A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Wydziały
 • Wydział Finansowy
 • WYDZIAŁ FINANSOWY

  WYDZIAŁ FINANSOWY

  Wydział Finansowy realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

  1. Urszula Nowak - Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję kierownika Wydziału Finansowego. pokój nr 101; tel. 41 25-45-897; 41 25-43-186 lub –250 wew. 44
  e-mail: [email protected]; [email protected]

  2. Agnieszka Tusznio - Zastępca Skarbnika Gminy. pokój nr 6; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 50
  e-mail: [email protected]

  3. Wiesława Dalach - Inspektor ds. księgowości
  budżetowej. pokój nr 7; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 42
  e-mail: [email protected]

  4. Anna Zięba - Inspektor ds. księgowości budżetowej, pokój nr 7; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 42
  e-mail: [email protected]

  5. Weronika Obara - Referent, pokój nr 7;
  tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 42
  e-mail: [email protected]

  6. Magdalena Ryba - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 9; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 43
  e-mail: [email protected]

  7. Monika Lisowska - Inspektor ds. wymiaru, księgowości podatkowej oraz opłat; pokój nr 9; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 43
  e-mail: [email protected]

  8. Agnieszka Nowak - Podinspektor ds. księgowości podatkowej i opłat; pokój nr 1; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 45
  e-mail: [email protected]

  9. Wojciech Świerczkowski - Inspektor ds. księgowości podatkowej; pokój nr 1; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 76
  e-mail: [email protected]

  10. Mariola Przeworska – Inspektor ds. obsługi kasowej, ewidencja działalności gospodarczej; pokój nr 1 tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 46
  e-mail: [email protected]


  Do zakresu zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw związanych m. in. z gospodarką budżetową, zapewnieniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wymiarem zobowiązań podatkowych i opłat, egzekucją zaległości, a w szczególności:
  1) opracowywanie projektu budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz projektu uchwały budżetowej,
  2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
  3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, podatkowych oraz innych uchwał wynikających z zakresu działania wydziału,
  4) opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie zmian w budżecie oraz innych zarządzeń wynikających z zakresu działania wydziału,
  5) finansowanie powiązanych z budżetem gminy gminnych jednostek organizacyjnych, nadzór nad ich gospodarką finansową oraz dokonywanie okresowych kontroli w tych jednostkach,
  6) sporządzanie półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz sprawozdania rocznego,
  7) dokonywanie analiz ekonomiczno - finansowych i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb burmistrza i rady,
  8) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy - jednostki budżetowej,
  9) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie udzielania ulg i umorzeń zobowiązań podatkowych w granicach uprawnień,
  10) prowadzenie kart nieruchomości i kart gospodarstw dla podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatników łącznego zobowiązania pieniężnego,
  11) zapewnienie powszechności opodatkowania i terminowe dokonywanie wymiaru podatków,
  12) księgowanie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych,
  13) pobieranie i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  14) współpraca z wydziałem komunikacji i wydziałem geodezji Starostwa Powiatowego w zakresie rejestracji nowych i wyrejestrowywania pojazdów oraz informacji o zmianach geodezyjnych (odpowiednio),
  15) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach dotyczących zakończenia budowy,
  16) przygotowywanie i wysyłanie deklaracji i informacji podatkowych,
  17) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań pieniężnych z tyt. podatków oraz o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
  18) nadzór nad prawidłowym poborem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej,
  19) podejmowanie działań zapewniających realizację wpływów na poczet bieżących należności budżetowych z podatków i opłat lokalnych oraz windykacja zaległości podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych,
  20) prowadzenie egzekucji poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatku,
  21) zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych – występowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz dokonywanie zajęcia skarbowego na nieruchomości,
  22) zgłaszanie wierzytelności do sądu w postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym,
  23) terminowe załatwianie skarg, odwołań i podań w sprawie podatków i opłat i innych należności budżetowych oraz terminowe załatwianie interesantów w pozostałym zakresie merytorycznym wydziału,
  24) współpraca z US i RIO,
  25) przeprowadzanie i rozliczanie spisów inwentaryzacyjnych,
  26) współudział w rozliczaniu zadań inwestycyjnych,
  27) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez burmistrza, a w szczególności:
  a) zakładowego planu kont,
  b) obiegu dokumentów księgowych,
  c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  d) sporządzania sprawozdawczości.
  28) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych, prawidłowa obsługa kasowa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kasową,
  29) prowadzenie rejestru faktur i spraw związanych z podatkiem VAT,
  30) ewidencja i rozliczanie podatku VAT,
  31) sporządzanie list płac pracowników urzędu, kart wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń składek, deklaracji i innych dokumentów do ZUS, US i PFRON,
  32) zwrot akcyzy rolnikom zawartej w cenie oleju napędowego,
  33) przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy w trybie ustawy Ordynacja podatkowa.  Data wprowadzenia: 2015-06-08 1223
  Data upublicznienia: 2015-06-08
  Art. czytany: 3435 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  Rejestr zmian:
  2020-01-13
  1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Karolina Stąpór

  2019-11-14
  2. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Karolina Stąpór

  2018-11-28
  3. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Karolina Stąpór

  2017-11-21
  4. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-12-04
  5. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Ewa Kaniewska
  6. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-09-28
  7. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-07-14
  8. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Ewa Kaniewska

  2015-06-08
  9. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Ewa Kaniewska
  10. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Ewa Kaniewska
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów