(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr 8/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2022 r.
» Uchwała Nr 7/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2022 r.
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
» Protokół z XXXVI w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 września 2021 r.
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • II postępowanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych ul. Fabryczna

  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
  1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych ul.
  Fabryczna”
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-400edc49-5103-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00288943/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29 12:15
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
  2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011493/06/P
  2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
  1.1.8 Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Fabrycznej w Suchedniowie
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
  94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: GNI.271.8.2021.AJ
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
  przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na
  terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych ul. Fabryczna”.
  2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę dwóch przejścia dla
  pieszych
  w ciągu ulicy Fabrycznej w Suchedniowie. Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości
  Suchedniów, w ciągu ulicy Fabrycznej, działka o nr ewid. geod. 6567/101 oraz 6567/73.
  1) W ramach zadania planuje się przebudowę dwóch przejść dla pieszych, przebudowę
  chodników oraz zjazdów w obszarze oddziaływania przejścia, odtworzenie istniejących rowów
  i przepustów oraz doświetlenie przejść dla pieszych. W związku z tym, że Zamawiający posiada
  dwie umowy na dofinansowanie przedmiotowych przejść w załączniku ofertowym na wskazaną
  część zamówienia należy podać ofertę na całe zamówienie z podziałem na dwa etapy robót.
  Pomocniczo w dokumentach zostały załączone odrębnie przedmiary robót z podziałem na
  branże drogową i elektryczną dla obydwu przejść.
  2) Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:
  a) roboty pomiarowe,
  b) roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych na zjazdach, kostki
  betonowej lub granitowej, rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, mechaniczne karczowanie krzewów,
  c) roboty ziemne, w tym: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy,
  formowanie i zagęszczanie nasypów,
  d) wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych, w tym: chodników, zjazdów oraz jezdni,
  obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie miejsc postojowych, nawierzchnię chodników
  należy wykonać z płyt betonowych o wymiarach 60x40x8 cm, przed wbudowaniem kolor do
  uzgodnienia z Zamawiającym,
  e) wykonanie odwodnienia poprzez wymianę wpustów ulicznych oraz wykonanie odwodnienia
  liniowego z rusztem żeliwnym a także oczyszczenie istniejącego odwodnienia liniowego,
  f) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, na dojściu do pieszych wykonanie
  nawierzchni z płyt integracyjnych oraz oznakowania pionowego,
  g) regulacja studzienek teletechnicznych i zaworów wodociągowych oraz studni kanalizacjisanitarnej,
  h) w zakresie branży elektrycznej: ułożenie ziemnej linii kablowej YAKXs 4x25 mm (dł. około 139
  mb, w tym zapas oraz kabel w słupie) w rurze osłonowej montaż 7 słupów oświetleniowych
  stalowych o wysokości 8 m wraz z fundamentami, wysięgnikami, montaż 7 opraw
  oświetleniowych LED, wykonanie szafy oświetlenia ulicznego, oznakowania trasy linii kablowej
  oraz wykonanie zabezpieczeń linii.
  Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 10 do SWZ – Przejścia przy
  Fabrycznej, zawierającym: dokumentację techniczną branży drogowej i branży elektrycznej,
  przedmiary robót branży drogowej oraz branży elektrycznej, SST branży drogowej – dostępna na
  stronie internetowej: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/.
  UWAGA: Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy zamówienia jest mniejszy niż w projekcie
  technicznym. Ilość poszczególnych robót do wykonania została zaktualizowana w przedmiarach
  robót branży drogowej i branży elektrycznej.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
  kryteriami.
  2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza może zdobyć
  maksymalnie 100 punktów.
  3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
  4.3.6.) Waga: 20,00
  Kryterium 3
  SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
  5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Art. 109 ust. 1 pkt 4
  Art. 109 ust. 1 pkt 5
  Art. 109 ust. 1 pkt 7
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  2. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
  1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
  - Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
  2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów:
  - Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
  3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  - Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu
  4) zdolności technicznej lub zawodowej:
  Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca
  wykaże, że:
  a) dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą
  legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio
  do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.:
  Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową i
  robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
  Kierownikiem robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
  budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  Wskazane osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia budowlane
  i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią
  ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z
  dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
  członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do właściwej izby
  samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii
  Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji
  w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
  Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żąda wyłącznie złożenia wraz z ofertą
  oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
  Zamawiający żąda wyłącznie złożenia wraz z ofertą oświadczenia składanego na podstawie art. 125
  ust. 1.
  5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
  Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych
  środków dowodowych.
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Zgodnie z SWZ.
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-14 09:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-12


  Data wprowadzenia: 2021-11-29 1530
  Data upublicznienia: 2021-11-29
  Art. czytany: 264 razy

  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 139475 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Warunków Zamówienia - rozmiar: 1020163 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 do SWZ - przejścia ul. Fabryczna - rozmiar: 9391596 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 1 do SWZ - rozmiar: 28295 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SWZ - rozmiar: 14353 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3a do SWZ - rozmiar: 18324 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SWZ - rozmiar: 20433 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4a do SWZ - rozmiar: 18741 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 18174 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5a do SWZ - rozmiar: 25635 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SWZ - rozmiar: 45444 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 do SWZ - rozmiar: 25688 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SWZ - rozmiar: 33864 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SWZ - instrukcja użytkowania systemu miniPortal - rozmiar: 16011 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów