A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu - odbiór odpadów komunalnych i zorganizowanie PSZOK z Gminy Suchedniów

  Suchedniów: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW ORAZ ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2016
  Numer ogłoszenia: 309438 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW ORAZ ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2016.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lokalizacja inwestycji: GMINA SUCHEDNIÓW, 26-130 Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW ORAZ ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2016. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Suchedniów oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiorem zostaną objęte: odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny /zmieszane odpady komunalne/, odpady komunalne zbierane w sposób selektywny /u źródła/ z podziałem na frakcje - tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, zużyte opony, popiół, odpady ulegające biodegradacji. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych mających zostać odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy wynosi: 2036 Mg z podziałem na następujące frakcje: DANE DO WYCENY OFERTY Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna: papier i tektura - 4,79 Mg, tworzywa sztuczne - 50,22 Mg, opakowania szklane i szkło - 46 Mg, odpady wielkogabarytowe - 3,16 Mg, zużyte opony - 39,46 Mg, Popiół - 38,4 Mg, odpady ulegające biodegradacji - 12,94 Mg, zmieszane odpady komunalne - 1812 Mg. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: papier i tektura - 1,21 Mg, tworzywa sztuczne - 2,78 Mg, opakowania szklane i szkło - 3,6 Mg, odpady wielkogabarytowe - 4,84 Mg, zużyte opony - 0,54 Mg, popiół - 3,6 Mg, odpady ulegające biodegradacji - 0,06 Mg, leki inne /przeterminowane/ - 0,15 Mg, baterie i akumulatory - 0,03 Mg, zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki - 4,5 Mg, inne zużyte urządzenia elektryczne - 4 Mg, metale - 3,6 Mg, chemikalia - 0,12 Mg, odpady budowlane i rozbiórkowe. Razem: papier i tektura - 6 Mg, tworzywa sztuczne - 53 Mg, opakowania szklane i szkło - 49,6 Mg, odpady wielkogabarytowe - 8 Mg, zużyte opony - 40 Mg, popiół - 42 Mg, odpady ulegające biodegradacji - 13 Mg, zmieszane odpady komunalne - 1812 Mg, leki inne /przeterminowane/ - 0,15 Mg, baterie i akumulatory - 0,03 Mg, zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki - 4,5 Mg, inne zużyte urządzenia elektryczne - 4 Mg, metale - 3,6 Mg, chemikalia - 0,12 Mg. UWAGA: Przedstawione ilości odpadów komunalnych wyliczone zostały na podstawie dokumentów przekazania odpadów stanowiących załącznik do faktur za okres ostatnich 12 m-cy poprzedzających niniejsze postępowanie i służą do oszacowania wartości zamówienia oraz określenia przedmiotu i zakresu zamówienia. Okres rozliczeniowy - miesięczny /za wykonaną usługę - na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego/. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie stanowić 1/12 ceny ryczałtowej brutto Wykonawcy, z którym podpisana zostanie umowa ryczałtowa. 1.Dane dotyczące Gminy Suchedniów istotne z punktu widzenia zamówienia: 1/łączna liczba mieszkańców Gminy Suchedniów - 10410 z czego 8459 w zabudowie jednorodzinnej oraz 1951 w zabudowie wielorodzinnej, jest to maksymalna liczba osób w okresie obowiązywania zamówienia, 2/liczba gospodarstw domowych - 3010 z czego 2410 w zabudowie jednorodzinnej i 600 w zabudowie wielorodzinnej, 3/liczba budynków jednorodzinnych zamieszkałych - 2233, 4/liczba budynków wielorodzinnych -30, 4/długość dróg na terenie gminy: drogi gminne - 52,60 km, drogi powiatowe - 12,50 km, drogi wojewódzkie - 6,60 km, drogi wewnętrzne - 1,10 km. 2.Zakres usług 1/Odbiór odpadów komunalnych odbywać ma się według następujących zasad I. ZABUDOWA JEDNORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych a/zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 120 l /pojemniki zapewni właściciel nieruchomości/, b/odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w systemie workowym będą gromadzone w workach w następujących kolorach: -KOLORZE ŻÓŁTYM - odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych worek 120 l, -KOLORZE BIAŁYM - opakowania szklane bezbarwne worek 120 l, - KOLORZE RÓŻOWYM - opakowania szklane kolorowe worek 120 l, -KOLORZE NIEBIESKIM - opakowania z papieru i makulatura worek 120 l, -KOLORZE ZIELONYM - odpady ulegające biodegradacji worek 120 l, -POPIÓŁ - pojemnik metalowy 120 l /zapewnia właściciel nieruchomości/ c/OPONY d/ODPADY WIELKOGABARYTOWE UWAGA: W ramach wykonywanej usługi worki zapewnia i dostarcza WYKONAWCA usługi Częstotliwość wywozu przez wykonawcę odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych regulował będzie podany niżej harmonogram: 1 i 3 poniedziałek roboczy każdego miesiąca : ul. Graniczna, Jarzębinowa, Langiewicza, Przechodnia, Słoneczna, Wspólna, Źródłowa, i Mostki 1 i 3 wtorek roboczy każdego miesiąca: ul. Harcerska, Jodłowa, Kielecka, Kopalniana, Młynarska, Partyzantów, Świerkowa, Topolowa, Warszawska, Warszawska-Gajówka-Rejów, Wrzosowa, Zagórska 1 i 3 środa robocza każdego miesiąca: ul. Bodzentyńska, Ogrodowa, Pasternik, Żeromskiego, Krzyżka, Ostojów, Ostojów-Dulęba, Ostojów-Ogonów 1 i 3 czwartek roboczy każdego miesiąca: ul. Berezów, Choroszewskiego, Józefów, Koszykowa, Leśna, Placowa, Sosnowa, Sportowa, Michniów 1 i 3 piątek roboczy każdego miesiąca: ul. Bugaj, Cmentarna, Dawidowicza, Dworcowa, Fabryczna, Gajzlera, Jagodowa, Kościelna, Niska, Os. Piłsudskiego, Porzeczkowa, Powstańców 1863 r., Poziomkowa, Przejściowa, Spokojna, Staszica, Stokowiec, Szarych Szeregów, Szeroka, Traugutta 1 i 3 sobota robocza każdego miesiąca: ul. Jasna, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Nowa, Os. Jasna I, Os. Jasna II, E. Peck, Poziomskiego, Słowackiego, Suchyni Opakowania plastikowe: każdy ostatni roboczy piątek miesiąca Opakowania szklane: ostatni roboczy czwartek kwartału Odpady ulegające biodegradacji w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, w każdą ostatnią sobotę miesiąca Popiół: w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień: w każdą ostatnią sobotę miesiąca Odpady wielkogabarytowe: dwa razy w roku ostatnia środa półrocza Opakowania z papieru i makulatura: dwa razy w roku ostatni roboczy wtorek półrocza Opony: ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopad Odbiór odpadów odbywał się będzie sprzed posesji Odpady budowlane: odpłatnie jak w PSZOK. 2/ZABUDOWA WIELORODZINNA Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system pojemnikowy a/zmieszane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach w ilości 40 szt. o pojemności 1100 l, które zostaną ustawione w 10 altankach lub w miejscach utwardzonych obok altanek. Pojemniki koloru ciemnego - częstotliwość wywozu dwa razy w tygodniu / wtorek - piątek /. Pojemniki o których mowa w pkt 2 lit. a/zapewnia na czas wykonywania usługi WYKONAWCA usługi b/selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników: -KOLOR BIAŁY - pojemnik na szkło bezbarwne - 10 szt. o pojemności 1100 l po jednej do każdej altanki: częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu drugi i ostatni roboczy czwartek, -KOLOR RÓŻOWY - pojemnik na szkło kolorowe - 10 szt. o pojemności 1100 l po jednej do każdej altanki: częstotliwość wywozu 2 razy w miesiącu drugi i ostatni roboczy czwartek, -KOLOR NIEBIESKI - pojemnik na papier - 10 szt. o pojemności 1100 l po jednej do każdej altanki: częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu ostatni roboczy wtorek, -KOLOR ŻÓŁTY -pojemnik na tworzywa sztuczne - 20 szt. o pojemności 1100 l po dwie do każdej altanki: częstotliwość wywozu 3 razy w miesiącu pierwszy, trzeci i ostatni roboczy piątek. Pojemniki, o których mowa w pkt 2 lit. b/zapewnia na czas wykonywania usługi WYKONAWCA usługi c/opony ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada d/odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku ostatnia środa półrocza Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywał poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przy altankach Odpady budowlane odpłatnie jak w PSZOK Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia 3/ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH a/PSZOK będzie elementem uzupełniającym system zbierania selektywnego odpadów komunalnych Do punktu mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddawać odpady wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.,tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ww. ustawy Do PSZOK mogą być oddawane przez właścicieli nieruchomości i mieszkańców budynków wielorodzinnych odpady budowlane odpłatnie zgodnie z regulaminem obowiązującym w okresie jego prowadzenia Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia w związku z powyższym Gmina nie będzie ponosić kosztów wywozu i utylizacji tych odpadów Na terenie gminy nigdy nie funkcjonował tego typu obiekt i Zamawiający szacuje, że do PSZOK w skali jednego roku będą trafiać następujące ilości poszczególnych odpadów: papier i tektura - 1,21 Mg, metale - 3,60 Mg, tworzywa sztuczne - 2,78 Mg, szkło - 3,60 Mg, popiół - 3,60 Mg, biodegradowalne - 0,06 Mg, chemikalia - 0,12 Mg, wielkogabarytowe - 4,84 Mg, zużyte opony - 0,54 Mg, leki inne / przeterminowane / - 0,15 Mg, baterie i akumulatory - 0,03 Mg, zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki - 4,50 Mg, inne zużyte urządzenia elektryczne - 4,00 Mg Podane wyżej dane należy traktować, jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Suchedniów i dostarczonych do PSZOK nie jest zależna od Zamawiającego Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie na / plus / lub na / minus / b/Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, należy: -transport do instalacji przetwarzania oraz organizacja zagospodarowania zebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, -prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów dostarczonych przez mieszkańców Gminy Suchedniów zgodnie z katalogiem odpadów, -zapewnienie obsługi obiektu w czasie otwarcia punktu: PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy i powinien być czynny minimum dwa razy w tygodniu, w godzinach 10:00-14:00, w tym w sobotę -zamawiający wymaga, aby z prowadzonych czynności w PSZOK składane były comiesięczne sprawozdania, zawierające następujące dane: nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK, imię i nazwisko osoby pracującej przy obsłudze PSZOK, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania, numer telefonu kontaktowego do pracownika i osoby odpowiedzialnej, okres, za który sprawozdanie jest składane, ewidencja właścicieli nieruchomości, którzy dostarczyli odpady do PSZOK, ewidencja odpadów przyjętych do PSZOK z określeniem rodzaju i ilości przyjętych odpadów, informacje o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania oraz kosztów poniesionych na ten cel jak również zysków z tytułu sprzedaży odpadów Sprawozdanie miesięczne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, -inne wymagania stawiane Wykonawcy 1/Zorganizowanie PSZOK w obrębie miasta, w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy, na terenie spełniającym wymagania do organizacji tego typu instalacji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami / 2/Utrzymywanie czystości i porządku na terenie PSZOK, poprzez bieżące sprzątanie terenu 3/W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie, w przypadku wystąpienia śliskości jej usuwanie 4/Zapewnienie kontaktu telefonicznego z obsługą PSZOK w czasie otwarcia dla wszystkich mieszkańców oraz Zamawiającego, a także poza godzinami otwarcia PSZOK dla Zamawiającego 5/Wykonawca opracuje regulamin działania PSZOK i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 6/W ramach prowadzenia PSZOK Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia jego funkcjonowania na jego terenie zamontować monitoring, z którego dane powinny być przechowywane z możliwością ich odczytywania co najmniej 7 dni wstecz 7/Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zadania Wykonawca przygotowany był na przyjęcie zorganizowanych grup osób / dzieci, młodzieży, dorosłych / i prezentacje funkcjonowania PSZOK oraz udostępnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego, a niewymagających potwierdzenia odbioru - zorganizowanie i uruchomienie PSZOK musi nastąpić w terminie do 31.03.2016 r 2/Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Suchedniów do instalacji w zakresie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich ul. Łazienna 8 W przypadku, gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn odpady te winny być przekazywane do instalacji zastępczych wskazanych w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego numer XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 r 3/Wykonawca może udostępnić zainteresowanym właścicielom nieruchomości pojemniki na podstawie zawierania z właścicielami nieruchomości umów wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia żadnych kosztów przez Gminę z tego tytułu 4/Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, które są w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym 5/Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Suchedniów Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych /szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu/ poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o takiej lokalizacji - wynikających ze złych parametrów technicznych dróg UWAGA: Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie, w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Suchedniów 6/Transport odpadów segregowanych /u źródła/ do miejsca segregacji w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych, musi odbywać się z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami 7/Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów Ilość odpadów winna być podana w Mg w rozbiciu na poszczególne miesiące kwartału Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - zmieszane, segregowane oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale 8/Wykonawca pod żadnym pozorem nie może w trakcie odbioru i transportu mieszać odpadów gromadzonych selektywnie z odpadami gromadzonymi w sposób nieselektywny 9/Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełniania przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje go Zamawiającemu w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów 3/Wymagania formalne:1/Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy do spełnienia następujących wymagań, -posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, o którym mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, -posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. /, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymogów art. 27 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o odpadach, przy czym wymóg ten nie jest obowiązkowy, gdy Wykonawca posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie, o którym mowa w art. 41 ustawy, -posiadania zezwolenia na odzysk i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie 4.Wymagania Zamawiającego dotyczące posiadanych przez Wykonawcę pojazdów i urządzeń oraz bazy magazynowo-transportowej wraz z określeniem stawianych im wymagań: 1/Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową, usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Suchedniów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości /Dz.U. z 2012 r. poz. 122/. 2/W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: a/w posiadaniu Wykonawcy znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b/pojazdy do odbierania odpadów były w pełni sprawne, posiadały aktualne badania techniczne, były dopuszczone do ruchu, c/pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, d/wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące, bazujące na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów -umożliwiające weryfikację tych danych, e/w przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach 3/Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: -dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp, w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, -okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, -ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach 5.Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu postępowania z odpadami: 1/Wymagania przy postępowaniu z poszczególnymi rodzajami odpadów Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Suchedniów do instalacji tj. instalacji w zakresie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich ul. Łazienna 8. W przypadku, gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn odpady te winny być przekazywane do instalacji zastępczych wskazanych w Uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego numer XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 r 2/Wykonawca ma obowiązek zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych / Dz.U. z 2012 r. poz. 645 / następujących frakcji odpadów: papier, tworzywa sztuczne i szkło. W przypadku nie wywiązania się z niniejszego obowiązku na Wykonawcę nałożona zostanie kara umowna określona w projekcie umowy z Wykonawcą stanowiącym załącznik do SIWZ 3/Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do odzysku surowców wtórnych. Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia..
  II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 10000,00 zł. słownie: dziesięć tysięcy zł
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów, lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, o wartości min. 500000,00 zł., wraz z potwierdzeniem, że usługi wykonywane bądź wykonane zostały należycie.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą:-wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami -minimum co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, -oświadczenie o dysponowaniu na terenie bazy magazynowo-transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania,-dysponowaniu bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z terenu której odbiera te odpady, lub odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,-posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym zlokalizowano bazę magazynowo-transportową.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1 - Cena - 94
  • 2 - Doświadczenie - 6
  IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a.Zmiany technologiczne, w szczególności:-pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, -zmiana zakresu usług, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowy.2.Zmiany osobowe i dane teleadresowe a.Zmiana podmiotów lub osób przedstawionych w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki przedstawione w SIWZ, będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę lub podmiot. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby lub podmiotu w następujących przypadkach:-śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -nie wywiązywania się osoby lub podmiotu z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana osoby lub podmiotu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy. 3.Zmiana danych teleadresowych i numerów konta.4. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.5. Zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej.6. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, II piętro, pokój 210.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, II piętro, pokój 210.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Suchedniów, 16.11.2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów mgr inż Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2015-11-17 1401
  Data upublicznienia: 2015-11-17
  Art. czytany: 2806 razy

  » Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ - rozmiar: 1397534 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Odpowiedź na zapytanie dot. zapisów SIWZ - rozmiar: 287404 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAMÓWIENIA - ODPADY - rozmiar: 3020601 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 592384 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Sprostowanie do SIWZ - rozmiar: 396516 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów