODWÓJNY 1szt.
DRĄŻEK PODWÓJNY 1szt.
KOŁA PODWÓJNE 1szt.
ROWER PODWÓJNY szt. 1
MOTYL PODWÓJNY szt. 1
ORBITREK PODWÓJNY szt. 1
WIOŚLARZ PODWÓJNY szt. 1
WYCISKANIE SIDZĄC PODWÓJNE szt. 1
Mocowanie urządzeń do betonowej podbudowy fundamentowej (wylewane lub prefabrykat) za pomocą kotew.
Wokół każdego urządzenia pozostawiono strefy
ochronne, (150cm od najbardziej wysuniętej krawędzi urządzenia.) W strefach ochronnych nie instaluje się żadnych innych elementów
architektury typu: drzewo, kosz, ławka, … itp.
Urządzenia:
Materiał: Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo .
Siedzenia, oparcia, pedały, stópki(czyli elementy na których opieramy stopy) wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby zabezpieczone metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte.
W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte.
Zamawiający wymaga, aby wraz z formularzem ofertowym Wykonawca przedłożył certyfikat zgodności PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 957-1:2005 oraz aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące PCA dla poszczególnych urządzeń oraz kartę techniczną wraz ze zdjęciem w kolorze.

Cena ryczałtowa określona przez wykonawcę w ofercie zawiera całość dostawy wraz z montażem określonych w przedmiarze wykonania zadania.
Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych (tz. o innej nazwie niż przedstawiono w niniejszej SWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): sprzęt do ćwiczeń fizycznych (37.44.00.00-4)
roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45.11.27.20-8)
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.03.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
• III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy podpiszą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w druku oferty - Załącznik nr 1),
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału , wykonawcy podpiszą :
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w druku oferty- Załącznik nr 1),
2) oświadczenie o przyjęciu warunków umowy (zawarte w druku oferty- Załącznik nr 1),
3) kopia - certyfikat zgodności PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN
957-1:2005 oraz aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące PCA
dla poszczególnych urządzeń oraz kartę techniczną wraz ze zdjęciem w kolorze.
4) kosztorys ofertowy uproszczony.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych jw.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
Cena – 90%
Gwarancja – 10%
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:
a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi
b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) Wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) Zmianą stawki podatku VAT,
b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Suchedniów 12.01.2015 r,. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów – Dariusz Miernik