WYDZIAŁ FINANSOWY

2015-06-08 1223
Art. czytany: 3583 razy

WYDZIAŁ FINANSOWY

Wydział Finansowy realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Urszula Nowak - Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję kierownika Wydziału Finansowego. pokój nr 101; tel. 41 25-45-897; 41 25-43-186 lub –250 wew. 44
e-mail: [email protected]; [email protected]

2. Agnieszka Tusznio - Zastępca Skarbnika Gminy. pokój nr 6; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 50
e-mail: [email protected]

3. Wiesława Dalach - Inspektor ds. księgowości
budżetowej. pokój nr 7; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 42
e-mail: [email protected]

4. Anna Zięba - Inspektor ds. księgowości budżetowej, pokój nr 7; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 42
e-mail: [email protected]

5. Weronika Obara - Referent, pokój nr 7;
tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 42
e-mail: [email protected]

6. Magdalena Ryba - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 9; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 43
e-mail: [email protected]

7. Monika Lisowska - Inspektor ds. wymiaru, księgowości podatkowej oraz opłat; pokój nr 9; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 43
e-mail: [email protected]

8. Agnieszka Nowak - Podinspektor ds. księgowości podatkowej i opłat; pokój nr 1; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 45
e-mail: [email protected]

9. Wojciech Świerczkowski - Inspektor ds. księgowości podatkowej; pokój nr 1; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 76
e-mail: [email protected]

10. Mariola Przeworska – Inspektor ds. obsługi kasowej, ewidencja działalności gospodarczej; pokój nr 1 tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 46
e-mail: [email protected]


Do zakresu zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw związanych m. in. z gospodarką budżetową, zapewnieniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wymiarem zobowiązań podatkowych i opłat, egzekucją zaległości, a w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz projektu uchwały budżetowej,
2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu oraz czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, podatkowych oraz innych uchwał wynikających z zakresu działania wydziału,
4) opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie zmian w budżecie oraz innych zarządzeń wynikających z zakresu działania wydziału,
5) finansowanie powiązanych z budżetem gminy gminnych jednostek organizacyjnych, nadzór nad ich gospodarką finansową oraz dokonywanie okresowych kontroli w tych jednostkach,
6) sporządzanie półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz sprawozdania rocznego,
7) dokonywanie analiz ekonomiczno - finansowych i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb burmistrza i rady,
8) prowadzenie ewidencji księgowej budżetu gminy - jednostki budżetowej,
9) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie udzielania ulg i umorzeń zobowiązań podatkowych w granicach uprawnień,
10) prowadzenie kart nieruchomości i kart gospodarstw dla podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatników łącznego zobowiązania pieniężnego,
11) zapewnienie powszechności opodatkowania i terminowe dokonywanie wymiaru podatków,
12) księgowanie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych,
13) pobieranie i rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
14) współpraca z wydziałem komunikacji i wydziałem geodezji Starostwa Powiatowego w zakresie rejestracji nowych i wyrejestrowywania pojazdów oraz informacji o zmianach geodezyjnych (odpowiednio),
15) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach dotyczących zakończenia budowy,
16) przygotowywanie i wysyłanie deklaracji i informacji podatkowych,
17) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach zobowiązań pieniężnych z tyt. podatków oraz o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
18) nadzór nad prawidłowym poborem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej,
19) podejmowanie działań zapewniających realizację wpływów na poczet bieżących należności budżetowych z podatków i opłat lokalnych oraz windykacja zaległości podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych,
20) prowadzenie egzekucji poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatku,
21) zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych – występowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz dokonywanie zajęcia skarbowego na nieruchomości,
22) zgłaszanie wierzytelności do sądu w postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym,
23) terminowe załatwianie skarg, odwołań i podań w sprawie podatków i opłat i innych należności budżetowych oraz terminowe załatwianie interesantów w pozostałym zakresie merytorycznym wydziału,
24) współpraca z US i RIO,
25) przeprowadzanie i rozliczanie spisów inwentaryzacyjnych,
26) współudział w rozliczaniu zadań inwestycyjnych,
27) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez burmistrza, a w szczególności:
a) zakładowego planu kont,
b) obiegu dokumentów księgowych,
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
d) sporządzania sprawozdawczości.
28) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych, prawidłowa obsługa kasowa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kasową,
29) prowadzenie rejestru faktur i spraw związanych z podatkiem VAT,
30) ewidencja i rozliczanie podatku VAT,
31) sporządzanie list płac pracowników urzędu, kart wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń składek, deklaracji i innych dokumentów do ZUS, US i PFRON,
32) zwrot akcyzy rolnikom zawartej w cenie oleju napędowego,
33) przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy w trybie ustawy Ordynacja podatkowa.