(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja G1ANT ROBOT Sp. z o.o.
» Uchwała Nr 45/2024 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2024 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
» INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘOWANIA
» Sprawozdanie finansowe za rok 2023
» Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o konsultacjach oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Przetargi
 • Zaproszenie do złożenia oferty na: 'Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zatoki autobusowej dla przystanku szkolnego u zbiegu ulic Leśnej i Placowej w Suchedniowie”.

  Zaproszenie do złożenia oferty na:
  'Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zatoki autobusowej dla przystanku szkolnego u zbiegu ulic Leśnej i Placowej w Suchedniowie”.

  Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8.

  I. Zamawiający: Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected]

  II. Przedmiot zamówienia

  1. Nazwa zadania: 'Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zatoki autobusowej dla przystanku szkolnego u zbiegu ulic Leśnej i Placowej
  w Suchedniowie”.

  2. Zakres zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej dla przystanku szkolnego u zbiegu ulic Leśnej i Placowej
  w Suchedniowie na terenie PKP S.A przy linii kolejowej nr 8.
  2) Lokalizacja: działka nr ewid. geod. 309/7 (działka należąca do PKP S.A., Zamawiający posiada zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane).
  3) Dane techniczne do projektowania:
  a. długość zatoki około 80 metrów, szerokość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  b. nawierzchnia – tłuczeń,
  c. odwodnienie powierzchniowe,
  d. włączenie do drogi publicznej,
  e. zatoka wyposażona musi zostać w peron (nawierzchnia z kostki betonowej), oraz wiatę przystankową wraz z koszem na śmieci.

  4) Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekt oznakowania, który podlega zatwierdzeniu przez zarządzającego (Starostę Skarżyskiego).
  5) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód i uzgodnień między innymi z:
  a. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie,
  b. Zakładem Gospodarki Komunalnej,
  c. Burmistrzem Miasta i Gminy,
  d. Starostą Skarżyskim.

  6) Prace projektowe należy wykonać zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zapytania.
  7) Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację w zakresie:
  a. wykonania map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych,
  b. inwentaryzacji stanu istniejącego w terenie w celu optymalizacji kosztów budowy zatoki,
  c. opracowania dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, w 5 egzemplarzach w formie analogowej (w tym 4 składane do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę), oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R lub DVD +/-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach przedmiotu zamówienia, ma być przekazana w formacie edytowanym przez MS Office (WORD, Excel), natomiast rysunki przez program CAD (Auto – Cad, Microstation). Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję opracowanej dokumentacji w formacie pdf.,
  d. opracowania planu BIOZ dla projektu,
  e. opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (4 egz.
  w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej),
  f. opracowania pełnego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót (po 1 egz.
  w wersji papierowej i elektronicznej).
  g. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu
  w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na podstawie otrzymanego od Zamawiającego upoważnienia do reprezentowania.
  h. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień i opinii Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
  8) Dokumentacja musi być zgodna z następującymi aktami prawnymi:
  a. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124)
  b. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 poz. 1314)
  z załącznikami.
  c. Ustawa Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2017 poz. 1260.
  d. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi
  w dniu odbioru przedmiotu umowy.
  9) Wykonawca w terminie wyznaczonym na realizację zadania zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 07.09.2018 r.

  III. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
  - 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.  IV. Skład oferty

  Oferta Wykonawcy musi zawierać:
  a) wypełniony formularz oferty,
  b) wykaz osób, sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do zapytania,
  c) kserokopie poświadczonych za zgodność uprawnień budowlanych wraz z informacją o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z posiadaniem ubezpieczenia OC.

  V. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

  Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:
  cena oferty – 100%
  Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.

  VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku.
  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
  3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).
  4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

  VII. Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 05.06.2018 r.
  adres poczty elektronicznej [email protected] faks: (041) 25 43 090
  VIII. Osoba/y uprawniona/e do kontaktu i sposób kontaktu
  1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: [email protected]).
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  - Pani Agnieszka Jaszczur, tel. 041 25 43 250 wew. 11
  - Pan Krzysztof Kołda tel. 0 41 25 43 250 wew. 37

  IX. Informacje dodatkowe
  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.
  2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Postępowanie może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie unieważnione bez podawania przyczyny.

  X. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,
  Załącznik nr 2 - Wykaz osób,
  Załącznik Nr 3 – Koncepcja zatoki autobusowej
  Załącznik nr 4 – Uzgodnienia Polskie Koleje Państwowe S. A. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.
  Załącznik nr 5 – Uzgodnienia nr IZDK g-210-10/2017 PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych Budynków i Budowli.


  Data wprowadzenia: 2018-05-29 1133
  Data upublicznienia: 2018-05-29
  Art. czytany: 3380 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 874288 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 1267186 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 1360578 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - rozmiar: 1101778 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zaproszenie do złożenia oferty + załącznik 1 - rozmiar: 71168 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów