A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 10.07.2020 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2020
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 10.07.2020 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego
» Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 r
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 30.06.2020 r.
» Karty informacyjne dla projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kościelna I” w Suchedniowie oraz prognoz oddziaływania na środowisko
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020 r. oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej

  'Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020 r. oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do dnia 31.12.2019 r. i prowadzenie PSZOK w 2020r.'
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700000, ul. ul. Fabryczna 5 , 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Forma pisemna
  Adres:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów, sekretariat.

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 'Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020 r. oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do dnia 31.12.2019 r. i prowadzenie PSZOK w 2020r.'
  Numer referencyjny: GNI.271.9.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. 'Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020 r. oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do dnia 31.12.2019 r. i prowadzenie PSZOK w 2020 r.'. 2) Charakterystyka terenu objętego odbiorem odpadów komunalnych - dane dotyczące Gminy Suchedniów:  obszar Gminy Suchedniów wynosi 7, 495 ha,  liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. wynosiła - 10 035,  liczba gospodarstw domowych wynosi - 3394 (2546 w zabudowie jednorodzinnej, 848 w zabudowie wielorodzinnej,  liczba budynków jednorodzinnych zamieszkanych - 2673,  liczba budynków wielorodzinnych - 29. 3) Odbiorem zostaną objęte:  odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne),  odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 'u źródła' z podziałem na frakcje:  tektura i papier,  szkło,  tworzywa sztuczne,  odpady wielkogabarytowe,  popiół,  bioodpady,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 4) Ilość odpadów odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu Gminy Suchedniów w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r. wskazana została w poniższej tabeli. L.p. Frakcje Okres odbioru - 01.07.2017 - 30.06.2018 Okres odbioru - 01.07.2018 r. - 30.06.2019 Zabudowa jedno i wielorodzinna PSZOK Razem w [Mg] Zabudowa jedno i wielorodzinna PSZOK Razem w [Mg] 1. Zmieszane odpady komunalne 678,290 - 678,290 657,420 - 657,420 2. Papier 8,390 0,15 8,540 10,740 0,040 10,780 3. Tworzywa sztuczne 147,962 0,353 148,315 189,350 0,330 189,680 4. Szkło 56,137 0,489 56,626 54,810 0,460 55,270 5. Odpady wielkogabarytowe 40,080 2,191 42,271 39,130 6,250 45,380 6. Zużyte opony Uwaga: w niniejszym postępowaniu opony przekazywane do PSZOK 19,030 3,270 22,300 22,270 5,254 27,524 7. Popiół 46,440 - 46,440 51,520 - 51,520 8. Bioodpady 58,410 - 58,410 52,600 - 52,600 9. Leki przeterminowane 0,121 - 0,121 0,156 - 0,156 10. Baterie i akumulatory - - - - - - 11. Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki 3,291 0,701 3,992 3,842 1,956 5,798 12. Inne zużyte urządzenia elektryczne 5,735 1,353 7,088 1,744 2,154 3,898 13. Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie - 0,920 0,920 20,920 18,770 39,690 RAZEM 1063,886 9,427 1073,313 1104,502 35,214 1139,716 Tabela nr 1 - szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych odebrana i zagospodarowana w latach 2017 - 2018 Uwaga: Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych wyliczone zostało na podstawie dokumentów przekazania odpadów oraz na podstawie informacji o odebranych odpadach we wskazanym okresie czasu, poprzedzającym wszczęcie niniejszego postępowania. Wskazane dane służą do oszacowania zakresu zamówienia. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Suchedniów i dostarczonych do PSZOK nie jest zależna od Zamawiającego i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W celu oceny i porównania ofert, Zamawiający poda ilość odpadów podlegających odebraniu, przetransportowaniu i zagospodarowaniu w roku 2020. 2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych odbywać się ma według następujących zasad: 1) ZABUDOWA JEDNORODZINNA - na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany, workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych: a) zmieszane odpady komunalne - gromadzone będą w pojemnikach w kolorze czarnym (lub z napisem 'odpady zmieszane') o pojemności minimum 120 l, a w przypadku ich braku w workach.  Pojemniki i worki zapewnia właściciel nieruchomości. b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w pojemnikach lub workach w następujących kolorach:  żółty lub z napisem 'metale i tworzywa sztuczne' - przeznaczony na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - pojemność pojemnika/worka - 120 l,  zielony lub z napisem 'szkło' - przeznaczony na opakowania szklane - pojemność pojemnika/ worka - 120 l,  niebieski lub z napisem 'papier' - przeznaczony na opakowania z papieru i makulaturę - pojemność pojemnika/worka - 120 l,  brązowy lub z napisem 'bio' - przeznaczony na bioodpady - pojemność pojemnika/worka - 120 l,  pojemnik metalowy - przeznaczony na popiół - pojemność pojemnika - 120 l. Uwaga: Worki na odpady zbierane w sposób selektwny zapewnia i dostarcza Wykonawca usługi. Pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny zapewnia właściciel nieruchomości. c) odpady wielkogabarytowe, d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, e) opony do PSZOK.  Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych reguluje harmonogram stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.  Odbiór odpadów odbywał się będzie sprzed posesji.  Odpady budowlane - odpłatnie do PSZOK. 2) ZABUDOWA WIELORODZINNA - na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system pojemnikowy. a) zmieszane odpady komunalne - gromadzone będą w pojemnikach w kolorze czarnym (lub z napisem 'odpady zmieszane') w ilości 66 szt. o pojemności 1100 l. Pojemniki zostaną ustawione w 11 altankach lub w miejscach utwardzonych obok altanek - zgodnie z wykazem altanek stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.  Częstotliwość wywozu dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek).  Pojemniki zapewnia i dostarcza na czas wykonywania usługi Wykonawca usługi. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne - na terenie zabudowy wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów będzie odbywać się do specjalistycznych pojemników, zgodnie z poniższym zestawieniem: Kolor pojemnika Przeznaczenie pojemnika Pojemność pojemnika Liczba pojemników, które ma zapewnić i dostarczyć Wykonawca usługi Częstotliwość wywozu Zielony (lub oznaczony napisem 'szkło') Pojemnik na szkło 1100 l 22 szt. (2 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 2 razy w miesiącu -drugi i ostatni roboczy czwartek Niebieski (lub oznaczony napisem 'papier') Pojemnik na papier 1100 l 11 szt. (1 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 1 raz w miesiącu - ostatni roboczy wtorek Żółty (lub oznaczony napisem 'metale i tworzywa sztuczne') Pojemnik na tworzywa sztuczne 1100 l 22 szt. (2 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 2 razy w miesiącu - pierwszy i ostatni roboczy piątek Brązowy (lub oznaczony napisem 'bio') Pojemnik na odpady zielone 1100 l 11 szt. (1 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 1 razy w tygodniu – we wtorek w okresie od kwietnia do listopada. Tabela nr 2 - pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej c) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Uwaga: ilość wywozów odpadów wielkogabarytowych stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w bieżącym postępowaniu, w przypadku zadeklarowania większej ilości wywozu niż 2 razy w roku zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów, d) opony do PSZOK w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych, e) odpady budowlane - odpłatnie do PSZOK, f) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Uwaga: Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 3) ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH. a) PSZOK jest elementem uzupełniającym system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do punktu mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddawać odpady wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (papier, szkło, odpady opakowaniowe (z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe), bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów odzieży). Do PSZOK mogą być oddawane także przez właścicieli nieruchomości i mieszkańców budynków wielorodzinnych odpady budowlane odpłatnie, zgodnie z regulaminem obowiązującym w okresie jego prowadzenia. Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z powyższym Gmina Suchedniów nie będzie ponosić kosztów wywozu i utylizacji tych odpadów. Szacunkowe ilości odpadów dostarczane do PSZOK zawiera Tabela nr 1 w punkcie 2.1. SIWZ. b) Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  odpowiedzialność za transport do instalacji przetwarzania oraz za organizację zagospodarowania zebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wymienionych powyżej dostarczonych przez mieszkańców Gminy Suchedniów zgodnie z katalogiem odpadów,  zorganizowanie PSZOK na terenie Gminy Suchedniów do dnia 31.12.2019 r. Proponowana lokalizacja PSZOK - działka o nr ewid. geod. 6567/95 lub działka o nr ewid. geod. 6567/113. Zamawiający informuje, iż uzyskał zgodę od właścicieli nieruchomości na zawarcie umowy dzierżawy ww. terenów z przeznaczeniem na prowadzenie PSZOK. Koszty dzierżawy terenu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca może prowadzić PSZOK na terenie innym niż wskazany powyżej, teren ten jednak musi być zlokalizowany w łatwo dostępnym dla mieszkańców miejscu,  PSZOK musi być zlokalizowany na terenie ogrodzonym, utwardzonym, oświetlonym, nadzorowanym, wyposażonym w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych, ponadto PSZOK musi być wyposażony w pojemniki/kontenery umożliwiające selektywne gromadzenie odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie z częstotliwością, która zapobiegnie ich przepełnianiu oraz zapewni ciągłość dostarczania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy. Ponadto PSZOK należy wyposażyć w zalegalizowaną wagę umożliwiającą dokładne określenie masy przyjmowanych odpadów komunalnych,  PSZOK powinien zostać odpowiednio oznakowany tablicą informacyjną zawierającą dane podmiotu prowadzącego PSZOK, wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych, dni i godziny otwarcia oraz regulamin korzystania z PSZOK.  PSZOK powinien także spełniać standardy sanitarne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi,  PSZOK powinien zostać wyposażony również w pomieszczenie socjalne o wielkości odpowiadającej ilości osób zatrudnionych w nim, w pomieszczeniu winny być zapewnione media.  zapewnienie obsługi obiektu i następującego czasu działania punktu - PSZOK powinien funkcjonować od 01.01.2020 r. aż do 31.12.2020 r. i powinien być czynny minimum dwa razy w tygodniu, w tym we wtorek i w sobotę, w godzinach od 10:00 do 14:00,  utrzymywanie czystości i porządku na terenie PSZOK, w zimie odśnieżanie, zapobieganie śliskim chodnikom,  zapewnienie kontaktu telefonicznego z obsługą PSZOK (dla mieszkańców Gminy Suchedniów w godzinach otwarcia, dla Zamawiającego także poza godzinami otwarcia PSZOK),  PSZOK będzie funkcjonował w oparciu o regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowiący załącznik do Uchwały nr 86/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 października 2019 r.  w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia funkcjonowania PSZOK, wykonawca zobowiązany jest zamontować na jego terenie monitoring wraz z możliwością przechowywania i odtwarzania danych,  Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania realizacji zamówienia do umożliwienia wstępu na teren PSZOK zorganizowanych grup (dzieci, młodzieży, dorosłych) oraz przygotować do prezentacji jego funkcjonowania i udostępnienia materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego, a nie wymagających potwierdzenia odbioru, c) Zamawiający wymaga, aby z prowadzonych czynności w PSZOK składane były comiesięczne sprawozdania, nie później niż w terminie do dnia 14-go każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, zawierające następujące dane:  nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK,  imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania,  nr telefonu kontaktowego do pracownika i osoby odpowiedzialnej,  okres za który sprawozdanie jest składane,  ewidencja właścicieli nieruchomości, którzy dostarczyli odpady do PSZOK,  ewidencja odpadów przyjętych do PSZOK z określeniem rodzaju i ilości przyjętych odpadów,  informacje o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania. 2.3. Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia. 1) Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u. c. p. g.) Wykonawca zobowiązany jest do: a) przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, b) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej, dopuszcza się przekazywanie odpadów w sposób określony w art. 9e ust. 1c i 1 d. u. u. c .p .g 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągnięcie w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 3) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania surowców wtórnych do odzysku. 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Suchedniów. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji, także wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. 5) Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, które są w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. 6) Wykonawca przy każdorazowym odbiorze odpadów pozostawi worki w ilości odpowiadającej odebranym workom. Na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości wykonawca może zmniejszyć lub zwiększyć ilość przekazywanych worków. 7) Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru oraz zebrania odpadów pozostawionych przy pojemnikach. 8) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji składanej przez właściciela nieruchomości (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane) w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu. 9) Transport odpadów segregowanych 'u źródła' do miejsc segregacji w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych, musi odbywać się z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami. 10) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów. 11) Zakazuje się Wykonawcy podczas realizacji umowy mieszania odebranych odpadów komunalnych, wynikających z umowy z odpadami odebranymi na podstawie odrębnych umów w tym zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych. 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 13) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia pojemników, które zobowiązany jest dostarczyć do zabudowy wielorodzinnej. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zniszczenie pojemników. 14) Raz na pół roku, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Ilość odpadów winna być podana w Mg. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - zmieszane, segregowane oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza 15) Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania kontroli właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o niedopełnieniu przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacja fotograficzną i przekazuje do Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów, 16) Wykonawca zobowiązany jest:  realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  dysponować środkami transportu, bazą magazynowo - transportową i potencjałem osobowym gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usługi na rzecz Gminy Suchedniów,  prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, emisji uciążliwych zapachów, zanieczyszczenia tras wywozu. 17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 18) Pojazdy muszą spełniać poniższe warunki:  posiadać trwałe i czytelne oznakowanie w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,  być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,  konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów,  winny być wyposażone w urządzenia monitorujące, bazujące na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiające weryfikację tych danych. System musi być aktywny przez cały czas, od chwili opuszczenia bazy, aż do momentu powrotu na bazę po zakończonej pracy. System musi umożliwiać trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów - umożliwiających weryfikację tych danych. Zamawiający musi mieć stały, bieżący dostęp do danych GPS obsługujących Gminę. Cała trasa przejazdu musi być monitorowana. W przypadku awarii pojazdu przeznaczonego do wykonania zamówienia publicznego, podstawiony pojazd zastępczy, również musi zostać wyposażony w w/w sprzęt. Dane pochodzące z systemu powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 3 miesięcy od dnia ich zapisania. Wykonawca winien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt oraz prezentację przechowywanych danych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zapisów z kamer na wniosek, w terminie 2 dni roboczych. 19) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowi osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. 20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli Wykonawcy pod względem prawidłowości realizacji zamówienia publicznego na każdym etapie w szczególności pod względem ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne. Kontrola będzie przeprowadzona bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy. Kontrola odbywać się będzie przy użyciu zalegalizowanej wagi. Z kontroli zostanie przeprowadzony protokół. W przypadku rozbieżności ilości odebranych odpadów komunalnych ustalonych w trakcie kontroli z danymi zawartymi w comiesięcznym raporcie Wykonawca zapłaci karę umowną określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - wzór umowy. Ponadto, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do umożliwienia uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego do monitorowania odbioru odpadów komunalnych u źródła. 2.4. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks cywilny z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  czynności polegające na kierowaniu samochodami odbierającymi odpady komunalne, a także osoby wykonujące czynności tak zwanych 'ładowaczy'. 2) Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu warunków wykonania zamówienia oraz jego zakresu określa Wykonawca. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 4) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia wezwania, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii zanonimizowanych umów o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90511000-2
  90512000-9
  90513100-7
  90533000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: 12 lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  2020-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, c) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a). Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 PLN.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ciągu 12 następujących po sobie miesiącach w ilości co najmniej 900 Mg. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zamieszanych odpadów komunalnych, • dwoma pojazdami przystosowanymi do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. c) Wykonawca wykaże, że dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną w Gminie Suchedniów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Suchedniów na terenie, do którego posiada tytuł prawny, d) Wykonawca wykaże, że dysponuje na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  . W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy- sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ 6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.9. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie 6.9. lit.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 6.9. lit. a) i lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis w pkt. 6.10. stosuje się odpowiednio.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  6.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 PLN, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 4.2.2. a) SIWZ, b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskach tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem warunków opisanych w pkt. 4.2.3. a) do SIWZ. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem warunków opisanych w pkt. 4.2.3. b), c), d). d) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) e) zawiadomienie marszałka województwa o nadaniu numeru rejestrowego w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, f) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Załącznik nr 1 - formularz oferty, Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 - Oświadczenie grupa kapitałowa Załącznik nr 11 - Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Tak
  Informacja na temat wadium
  . Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/00). 9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 9.4. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej, dowód wniesienia wadium należy w oryginale załączyć do oferty. 9.5. Z treści wadium składanego w formie niepieniężnej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób bezwarunkowy, nieodwołalny i na pierwsze wezwanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 9.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 z dopiskiem „Wadium w przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. 9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na ww. przez Zamawiającego koncie przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej na termin składania ofert). 9.8. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (KŚ) Kryterium środowiskowe - posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin min. Euro 5 10,00
  (CG) Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych 14,00
  (P) Dostawa pojemników na przeterminowane leki 6,00
  (T) Termin płatności faktury 10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  18.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 18.2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach 18.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18.4. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 2) zmiany wynagrodzenia związanej z powstaniem różnicy pomiędzy szacunkową, a rzeczywistą ilością odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych, 3) zmiany wysokości podatku VAT oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma to wpływ na wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana taka może wystąpić nie częściej niż raz w roku. 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane działaniem organów administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie, 5) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 6) zmiany danych teleadresowych i numerów konta, 7) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 8) zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, 9) ponadto na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 18.5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, dalej RODO: - administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Suchedniów jest Pan Władysław Grudniewski tel. 41 25 43 250 wew. 10, dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2020 r. oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do dnia 31.12.2019 r. i prowadzenie PSZOK w 2020 r.' prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy, - obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, - posiada Pan/Pani:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-11-21, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Data wprowadzenia: 2019-11-13 1526
  Data upublicznienia: 2019-11-13
  Art. czytany: 688 razy

  » INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - rozmiar: 1068450 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 949440 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie nr 622039 - rozmiar: 541776 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 94459 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 10 – Wykaz altanek śmietnikowych - rozmiar: 14774 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 11 - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 14991 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 12 - Oświadczenie i wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - rozmiar: 14780 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 13 - oświadczenie o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej - rozmiar: 14510 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 - formularz oferty - rozmiar: 28831 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 15771 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 17299 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa - rozmiar: 16503 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - wykaz narzędzie dostępnych Wykonawcy w celu realizacji wykonania zamówienia - rozmiar: 16463 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 - wykaz usług - rozmiar: 15401 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu - rozmiar: 14427 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 - wzór umowy - rozmiar: 60933 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9a - Harmonogram odbioru odpadów zabudowa wielorodzinna - rozmiar: 15460 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SIWZ - Harmonogram wywozu odpadów - rozmiar: 15338 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów