(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY WIELOBRANŻOWY

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.suchedniow.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Suchedniów: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY ULIC POWSTAŃCÓW I KRÓTKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ W SUCHEDNIOWIE - I ETAP REWITALIZACJI -
  Numer ogłoszenia: 61822 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.pib.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY ULIC POWSTAŃCÓW I KRÓTKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ W SUCHEDNIOWIE - I ETAP REWITALIZACJI -.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Lokalizacja projektu : GMINA SUCHEDNIÓW ul. Powstańców 1863r. Nr drogi 389048T - lokalna - przebieg od drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów - Parszów (ul. Bodzentyńska) do starodroża drogi Nr 7 (ul. Kielecka)- 712,00 mb., ul. Krótka Nr drogi 389035T - lokalna - przebieg od drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski (ul. Mickiewicza) do ul. Powstańców 1863r. - 133,00 mb., ul. Kielecka- starodroże drogi Nr 7 - lokalna - skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863r. - km 520+260. 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II.Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem projektu jest opracowanie projektu budowlanego: -przebudowa ulicy Powstańców droga gminna wraz z dwustronnym chodnikiem, zjazdami do działek, miejscami parkingowymi/postojowymi przy punktach handlowych, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przełączeniami, przebudową wodociągu wraz z przyłączami i przełączeniami, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (słupy, studnie teletechniczne itp.), uporządkowanie pasa zieleni, (nawierzchnia asfalt , chodniki i zjazdy z kostki brukowej bulwarowej), -przebudowa ulicy Krótkiej droga gminna wraz z dwustronnym chodnikiem, zjazdami do działek, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przełączeniami, przebudową wodociągu wraz z przyłączami i przełączeniami, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (słupy, studnie teletechniczne itp.), (nawierzchnia asfalt , chodniki i zjazdy z kostki brukowej bulwarowej), -w przypadku działek niezagospodarowanych (brak zabudowań) należy zaprojektować zjazdy indywidualne, -w przypadku działek niezagospodarowanych (brak zabudowań) należy zaprojektować przykanaliki kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowe z wyprowadzeniem poza pas drogowy (zakończyć zgodnie z warunkami uzyskanymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie), -zaprojektować 2 przystanki komunikacyjne dla BUS (lewa i prawa strona) przy ul. Postańców 1863r., - elementy małej architektury - ławki parkowe z koszami - 5 kpl., -ocena stanu technicznego przepustów i przejść kanalizacji deszczowej drogowych w ul.Powstańców 1863r. - w przypadku konieczności zaprojektować przebudowę, -zaprojektowanie lokalizacji 3 szt. słupów w ul. Powstańców 1863r. - (do podwieszania reklam oraz oświetlenia świątecznego, -podczyszczalnia wód deszczowych (separator), wylot do rzeki Kamionki, -wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, -opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami w 5 egz., (ograniczyć do 3,50 t ruch pojazdów w ul. Powstańców 1863r. od ul. Bodzentyńskiej do ul. Fabrycznej, udrożnić skrzyżowanie ul. Powstańców z ul. Kielecką - wjazd i wyjazd w obu kierunkach), -opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut wód deszczowych i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, -opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 5 egz. papierowych + 1egz. w wersji elektronicznej, -opracowanie kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. papierowej i przedmiaru robót w 5 egz i 1egz. w wersji elektronicznej, -wystąpienie do Starostwa Powiatu Skarżyskiego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Dz.U. 2008nr 154 poz. 958). -wykonanie wykazu właścicieli gruntów objętych inwestycją w 5 egz. papierowych i 1egz. elektronicznej oraz uzyskanie zgód na prowadzenie robót (prawo do dysponowania gruntem w celu realizacji zamierzenia) w 2 gez. papierowych., -projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu i projekty branżowe należy opracować w 5 egz. papierowych + 1egz. w wersji elektronicznej, -wystąpienie i uzyskanie warunków przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, -wystąpienie i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. UWAGA: pozostałe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności : Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 roku), Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska z późń.zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 664 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690. z późn. zm. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - z późn.zm. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 462 z późn. zm.. Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia. Kategoria usługi - 12..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.50.00-2, 74.23.20.00-4.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 2000,00 zł.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Minimum dwie usługi z zakresu projektowania dróg o długości min. 800,00 mb. każda wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) i zagospodarowaniem terenu .
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ , -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - ( minimalne wymagania dla osób wskazanych do projektowania - uprawnienia drogowe, sanitarne w zakresie sieci).
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zmiana terminu wykonania zamówienia: Zmiany będące następstwem przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień od właściwych organów lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie GRI. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu b) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) Zmianą stawki podatku VAT, b) Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Suchedniów - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, pok. nr 204.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Suchedniów - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, pok. nr 204.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  21.02.2014 - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  mgr inż. Tadeusz Bałchanowski


  Data wprowadzenia: 2014-02-21 1256
  Data upublicznienia: 2014-02-21
  Art. czytany: 3294 razy

  » OTWARCIE OFERT PRZETARGOWYCH - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 9676800 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » WYNIK PRZETARGU - ROZSTRZYGNIĘCIE - rozmiar: 74240 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów