(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.9.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.11.2023
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. technicznych
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa wraz z montażem
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485, 2543090.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa wraz z montażem.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający (organizator przetargu) Gmina Suchedniów
  26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
  tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
  www.suchedniow.bip.doc.pl , [email protected] . [email protected]
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA WZDŁUŻ CIĄGU SPACEROWEGO ZALEWU MOSTKI
  Cel:
  Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zainstalowanie ogólnodostępnych urządzeń siłowni zewnętrznej.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z ich montażem na terenie gminy Suchedniów – wieś Mostki - nr ewid. geod. działki 1126/27 obręb 08 wieś Mostki
  realizowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
  Przeznaczenie: Urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci poniżej 14 roku życia powinny korzystać z urządzeń pod opieką osób dorosłych.
  Urządzenia przeznaczone do montażu i użytkowania na zewnątrz.
  Kolorystyka: żółto-szara lub zielono-szara.
  Na obszarze postawionych zostanie osiem urządzeń siłowni zewnętrznych, podwójnych trwale połączonych z pylonem zawierającym obustronną instrukcję obsługi urządzeń –stanowiących elementy małej architektury.
  BIEGACZ PODWÓJNY 1szt.
  DRĄŻEK PODWÓJNY 1szt.
  KOŁA PODWÓJNE 1szt.
  ROWER PODWÓJNY szt. 1
  MOTYL PODWÓJNY szt. 1
  ORBITREK PODWÓJNY szt. 1
  WIOŚLARZ PODWÓJNY szt. 1
  WYCISKANIE SIDZĄC PODWÓJNE szt. 1
  Mocowanie urządzeń do betonowej podbudowy fundamentowej (wylewane lub prefabrykat) za pomocą kotew.
  Wokół każdego urządzenia pozostawiono strefy
  ochronne, (150cm od najbardziej wysuniętej krawędzi urządzenia.) W strefach ochronnych nie instaluje się żadnych innych elementów
  architektury typu: drzewo, kosz, ławka, … itp.
  Urządzenia:
  Materiał: Konstrukcja urządzenia wykonana ze stalowych rur ocynkowanych ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo .
  Siedzenia, oparcia, pedały, stópki(czyli elementy na których opieramy stopy) wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby zabezpieczone metalowymi zaślepkami. Końcówki rur zamknięte.
  W urządzeniach zastosowano łożyska kulkowe, dwustronnie zamknięte.
  Zamawiający wymaga, aby wraz z formularzem ofertowym Wykonawca przedłożył certyfikat zgodności PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN 957-1:2005 oraz aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące PCA dla poszczególnych urządzeń oraz kartę techniczną wraz ze zdjęciem w kolorze.

  Cena ryczałtowa określona przez wykonawcę w ofercie zawiera całość dostawy wraz z montażem określonych w przedmiarze wykonania zadania.
  Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych (tz. o innej nazwie niż przedstawiono w niniejszej SWZ).

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): sprzęt do ćwiczeń fizycznych (37.44.00.00-4)
  roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45.11.27.20-8)
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.03.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy podpiszą:
  1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zawarte w druku oferty - Załącznik nr 1),
  2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału , wykonawcy podpiszą :
  1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte w druku oferty- Załącznik nr 1),
  2) oświadczenie o przyjęciu warunków umowy (zawarte w druku oferty- Załącznik nr 1),
  3) kopia - certyfikat zgodności PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 i PN-EN
  957-1:2005 oraz aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące PCA
  dla poszczególnych urządzeń oraz kartę techniczną wraz ze zdjęciem w kolorze.
  4) kosztorys ofertowy uproszczony.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych jw.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  Cena – 90%
  Gwarancja – 10%
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
  Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:
  a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi
  b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  c) Wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
  a) Zmianą stawki podatku VAT,
  b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Suchedniów 12.01.2015 r,. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów – Dariusz Miernik


  Data wprowadzenia: 2015-01-12 1055
  Data upublicznienia: 2015-01-12
  Art. czytany: 4183 razy

  » KOSZTORYS ŚLEPY - rozmiar: 26848 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » LOKALIZACJA - rozmiar: 1572932 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 - rozmiar: 560465 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PODPISY SWZ - rozmiar: 1468106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 23.01.2015 - rozmiar: 632035 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 1073152 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - rozmiar: 450612 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYJAŚNIENIE DO SWZ (ZMIANA) - rozmiar: 592604 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  Rejestr zmian:
  2015-02-09
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-01-23
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-01-19
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska
  4. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-01-15
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-01-14
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-01-12
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Kaniewska
  11. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Ewa Kaniewska
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów