(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA I ODCINKA ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.suchedniow.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Suchedniów: PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA I ODCINKA ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW
  Numer ogłoszenia: 42741 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA I ODCINKA ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Lokalizacja inwestycji - GMINA SUCHEDNIÓW ul. Gajzlera, ul. Kościelna Działka nr ewid. geod. nr 3113/7, 3113/8, 3114/3, 3120/5, 3120/8, 3152, 3911/3, 3911/4, 3926/2, 3934/4, 3941/2, 3941/3, 3941/4, 5224, 6573/3 - zajęcie stałe, 3122/4 -działka dzielona - zajęcie czasowe. 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II.Opis przedmiotu zamówienia OPIS TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEBUDOWA ULICY GAJZLERA I ODCINKA ULICY KOŚCIELNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DROGI LOKALNE GMINNE Nr drogi 389023T ul. Gajzlera Nr drogi 389033 T ul. Kościelna Zadanie zlokalizowane jest przy ul. Gajzlera i Kościelnej w Suchedniowie. Przy przedmiotowych ulicach zlokalizowane jest osiedle jednorodzinne oraz dojazd do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. 1/Przebudowa ulicy Gajzlera - 326,45 mb. /odcinek drogi jednokierunkowej od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kościelną i odcinek dwukierunkowy od jako dojazd do posesji 8, 10,12, 14, i garaży/ , klasa techniczna drogi - L, prędkość projektowa Vp-30km/h, obciążenie na oś - 115 kN, kategoria ruchu - KR3, szerokość jezdni 5,00m, szerokość chodników - /obustronny/ 1,5m - 2,0m. Konstrukcja jezdni -nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr,. 8cm, nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. 2/Przebudowa ulicy Kościelna - 258,65 mb., klasa techniczna drogi - L, prędkość projektowa Vp-30km/h, obciążenie na oś - 115 kN, kategoria ruchu - KR3, szerokość jezdni 6,0 m, szerokość chodników - /jednostronny 1,35 - 1,65 m strona północna/. Konstrukcja jezdni nawierzchnia z asfaltobetonu dla KR 3 /warstwa wiążąca 7 cm, ścieralna 5 cm/ chodniki o nawierzchni - 8cm kostka brukowa betonowa, 5 cm podsypka cementowo-piaskowa lub grys 0/7 mm, 10 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 10 cm warstwa odsączająca z piasku, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe gr. 8 cm., parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 25,0mx5,0m przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie. Oznakowanie poziome - P7a - 2szt., P 4 - 4 szt., P 1e - 1szt., P 13 - 1szt., P10 - 2szt, i pionowe - A7 - 2szt., A20 - 1szt., B2 - 2szt., B 21 - 1 szt., B 22 - 1szt., C2 - 1szt., D1 - 3szt., D3 - 2szt., D4a - 1 szt., D4b - 1 szt., T 6a - 2 szt. D6 - 4szt., wymiana oznakowania tradycyjnego /rejon Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie na znak aktywny diodowy B-20 /800mm II generacji/ zasilany baterią słoneczną -1szt.., znak aktywny D6 diodowy zasilany baterią słoneczną - 1kpl. Kanalizacja deszczowa- PCV - U fi 400 - l=284,50 m, PCV - U fi 315 - l=254,20 m, PCV - U fi 200 - l=217,50 m, Razem KD - L= 756,20 m. Studnie rewizyjne z kręgów żel.bet. fi 1200 - 20 szt. Wpusty uliczne fi 500 - 36 szt. Separator 150l/s o wymiarach Dz 3300mm, hcz - 1750 mm - 1 szt. Osadnik szlamowy 7,5 m3 - Dz 2240mm, hcz 2170mm. Obsługa geodezyjna zadania /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/ - 1kpl. Roboty towarzyszące niezbędne dla przekazania w użytkowanie dofinansowywanego zadania - rodzaj robót - Przebudowa kolidującego gazociągu średniego ciśnienia z rur stalowych DN 40 - L=185,0m, poprzez zastąpienie go gazociągiem z polietylenu PE dn 50 o łącznej długości 177,5m. /ul. Kościelna odcinek A-C, skrzyżowanie ulic Kościelna -Gajzlera odcinek DE/ . Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych - przebudowę słupa kolidującego z planowanym chodnikiem wraz z przeniesieniem kabla rozdzielczego i abonenckiego - 1kpl. Przebudowa kanalizacji sanitarnej - demontaż istniejącego kanału z rur kamionkowych fi 100 - 200 wraz ze studniami żel.bet. fi 1200 - 246,00 mb. Montaż nowego kanału z rur PCV fi 200 - 246,00 mb. i 6 kpl. studni żel.bet. fi 1200.Przepięcie istniejących przykanalików - 10szt. Organizacja ruchu na czas budowy - zabezpieczy Wykonawca robót. Przejezdność na drogach w czasie okresu zimowego i przerwach w robotach spowodowanych warunkami atmosferycznymi zapewni Wykonawca robót. Wykonanie operatu powykonawczego /dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza, atesty - świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających/. Nazwy materiałów podano na podstawie projektu budowlanego - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. UWAGA- POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI , OPISEM, PRZEDMIAREM ROBÓT , OBMIARAMI WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.23.13.00-8, 45.23.12.20-3, 45.23.23.00-5, 45.11.12.91-4.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: 40000,00 zł.
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz robót budowlanych z okresu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimum dwa zadania z zakresu budowy dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi o wartości 1600000,00 zł. każde.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ. -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - ( minimalne wymagania osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi i sanitarnymi w zakresie sieci).
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.3.2)
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności- a/ w przypadku pozyskania w 2014 roku dofinansowania ze środków PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ termin realizacji zadania ulegnie zmianie w następujący sposób : -rozpoczęcie - kwiecień 2014 r. -zakończenie - 15.10.2014 r . /spisanie protokołu odbioru końcowego tz. że rzeczywisty termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30.09.2014 r./. -termon płatności - 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru elementów robót w przypadku faktur częściowych (przejściowych), z pozytywnym protokołem odbioru końcowego w przypadku faktury końcowej. -warunki płatności - przelew przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie : 2014 rok /zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym/ - 4 płatności w tym płatność końcowa /3x30% i końcowa 1x10% wartości brutto robót 2014 roku/. b/ Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi c/ Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, znaleziska archeologiczne, d/ Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e/ Zmiany będące następstwem przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień od właściwych organów lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie GRI. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a/ Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu b/ Zamawiający może w każdym czasie zgłaszać pisemnie uwagi lub życzenia, które jedynie uszczegóławiają wcześniejsze ustalenia Stron, nie prowadząc do ich zmiany. Zmiany zaś to nowe decyzje w kwestiach, które wcześniej były uzgodnione inaczej. c/ W każdym czasie Zamawiający może żądać zmian dotyczących zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy. d/ Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót, e/ Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy f/ Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a/ Zmianą stawki podatku VAT, b/ Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje, c/ Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; d/ Zmianą zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: - konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, - podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością, - wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, - podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Suchedniów 2014-02-28
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - mgr inż. Tadeusz Bałchanowski  Data wprowadzenia: 2014-02-28 1219
  Data upublicznienia: 2014-02-28
  Art. czytany: 5189 razy

  » GEOTECHNIKA - rozmiar: 20921918 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » HARMONOGRAM - rozmiar: 79360 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 str. 1 - rozmiar: 1901215 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 str. 2 - rozmiar: 2011749 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 str. 3 - rozmiar: 1921384 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 - rozmiar: 153600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAMÓWIENIA 16-04-2014 - rozmiar: 71168 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » PB DROGI - rozmiar: 67043216 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PB GAZ - rozmiar: 30715617 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PB KANALIZACJA BURZOWA - rozmiar: 46249539 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PB KANALIZACJA SANITARNA - rozmiar: 10172587 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PB TELEKOMUNIKACJA - rozmiar: 13175408 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PB ZAGOSPODAROWANIE TERENU - rozmiar: 43767775 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » PRZEDMIARY - rozmiar: 4227148 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SIWZ - rozmiar: 366592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » STWiOR DROGI 1 - rozmiar: 28693055 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 10 - rozmiar: 27647527 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 11 - rozmiar: 11254816 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 2 - rozmiar: 21258182 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 3 - rozmiar: 22316620 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 4 - rozmiar: 23129462 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 5 - rozmiar: 22512590 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 6 - rozmiar: 23025294 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 7 - rozmiar: 22379154 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 8 - rozmiar: 21664704 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR DROGI 9 - rozmiar: 24136525 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR GAZ - rozmiar: 48325699 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » STWiOR KD - rozmiar: 50829805 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » UZUPEŁNIENIE PRZEDMIARU - rozmiar: 151040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZMIANA SIWZ - rozdz. VI podstawa prawna - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów