(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 607798-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.

  'ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I WCHODZACYCH W SKŁAD GMINY SUCHEDNIÓW w 2018 R. ORAZ ZORGANIZOWANIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DO DNIA 31.12.2017 R. I PROWADZENIE PSZOK W 2018 R.'

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700, ul. ul. Fabryczna 5 , 26130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, e-mail [email protected], faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): www.suchedniow.bip.doc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Forma pisemna
  Adres:
  Gmina Suchedniów - Urząd Miasta i Gminy, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów - Sekretariat.

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 'ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I WCHODZACYCH W SKŁAD GMINY SUCHEDNIÓW w 2018 R. ORAZ ZORGANIZOWANIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DO DNIA 31.12.2017 R. I PROWADZENIE PSZOK W 2018 R.'
  Numer referencyjny: GNI.271.11.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  Rodzaj zamówienia: Usługi
  Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. 'Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od włascicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów w 2018 r. oraz zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do dnia 31.12.2017 r. i prowadzenie PSZOK w 2018 r.'. 2) Charakterystyka terenu objętego odbiorem odpadów komunalnych - dane dotyczące Gminy Suchedniów:  obszar Gminy Suchedniów wynosi 7, 495 ha,  liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017 r. wynosiła - 10 243,  liczba gospodarstw domowych wynosi - 3400 (2552 w zabudowie jednorodzinnej, 848 w zabudowie wielorodzinnej,  liczba budynków jednorodzinnych zamieszkanych - 2668,  liczba budynków wielorodzinnych - 30. 3) Odbiorem zostana objęte:  odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne),  odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 'u źródła' z podziałem na frakcje:  tektura i papier,  szkło,  tworzywa sztuczne,  odpady wielkogabarytowe,  zuzyte opony,  popiół,  odpady ulegające biodegradacji,  inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,  inne odpady nie ulegające biodegradacji. 4) Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych mającycyh zostać odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu Gminy Suchedniów wynosi: 1 048,30 Mg z podziałem na następujące frakcje: Tabela nr 1 - szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych przewidziana do odbioru i zagospodarowania L.p. Frakcje Zabudowa jedno i wielorodzinna PSZOK Razem w (Mg) 1. Zmieszane odpady komunalne 783,26 - 783,26 2. Papier, tektura 8,64 0,15 8,79 3. Tworzywa sztuczne 117,94 0,14 118,08 4. Szkło 61,73 0,49 62,22 5. Odpady wielkogabarytowe 5,44 3,73 9,17 6. Zuzyte opony 9,75 0,94 10,69 7. Popiół 42,8 - 42,8 8. Odpady ulegające biodegradacji 9,3 1,01 10,31 9. Leki inne (przeterminowane) 0,07 - 0,07 10. Baterie i akumulatory - - - 11. Zużyte urządzenia elektryczne zawierające niebezpieczne składniki - 1,41 1,41 12. Inne zużyte urządzenia elektryczne - 1,49 1,49 13. Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie - - - 14. Chemikalia - 0,01 0,01 Razem 1 038,93 9,37 1 048,30 Uwaga: Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych wyliczona została na podstawie dokumentów przekazania odpadów oraz na podstawie informacji o odebranych odpadach za okres ostatnich 12 m - cypoprzedzających wszczęcie niniejszego postępowania i służą do oszacowania wartości zamówienia i zakresu zamówienia. Podane dane należy traktować jako szacunkowe. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. Ilość odpadów wytworzonych na terenie Gminy Suchedniów i dostarczonych do PSZOK nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości mogą ulec zmianie w trakcie trwania realizacji zamówienia. 2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych odbywać się ma według następujących zasad: 1) ZABUDOWA JEDNORODZINNA - na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany, workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych: a) zmieszane odpady komunalne - gromadzone będą w pojemnikach w kolorze czarnym (lub z napisem 'odpady zmieszane') o pojemności minimum 120 l, a w przypadku ich braku w workach.  Pojemniki i worki zapewnia właściciel nieruchomości. b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w pojemnikach lub workach w następujących kolorach: Kolor pojemnika/worka Rodzaj odpadu Pojemność pojemnika/worka Żółty (lub z napisem 'metale i tworzywa sztuczne' Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 120 l Worki zapewnia i dostarcza Wykonawca usługi. Biały (lub z napisem 'szkło bezbarwne') Opakowania szklane bezbarwne. 120 l Worki zapewnia i dostarcza Wykonawca usługi. Zielony (lub z napisem 'szkło kolorowe') Opakowania szklane kolorowe 120 l Worki zapewnia i dostarcza Wykonawca usługi. Niebieski (lub z napisem 'papier') Opakowania z papieru i makulatura 120 l Worki zapewnia i dostarcza Wykonawca usługi. Brązowy (lub z napisem 'bio') Odpady ulegające biodegradacjiw tym odpady zielone 120 l Worki zapewnia i dostarcza Wykonawca usługi. Pojemnik metalowy Popiół 120 l Pojemnik zapewnia właściciel nieruchomości. c) opony, d) odpady wielkogabarytowe, e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych reguluje harmonogram stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.  Odbiór odpadów odbywał się będzie sprzed posesji.  Odpady budowlane - odpłatnie jak w PSZOK. 2) ZABUDOWA WIELORODZINNA - na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system pojemnikowy. a) Zmieszane odpady komunalne - gromadzone będą w pojemnikach w kolorze czarnym (lub z napisem 'odpady zmieszane') w ilości 40 szt. o pojemności 1100 l. Pojemniki zostaną ustawione w 10 altankach lub w miejscach utwardzonych obok altanek. Zgodnie z wykazem altanek stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.  Częstotliwość wywozu dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek).  Pojemniki zapewnia i dostarcza na czas wykonywania usługi Wykonawca usługi. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne - na terenie zabudowy wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów będzie odbywać się do specjalistycznych pojemników, zgodnie z poniższym zestawieniem: Kolor pojemnika Przeznaczenie pojemnika Pojemność pojemnika Liczba pojemników, które ma zapewnić i dostarczyć Wykonawca usługi Częstotliwość wywozu Biały (lub oznaczony napisem 'szkło bezbarwne') Pojemnik na szkło bezbarwne 1100 l 10 szt. (1 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 2 razy w miesiącu - drugi i ostatni roboczy czwartek Zielony (lub oznaczony napisem 'szkło kolorowe') Pojemnik na szkło kolorowe 1100 l 10 szt. (1 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 2 razy w miesiącu -drugi i ostatni roboczy czwartek Niebieski (lub oznaczony napisem 'papier') Pojemnik na papier 1100 l 10 szt. (1 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 1 raz w miesiącu - ostatni roboczy wtorek Żółty (lub oznaczony napisem 'metale i tworzywa sztuczne') Pojemnik na tworzywa sztuczne 1100 l 20 szt. (2 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 3 razy w miesiącu - pierwszy, trzeci i ostatni roboczy piątek Brązowy (lub oznaczony napisem 'bio') Pojemnik na odpady zielone 1100 l 10 szt. (1 do każdej altany zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ) 2 razy w tygodniu - wtorek i piatek w okresie od kwietnia do listopada. c) opony - ostatni roboczy czwartek kwietnia i listopada, d) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (załącznik nr 9 do SIWZ), e) odpady budowlane - odpłatnie jak w PSZOK. Uwaga: Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 3) ZORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH. a) PSZOK jest elementem uzupełniającym system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do punktu mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddawać odpady wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 a ww. ustawy. Do PSZOK mogą być oddawane także przez włascicieli nieruchomości i mieszkańców budynków wielorodzinnych odpady budowlane odpłatnie, zgodnie z regulaminem obowiązującym w okresie jego prowadzenia. Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z powyższym Gmina Suchedniów nie będzie ponosić kosztów wywozu i utylizacji tych odpadów. Szacunkowe ilości odpadów dostarczane do PSZOK zawiera Tabela nr 1 w punkcie 2.1. SIWZ. b) Obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  odpowiedzialność za transport do instalacji przetwarzania oraz za organizację zagospodarowania zebranych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  prowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wymienionych powyżej dostarczonych przez mieszkańców Gminy Suchedniów zgodnie z katalogiem odpadów,  zorganizowanie PSZOK na terenie Gminy Suchedniów do dnia 31.12.2017 r.,  zapewnienie obsługi obiektu i następującego czasu działania punktu - PSZOK powinien funkcjonować od 01.01.2018 r. aż do 31.12.2018 r. i powinien być czynny minimum dwa razy w tygodniu, w tym w sobotę, w godzinach od 10:00 do 14:00,  utrzymywanie czystości i porządku na tereni PSZOK, w zimie odśnieżanie, zapobieganie śliskim chodnikom,  zapewnienie kontaktu telefonicznego z obsługą PSZOK (dla mieszkańców Gminy Suchedniów w godzinach otwarcia, dla Zamawiającego także poza godzianmi otwarcia PSZOK),  przed otwarciem PSZOK Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Regulaminu jego działania i przedstawieniu go do akceptacji Zamawiającemu,  w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia funkcjonowania PSZOK, wykonawca zobowiązany jest zamonotować na jego terenie monitoring wraz z możliwością przewchowywania i odtwarzania danych,  Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania realizacji zamówienia do umożliwienia wstępu na teren PSZOK zorganizowanych grup (dzieci, młodzieży, dorosłych) oraz przygotować do prezentacji jego funkcjonowania i udostępnienia materiałów informacyjno - edykacyjnych z zakresu gospodarki odpadami przygotowanych i dostarczonych przez Zamawiającego, a nie wymagających potwierdzenia odbioru. c) Zamawiający wymaga, aby z prowadoznych czynności w PSZOK składane były comiesięczne sprawozdania, nie później niż w terminie do dnia 14-go każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, zawierające następujące dane:  nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK,  imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania,  nr telefonu kontaktowego do pracownika i osoby odpowiedzialnej,  okres za który sprawozdanie jest składane,  ewidencja właścicieli nieruchomości, którzy dostarczyli odpady do PSZOK,  ewidencja odpadów przyjętych do PSZOK z określeniem rodzaju i ilości przyjetych odpadów,  informacje o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania oraz kosztów poniesionych na ten cel jak również zysków z tytułu sprzedaży odpadów. 2.3. Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy. 1) Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchedniów do instalacji tj. instalacji w zakresie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich, ul. Łazienna 8, 2) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) następujących frakcji odpadów: papier, tworzywa sztuczne i szkło, 3) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania surowców wtórnych do odzysku, 4) W przypadku, gdy regionalna instalacja uległa awarii lub nie może przyjmowac odpadów z innych przczyn, odpady te winny być przekazywane do instalacji zastepczych wskazanych w Uchwale sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXI/361/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., 5) Obowiązkiem Wykonawcy będze odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, połozonych na terenie Gminy Suchedniów. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudno dostepnych (szczególnie zimą i w okresie wzmozonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umozliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji, także wynikających ze złych parametrów technicznych dróg, 6) Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości, ktore są w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, 7) Wykonawca przy każdorazowym odbiorze odpadów pozostawi worki w ilości odpowiadającej odebranym workom. Na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości wykonawca może zmniejszyc lub zwiekszyć ilość przekazywanych workow, 8) Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru oraz zebrania odpadów pozostawionych przy pojemnikach, 9) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji składanej przez właściciela nieruchomości (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane) w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu. 10) Transport odpadów segregowanych 'u źródła' do miejsc segregacji w celu uzyskania i przekazania do odzysku surowców wtórnych, musi odbywać się z zachowaniem przepisów o gospodarowaniu odpadami, 11) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów, 12) Zakazuje się Wykonawcy podczas realizacji umowy mieszania odebranych odpadów komunalnych, wynikających z umowy z odpadami odebranymi na podstawie odrębnych umów, 13) Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, 14) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia pojemników, które zobowiązany jest dostarczyć do zabudowy wielorodzinnej. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zniszczenie pojemników, 15) Raz na pół roku, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów. Ilośc odpadów winna być podana w Mg w rozbiciu na poszczególne miesiące półrocza. Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - zmieszane, segregowane oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza 16) Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania kontroli włascicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o niedopełnieniu przez włascicieli nieruchomości w/w obowiązku. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacja fotograficzną i przekazuje do Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów, 17) Wykonawca zobowiązany jest:  realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządu w gminach, ustawą o odpadach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości,  dysponować środkami transportu, bazą magazynowo - transportową i potencjałem osobowym gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usługi na rzecz Gminy Suchedniów,  prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, emisji uciążliwych zapachów, zanieczyszczenia tras wywozu. 18) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 19) Pojazdy muszą spełniać poniższe warunki:  posiadać trwałe i czytelne oznakowanie w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,  być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,  być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,  konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów,  winny być wyposażone w urządzenia monitorujące, bazujące na systemie pozycjonowania satelitarnego, umozliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku opadów - umozliwiające weryfikację tych danych, 20) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialnośc wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na meiniu i zdrowi osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, w zakresie okreslonym w Kodeksie cywilnym. 2.4.Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks cywilny z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu, wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  czynności polegające na kierowaniu samochodami odbierającymi odpady komunalne. 2) Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu warunków wykonania zamówienia oraz jego zakresu określa Wykonawca. 3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 4) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia wezwania, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii zanonimizowanych umów o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

  Główny kod CPV: 90500000-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  90511000-2
  90512000-9
  90513100-7
  90533000-2

  Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  12

  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) aktualne zezwolenie na transport i zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) posiadają aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
  Informacje dodatkowe
  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a). Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
  Informacje dodatkowe
  Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ciągu 12 następujących po sobie miesiącach w ilości co najmniej 900 Mg. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zamieszanych odpadów komunalnych, • dwoma pojazdami przystosowanymi do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. c) Wykonawca wykaże, że dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Suchedniów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Suchedniów na terenie do którego posiada tytuł prawny, d) Wykonawca wykaże, że dysponuje na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

  PODSTAWY WYKLUCZENIA
  Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  6.8. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 6.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.9. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie 6.9. lit.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 6.9. lit. a) i lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis w pkt. 6.10. stosuje się odpowiednio. 6.12. Dokumenty, wymienione powyżej inne niż oświadczenia, które wymagane są w oryginale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  6.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 4.2.2. a) SIWZ, b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskach tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ z uwzględnieniem warunków opisanych w pkt. 4.2.3. a) do SIWZ. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem warunków opisanych w pkt. 4.2.3. b), c), d). d) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) e) aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.Dz.U. 2016 poz. 1987 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia. f) aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
  W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.plinformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie(załącznik nr 4 do SIWZ), o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, 3) Załącznik nr 11 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów.

  PROCEDURA
  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/00).
  Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie

  KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (KŚ) Kryterium środowiskowe - posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających nor 30,00
  (T) Termin płatności faktury 10,00

  Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe

  Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:

  ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  18.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 18.2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach 18.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 18.4. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 2) zmiany wysokości podatku VAT oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma to wpływ na wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana taka może wystąpić nie częściej niż raz w roku. 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane działaniem organów administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie, 4) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 5) zmiany danych teleadresowych i numerów konta, 6) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 7) zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, 8) ponadto na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 18.5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.
  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-11-07, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  Data wprowadzenia: 2017-10-26 1359
  Data upublicznienia: 2017-10-26
  Art. czytany: 3403 razy

  » Informacja o wynikach postępowania - rozmiar: 461917 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 302239 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie nr 607798 - rozmiar: 532217 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 97027 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 10 - wykaz altanek smietnikowych w zabudowie wielorodzinnej - rozmiar: 12621 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 11 - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 14488 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 12 - oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę - rozmiar: 14161 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - rozmiar: 21946 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 13257 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 17169 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa - rozmiar: 18622 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia - rozmiar: 18345 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 6 - wykaz usług - rozmiar: 15394 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu - rozmiar: 12584 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 8 - wzór umowy - rozmiar: 62040 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Załącznik nr 9 - harmonogram wywozu odpadów - rozmiar: 14890 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów