(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej.

  Ogłoszenie nr 579631-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.
  Gmina Suchedniów: Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700000, ul. ul. Fabryczna 5 , 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  http://www.suchedniow.bip.doc.pl/

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Forma pisemna
  Adres:
  Gmina Suchedniów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów.

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
  Numer referencyjny: GNI.271.5.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:„Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków” 2. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków pochodzących z RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. 3. Przedmiot zamówienia planowany jest do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 4. Działaniem inwestycyjnym zostały objęte tereny: a) branża drogowa: dz. ew. o nr: 34/2, 1319, 1359, 1321/3, 1349, 1371, 34/7, 2649/1,6567/101, 2652/13, 6506/52, 5226, 1300 obręb 0001 Suchedniów, b) branża sanitarna: dz. ew. o nr: 1319, 1359, 1371, 2649/1, 6506/52, 5226, 1320/15, 1320/4, 1320/10, 1321/10, 1335/6, 1306/3, 1351, 1306/5, 1358/4, 1361/1, 1314/, 1363/1, 1365, 1366, 1367, 1316, 1317, 1305/5 obręb 0001 Suchedniów. 5. Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający posiada: a) decyzję o pozwoleniu na budowę nr 43/2015 z dnia 12.03.2015 r. znak: AB.6740.1.16.2015.KP wydaną przez Starostę Skarżyskiego, b) zgłoszenie robót do Starosty Skarżyskiego z dnia 13.02.2015 r. znak: AB.6743.33.2015. 6. Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania w/w zadania między innymi: a) w zakresie branży sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym: - wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 11 DN 160 x 14,6 mm L= ok. 880 m, trasa wodociągu poprowadzona wzdłuż ulic Powstańców 1863 r. oraz Krótkiej w pasie drogowym poza pasem jezdnym, na sieci wodociągowej zamontowane zostaną hydranty przeciwpożarowe Ø80 PN 16 typu nadziemnego (H1, H2, H4, H5, H6, H7, H9,), i podziemnego (H3, H8), skrzyżowania z jezdniami dróg o nawierzchni asfaltowej w rurach ochronnych stalowych przewiertowych, włączenie projektowanej sieci wodociągowej przy ul. Bodzentyńskiej do istniejącego wodociągu stalowego DN 300, istniejącą przebudowywaną sieć po zakończeniu zadania należy w miejscu włączenia przy ul. Bodzentyńskiej trwale odciąć i zaślepić, - połączenie projektowanego wodociągu w ul. Krótkiej z istniejącym wodociągiem żeliwnym DN 200 w ul. Mickiewicza, - oznakowanie wodociągu i uzbrojenia, - wykonanie próby szczelności, - wykonanie płukania wodociągu, - wykonanie przyłączy wodociągowych - w ramach zadania przewiduje się przepięcie wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wodociągowej od granic poszczególnych posesji. Wszystkie odcinki przyłączy stalowych i żeliwnych w pasie drogowym należy wymienić na nowe z PE 100 SDR 11 DN (40 x 3,7 mm - 63 x 5,8 mm), w dz. nr ewid. 1349 projektowany odcinek przyłącza wody wymienić na nowy z rur PE 100 SDR 11 z zachowaniem istniejącej średnicy, - w ramach zadania należy wykonać również przyłącza wodociągowe do działek nieuzbrojonych zakończone studniami wodomierzowymi włazowymi z betonowych elementów prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibracyjnego klasy nie niższej niż B - 45 z komora roboczą w kształcie koła w przekroju poprzecznych o średnicach wewnętrznych 1200 mm - 12 szt., do pozostałych działek nieuzbrojonych zgodnie z dokumentacją przyłącza wody należy zakończyć w pasie drogowym i zaślepić korkiem elektrooporowym, - wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PP-b 315 x 12 SN 8 o długości ok. 880 mb, odcinek z początkiem w ul. Powstańców przy ul. Warszawskiej, dopuszcza się zastosowanie rur litych PP obustronnie gładkich, końcowy odcinek przy ul. Bodzentyńskiej na działce 6506/52, a także wymiana kanału sanitarnego w ul. Krótkiej, studzienki kanalizacyjne kinetowe o średnicy DN 1200, - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek uzbrojonych i nieuzbrojonych z rur PP-b DN 160 SN8 zgodnie z dokumentacją projektową, opcjonalnie dopuszcza się rury lite PP, obustronnie gładkie z wysoką sztywnością obwodową nie mniejszą niż SN 8, - wykonanie próby szczelności uzbrojenia KS, przyłączy i studni rewizyjnych na eksfiltrację, a także wykonanie kamerowania całego odcinka kanalizacji sanitarnej, b) w zakresie branży drogowej zgodnie z projektem wykonawczym oraz projektem zamiennym stałej organizacji ruchu: - rozbiórka istniejącej drogi oraz chodnika wraz z przekazaniem materiałów pochodzących z rozbiórki Zamawiającemu, - podstawowe parametry projektowanej drogi - szerokość jezdni ul. Powstańców - 6,00, obustronny chodnik o szerokości od 2,0 do 4,5 m, długość odcinka - 712 metrów, na odcinku od ul. E. Peck do ul. Bodzentyńskiej (ok. 350 m) północny pas ruchu będzie przeznaczony pod pas postojowy, a organizacja ruchu na tym odcinku będzie jednokierunkowa - zgodnie z projektem zamiennym stałej organizacji ruchu, - odcinek ul. Krótkiej zaprojektowano o szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m o długości 133,00 m. - wykonanie lewoskrętu z ul. Kieleckiej o długości 80,0 m i szerokości 3,0 m w miejscu istniejącego pasa rozdziału, istniejący pas rozdziału z kostki betonowej na długości lewoskrętu zostanie rozebrany, - wykonanie zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych, - mała architektura - przy przystankach autobusowych zostaną ustawione wiaty autobusowe o wym. 3,35 x 1,0 m, 5 ławek i koszy na śmieci oraz 6 szt. słupów reklamowych ozdobnych o wysokości 5,5 m. - konstrukcje nawierzchni: • odcinek od ul. Kieleckiej do ul. Fabrycznej oraz lewoskręt z ul. Kieleckiej kategoria KR 3 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie - 20 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 7 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 7 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm, razem grubość konstrukcji 38 cm, • pozostałe odcinki dróg o ruchu KR 2 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. - mechanicznie - gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 8 cm, warstwa ścieralna betonu asfaltowego - gr. 4 cm, razem grubość konstrukcji 31 cm, • konstrukcja nr 2 chodnika - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm, podsypka grysowa 2 - 8 mm - gr. 3 cm, kostka betonowa (kolor szary) gr. 8 cm, razem grubość konstrukcji 26 cm, • konstrukcja nr 3 - miejsca postojowe i zjazdy - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm, podsypka grysowa 2-8 mm - gr. 3 cm, kostka betonowa (kolor szary m-ca postojowe, kolor czerwony zjazdy) - gr. 8 cm - razem grubość konstrukcji - 31 cm, • konstrukcji nr 4 - zabruk kostką granitową - kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm, podsypka cementowo - piaskowa gr. 3,0 cm, warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) z zaspoinowaniem szczelin rozbieralną mieszanką kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej gr. 15 cm., razem grubość konstrukcji 33 cm. • bilans powierzchni - powierzchnia z kostki betonowej - 3415 m2, powierzchnia nawierzchni asfaltowej - 4760 m2, powierzchnia zjazdów z kostki betonowej 1080 m2, powierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej - 1320 m2, powierzchnia zabruku kostki granitowej - 60 m2, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem zamiennym stałej organizacji ruchu, - wykonanie odwodnienia zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym oraz projektem wykonawczym tj.: • kanał deszczowy przejmujący wody napływowe na odcinku ulicy Powstańców 1863 r. od ul. Kieleckiej do rejonu ulicy Spokojnej z rur PEHD Ø (200 - 350) mm oraz z terenów przyległych. Odbiornikiem tych wód będzie istniejący kolektor deszczowy Ø1000 przebiegający przez ulicę Powstańców 1863 r. przy ul. Fabrycznej, • kanał deszczowy przejmujący wody napływowe z pozostałej części ulicy Powstańców 1863 r., ul. Krótkiej oraz terenów przyległych z rur PEHD Ø (200 - 500) mm. Odbiornikiem tych wód będzie istniejący kolektor deszczowy Ø1200 przebiegający przez działkę nr ewid. 6506/52. - wykonanie przekładki sieci gazowej zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym oraz projektem wykonawczym tj.: • przekładka sieci gazowej średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) z rur polietylenowych dn90 PE100 SDR11 o długości L=166 m, wraz z przepięciem czterech przyłączy gazowych - dostosowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem terenu do nowego układu komunikacyjnego zgodnie z projektem budowlanym w zakresie: • linia napowietrzna nn zasilana ze stacji 'Kielecka' - demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 4 i 4/2 - 30 m, demontaż ulicznej oprawy oświetleniowej z zabezpieczeniem - 1 kpl, demontaż stalowego wysięgnika, demontaż słupa nr 4/1, projektowana sieć - montaż słupa nr 4/1, montaż istn. stalowego wysięgnika, montaż istn. przewodów linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 4 i 4/1 - 30 m, montaż i podłączenie istn. ulicznej oprawy oświetleniowej z zabezpieczeniem, • linia napowietrzna nn zasilana ze stacji 'Spokojna' - demontaż dwutorowej linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 3 i 8 - 164 m, demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 8 i 10 - 59 m, demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 8 i 8/1 - 30 m, demontaż linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami nr 11 i 14 - 101 m, demontaż ulicznych opraw oświetleniowych z zabezpieczeniem - 8 kpl, demontaż stalowych wysięgników - 8 szt., demontaż przyłączy energetycznych napowietrznych 1 fazowych - 12 kpl., demontaż przyłączy energetycznych napowietrznych 3 - fazowych - 11 kpl, demontaż słupów nr 4, 5, 6 ,7 i 12 - 5 kpl., demontaż słupa nr 8 - 1 kpl., demontaż słupa nr 9 - 1 kpl, demontaż słupa nr 13 - 1 kpl., projektowana sieć: montaż w nowej lokalizacji słupów 8, 9, 13, montaż istn. stalowych wysięgników - 8 kpl. montaż istniejących przewodów dwutorowej linii napowietrznej na odcinku pomiędzy słupami 3 i 8 - 163 m, przedłużenie o 3 m istn. przewodu - 1 kpl. montaż istn. przedłużonych przewodów linii napowietrznej, montaż istniejących przewodów linii napowietrznej, montaż i podłączenie istn. ulicznych opraw oświetleniowych z zabezpieczeniem na przeniesionych słupach, przedłużenie istn. przyłączy 1 - fazowych do budynków nr 28 i 24, przedłużenie istn. przyłączy 3 - fazowych do budynków 32, 26, 20, 18, 10 i 4, montaż istn. przyłączy energetycznych napowietrznych 1 fazowych - 10 kpl, montaż istn. przedłużonych przyłączy energetycznych napowietrznych 1 - fazowych - 2 kpl, montaż istn, przyłączy energetycznych napowietrznych 3 - fazowych - 5 kpl, montaż istn. przedłużonych przyłączy energetycznych napowietrznych 3 - fazowych - 6 kpl. 7. Zamawiający informuje, iż zadanie należy wykonywać w poniżej wskazanej kolejności prac: a) etap I - udrożnienie lewoskrętu z ul. Powstańców do ulicy Kieleckiej, odcinek od skrzyżowania ul. Powstańców z ulicą Fabryczną, aż do wyjazdu na starodroże DK nr 7, odcinek należy wykonać kompleksowo wraz z wszelkimi robotami branżowymi, w sposób, który umożliwi przekazanie go do częściowego użytkowania, okres realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2019 r. b) etap II - odcinek od ul. Bodzentyńskiej, aż do skrzyżowania z ulicą Emilii Peck wraz z ul. Krótką, odcinek należy wykonać kompleksowo wraz z wszelkimi robotami branżowymi, w sposób, który umożliwi przekazanie go do częściowego użytkowania, okres realizacji - 01.12.2020 r. c) etap III - odcinek od skrzyżowania z ul. Emilii Peck, aż do zakończenia zakresu rzeczowego ujętego w etapie I prac, zakończenie tego etapu rozumie się, jako zakończenie całego zakresu rzeczowego zadania, po zakończeniu etapu III nastąpi odbiór końcowy zadania oraz zgłoszenie obiektu do użytkowania, okres realizacji do dnia 30.09.2021 r. Zakończenie etapu III prac jest zakończeniem całego okresu realizacji zadania. Zamawiający informuje, iż każdy zakończony etap prac podlegał będzie częściowemu odbiorowi. Odbiór każdego etapu zadania potwierdzony zostanie spisaniem protokołu odbioru częściowego. Wykonawca do zgłoszenia o zakończeniu danego etapu prac zobowiązany będzie załączyć dokumenty umożliwiające oddanie odcinka drogi do częściowego użytkowania (m. in. deklaracje zgodności, atesty, badania, a także inwentaryzację geodezyjną itp.). 8. Zakres rzeczowy prac zrealizowany musi zostać w oparciu o załączoną dokumentacje projektową. Zamawiający nie ingeruje w technologię czy ilość prac przedstawionych w projekcie budowlanym, a także w sposób ich wykonywania, a jedynie wskazuje na kolejność etapów prac, zgodnie, z którymi realizowane i rozliczane ma być zadanie. 9. W ramach każdego z wyżej wymienionych etapów należy wykonać wszelkie prace związane z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. 10. Do zadań Wykonawcy należeć będzie kompleksowe wykonanie zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, a także wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem obiektu. 11. W przypadku rozbieżności np. ilościowych w poszczególnych dokumentach obowiązywać będzie decyzja Zamawiającego, Inspektora nadzoru, który dokument należy uznać za wiążący. Wykonawca nie może dla własnych korzyści wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego. 12. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące wartość tj. dłużyce pochodzące z ewentualnej wycinki, destrukt asfaltowy pochodzący z rozbiórki jezdni, a także kostka betonowa z rozbiórki chodnika i zjazdów stanowią własność Zamawiającego i podlegają protokolarnemu przekazaniu. Wskazane materiały Wykonawca zobowiązany jest odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 5 km od terenu inwestycji. Kostkę betonową Wykonawca zobowiązany będzie zapakować w sposób umożliwiający łatwe przewiezienie i zabezpieczający przed niszczeniem materiału. 13. Wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ będą obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 14. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i STWiORB Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty następujące czynności:  przeprowadzenia wszelkich prób instalacji,  wykonanie kamerownia odcinka kanalizacji sanitarnej,  opracowanie planu BIOZ,  wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót,  prowadzenie bieżącej geodezyjnej i geotechnicznej obsługi zadania, Zamawiający może na każdym etapie prac żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej,  opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,  opracowanie projektu tymczasowych objazdów na czas budowy dla poszczególnych odcinków,  sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robót opracowanej na aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym (po wykonaniu każdego etapu prac),  utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie dojść do budynków w okresie realizacji inwestycji, aż do dnia odbioru końcowego robót, zapewnienie możliwości odbioru odpadów komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji służbom ratunkowym, a także umożliwienie zaopatrzenia przez Przedsiębiorców obiektów handlowych,  po zakończeniu robót na działkach prywatnych i przywróceniu terenu do stanu sprzed robót, Wykonawca będzie zobowiązany otrzymać od właściciela działki oświadczenie o przywróceniu terenów do stanu pierwotnego,  w przypadku, gdy powstanie taka konieczność, uzyskanie zgody od zarządcy drogi na dojazd ciężkim sprzętem.  sporządzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy, a także po zakończeniu robót (dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do operatu powykonawczego),  uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowaniu obiektu przez Zamawiającego, pozwoleń związanych z obsługą budowy oraz terenów sąsiadujących wraz z poniesieniem ewentualnych opłat za ich uzyskanie,  wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób umożliwiających należyte wykonanie umowy,  uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień na własny koszt,  zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu,  prowadzenie robót w obrębie sieci z odpowiednimi zarządcami sieci, koszty prowadzenia takich prac, a także opłaty za zajęcie pasa drogiinnych kategorii Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty,  zapewnienie przez cały okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediów do nieruchomości,  odbiór odpadów pochodzących z budowy zabezpieczana własny koszt i we własnym zakresie Wykonawca robót. Z każdego odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne dokumenty potwierdzające fakt odbioru odpadów przez firmę posiadającą do tego uprawnienia. Przedmiotowe dokumenty Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do operatu powykonawczego. 15. Do zadań Wykonawcy będzie należało również:  usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg oraz pozostałych szkód powstałych w związku z wykonywaniem robót obejmujących przedmiotowe zadanie,  zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie,  umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy,  w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  zgłaszanie w formie pisemnej zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych minimum 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania, nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie,  jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych. 16. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:  Projekt budowlany zagospodarowania terenu obejmujący branże drogową, elektryczną, a także branże sanitarną tj. kanalizację deszczową oraz przekładkę sieci gazowej w ul. Powstańców 1863 r. i ul. Krótkiej w miejscowości Suchedniów wraz z projektem zamiennym stałej organizacji ruchu, (Załącznik nr 15 do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 1).  Projektach wykonawczych branżowych części drogowej (załącznik nr 17 do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 3)  Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. i ul. Krótkiej w miejscowości Suchedniów (załącznik nr 16 do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 2).  Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - załącznik nr 14 do SIWZ.  Wskazana dokumentacja została opracowana przez: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie Prosta Projekt Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26 - 020 Chmielnik. 17. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót budowlanych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu jakim jest kompleksowe wykonanie całego zadania. 18. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, okaże się, że w dokumentacji projektowej pojawiają się wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a ich istnienie wiąże się z niemożliwością wykonania robót w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, to przedmiot umowy może ulec modyfikacji. W w/w sytuacji, Zamawiający wraz z Wykonawcą przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Jednostki Projektującej ustalą zakresrobót zaniechanych, zamiennych, a sposób świadczenia, który ulegnie zmianie, określony zostanie w aneksie do umowy. 19. Jeżeli użyte w SIWZ, lub w załącznikach do niej parametry lub normy mogą wskazywać na konkretnych producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza to, że mają takie znaczenie, że parametry tych wskazanych produktów określają minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego co do jakości produktów, które mają służyć do wykonania przedmiotu umowy. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry nie gorsze od tych wskazanych. To na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania równoważności. 20. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnych narzędzi oraz sprzętu. 21. Wszelkie wykonywane roboty oraz organizacja pracy muszą uwzględniać przepisy BHP, ppoż. 22. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wraz z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. 23. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 24. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. osoby wykonujące wszelkieprace fizyczne bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia. 25. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu terminu wykonania zamówienia oraz dokumentacji projektowej określa Wykonawca. 26. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 27. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale II pkt 24 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli wymogu zatrudnienia osób wykonujących w punkcie 24 czynności określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45110000-1
  45111200-0
  45232400-6
  45232410-9
  45232451-8
  45311100-1
  45311200-2
  45232100-3
  45232200-4
  45231300-8
  45233120-6
  45233200-1
  45233222-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  2021-09-30

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 500 000,00 PLN. b) Wykonawca wykaże, że posiada nie mniej niż 2 500 000,00 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową tej samej wysokości.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:  1 zadanie (w ramach jednej umowy z Zamawiającym) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 500 m,  1 zadanie (w ramach jednej umowy z Zamawiającym) polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 400 m. b) Wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: - Kierownikiem budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat, jako inspektor nadzoru lub kierownik robót/budowy, robót budowlanych na min. jednym (od rozpoczęcia do zakończenia) zadaniu związanym z budową lub przebudową lub rozbudową drogi o długości, co najmniej 500 m. - Kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazane osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada ustawa Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.)przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  7. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 7.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie Rdz. VI pkt 7 ppkt a) – c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie 7.1. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 500 000,00 PLN, zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt. 2.2.2 a) SIWZ. b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt 2.2.2. b) SIWZ. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - sporządzony według załącznika nr 9 do SIWZ - dokument składany w oryginale – zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt 2.2.3 a) SIWZ Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ - dokument składany w formie oryginału. Do wykazu do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane – zgodnie z opisanym warunkiem w Rdz. IV pkt 2 ppkt 2.2.3. b) SIWZ. 6.1. W przypadku , gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie. 6.2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty, Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, Załącznik nr 8 do SIWZ - doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej, Załącznik nr 12 do SWIZ - oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem osób.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1665) 4. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej dowód wniesienia wadium należy w oryginale załączyć do oferty. 5. Z treści wadium składanego w formie niepieniężnej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób bezwarunkowy, nieodwołany i na pierwsze wezwanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 68852000072001000558530001 z dopiskiem: Wadium w przetargu na realizację zadania pn.:„Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawia sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. ” 7. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na ww. koncie wskazanym przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej na termin składania ofert). 8. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. 14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (G) Okres udzielonej gwarancji/ rękojmi 30,00
  (D) Doświadczenie kierownika budowy 10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 2) Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres i ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. 3) Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużeniu w przypadku: a) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów; c) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia; nie są trudnymi do przewidzenia warunkami atmosferycznymi te, które zwyczajowo występują w danej porze roku. d) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego e) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 4) Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. 5) W przypadku, o których mowa w pkt. 1. ppkt 3) zmiana terminu wykonania świadczenia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu wskazanych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. 6) Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy, b) dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą posiadały doświadczenie, kompetencje i wykształcenie nie mniejsze niż osoby, które Wykonawca wskazał w ofercie, c) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, d) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia e) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 7) Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie. 8) Zmiany, o których mowa w 1ppkt 1) – 4) dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy. 9) Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, dalej RODO: a) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Suchedniów jest Pan Władysław Grudniewski dostępny pod nr telefonu tel. 41 25 43 250 wew. 10, c) dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie - poprawa sieci dróg wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, f) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, h) posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-08-14, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


  Data wprowadzenia: 2019-07-29 1331
  Data upublicznienia: 2019-07-29
  Art. czytany: 4063 razy

  » INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - rozmiar: 1599695 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 355410 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU - rozmiar: 2092912 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie nr 540167257 o zmianie ogłoszenia - rozmiar: 279396 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie nr 579631 - rozmiar: 549943 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt wykonawczy - przekładka sieci gazowej - rozmiar: 13270512 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 132015 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Szczegółowe rysunki węzłów sieci wodociągowych rys. 7 i 8 - rozmiar: 289870 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zalącznik nr 14 do SIWZ - STWIOR wraz z przedmiarami robót - rozmiar: 208850803 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik do odpowiedzi - kosztorysy ślepe - rozmiar: 238388 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o niezaleganiu - rozmiar: 64964 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 11 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 64949 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 12 do SIWZ - Oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem - rozmiar: 66103 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 13 do SIWZ - zgłoszenie robót oraz pozwolenie na budowę - rozmiar: 7112309 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 15 do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 1 - rozmiar: 291184092 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 16 do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 2 - rozmiar: 50283989 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 17 do SIWZ - dokumentacja projektowa cz. 3 - rozmiar: 154618817 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 18 do SIWZ - istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo - rozmiar: 70811 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 19 do SIWZ - badania geologiczne - rozmiar: 24924414 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz oferty - rozmiar: 74036 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 66599 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - rozmiar: 68610 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - rozmiar: 66069 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy - rozmiar: 233984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór karty gwarancyjnej - rozmiar: 68300 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia - rozmiar: 66213 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SIWZ - doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej - rozmiar: 66738 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SIWZ - wykaz robót budowlanych - rozmiar: 69781 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów