OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY - PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY WIELOBRANŻOWY

2014-02-21 1256
Art. czytany: 3355 razy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.suchedniow.bip.doc.pl
________________________________________
Suchedniów: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY ULIC POWSTAŃCÓW I KRÓTKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ W SUCHEDNIOWIE - I ETAP REWITALIZACJI -
Numer ogłoszenia: 61822 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.pib.doc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY ULIC POWSTAŃCÓW I KRÓTKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ W SUCHEDNIOWIE - I ETAP REWITALIZACJI -.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Lokalizacja projektu : GMINA SUCHEDNIÓW ul. Powstańców 1863r. Nr drogi 389048T - lokalna - przebieg od drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów - Parszów (ul. Bodzentyńska) do starodroża drogi Nr 7 (ul. Kielecka)- 712,00 mb., ul. Krótka Nr drogi 389035T - lokalna - przebieg od drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski (ul. Mickiewicza) do ul. Powstańców 1863r. - 133,00 mb., ul. Kielecka- starodroże drogi Nr 7 - lokalna - skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863r. - km 520+260. 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II.Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem projektu jest opracowanie projektu budowlanego: -przebudowa ulicy Powstańców droga gminna wraz z dwustronnym chodnikiem, zjazdami do działek, miejscami parkingowymi/postojowymi przy punktach handlowych, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przełączeniami, przebudową wodociągu wraz z przyłączami i przełączeniami, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (słupy, studnie teletechniczne itp.), uporządkowanie pasa zieleni, (nawierzchnia asfalt , chodniki i zjazdy z kostki brukowej bulwarowej), -przebudowa ulicy Krótkiej droga gminna wraz z dwustronnym chodnikiem, zjazdami do działek, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przełączeniami, przebudową wodociągu wraz z przyłączami i przełączeniami, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej (słupy, studnie teletechniczne itp.), (nawierzchnia asfalt , chodniki i zjazdy z kostki brukowej bulwarowej), -w przypadku działek niezagospodarowanych (brak zabudowań) należy zaprojektować zjazdy indywidualne, -w przypadku działek niezagospodarowanych (brak zabudowań) należy zaprojektować przykanaliki kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowe z wyprowadzeniem poza pas drogowy (zakończyć zgodnie z warunkami uzyskanymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie), -zaprojektować 2 przystanki komunikacyjne dla BUS (lewa i prawa strona) przy ul. Postańców 1863r., - elementy małej architektury - ławki parkowe z koszami - 5 kpl., -ocena stanu technicznego przepustów i przejść kanalizacji deszczowej drogowych w ul.Powstańców 1863r. - w przypadku konieczności zaprojektować przebudowę, -zaprojektowanie lokalizacji 3 szt. słupów w ul. Powstańców 1863r. - (do podwieszania reklam oraz oświetlenia świątecznego, -podczyszczalnia wód deszczowych (separator), wylot do rzeki Kamionki, -wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, -opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami w 5 egz., (ograniczyć do 3,50 t ruch pojazdów w ul. Powstańców 1863r. od ul. Bodzentyńskiej do ul. Fabrycznej, udrożnić skrzyżowanie ul. Powstańców z ul. Kielecką - wjazd i wyjazd w obu kierunkach), -opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut wód deszczowych i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, -opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 5 egz. papierowych + 1egz. w wersji elektronicznej, -opracowanie kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. papierowej i przedmiaru robót w 5 egz i 1egz. w wersji elektronicznej, -wystąpienie do Starostwa Powiatu Skarżyskiego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Dz.U. 2008nr 154 poz. 958). -wykonanie wykazu właścicieli gruntów objętych inwestycją w 5 egz. papierowych i 1egz. elektronicznej oraz uzyskanie zgód na prowadzenie robót (prawo do dysponowania gruntem w celu realizacji zamierzenia) w 2 gez. papierowych., -projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu i projekty branżowe należy opracować w 5 egz. papierowych + 1egz. w wersji elektronicznej, -wystąpienie i uzyskanie warunków przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, -wystąpienie i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. UWAGA: pozostałe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności : Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 roku), Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska z późń.zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75, poz. 664 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690. z późn. zm. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - z późn.zm. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz.U. 2000 nr 63, poz. 735. Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 462 z późn. zm.. Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia. Kategoria usługi - 12..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.50.00-2, 74.23.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 2000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Minimum dwie usługi z zakresu projektowania dróg o długości min. 800,00 mb. każda wraz z infrastrukturą podziemną (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna) i zagospodarowaniem terenu .
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ , -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - ( minimalne wymagania dla osób wskazanych do projektowania - uprawnienia drogowe, sanitarne w zakresie sieci).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana terminu wykonania zamówienia: Zmiany będące następstwem przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień od właściwych organów lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie GRI. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu b) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) Zmianą stawki podatku VAT, b) Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Suchedniów - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, pok. nr 204.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Gmina Suchedniów - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, pok. nr 204.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

21.02.2014 - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
mgr inż. Tadeusz Bałchanowski