(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: 'Remont przęsła mostu drogowego przez rz. Kamionkę w ciągu drogi gminnej nr 389006T w km. 0+516 miejscowości Suchedniów'

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: 'Remont przęsła mostu drogowego przez rz. Kamionkę w ciągu drogi gminnej nr 389006T w km. 0+516 miejscowości Suchedniów'

  I. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zamówienie obejmuje remont przęsła mostu drogowego na rzece Kamionce
  w Suchedniowie.
  Opis obiektu: most jednoprzęsłowy, konstrukcję nośną stanowią 4 belki stalowe walcowane o wysokości 450 mm. Na belkach znajduje się pomost drewniany, poprzecznice z krawędziaków o przekroju 16x16 cm oraz pokład dolny z bali
  o przekroju 16x10 cm i pokład górny z desek o grubości 5 cm. Remont będzie polegał na rozbiórce całego pomostu (poprzecznice i obie warstwy pokładu) i odbudowę podobnej konstrukcji jak obecnie.

  2. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje między innymi:
  a) organizację placu budowy wraz z oznakowaniem,
  b) rozbiórkę balustrady drewnianej,
  c) rozbiórkę jezdni drewnianej (pokład dolny, górny i krawężniki),
  d) rozbiórkę poprzecznic drewnianych,
  e) wywiezienie odpadów drewnianych na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20 km.,
  f) piaskowanie konstrukcji stalowej przęseł wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej przęsła,
  g) wykonanie balustrad z drewna impregnowanego, iglastego klasy C35,
  h) wykonanie jezdni z drewna impregnowanego, iglastego klasy C35,
  i) wykonanie poprzecznic z drewna impregnowanego, iglastego klasy C35,
  j) obsługa geodezyjna zadania.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy opracowany przez dr inż. Wiesław Nowak Zakład Ekspertyz i Usług Budowlanych ul. Warzywna 19, 25-254 Kielce.
  Uwaga:
   Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizję lokalną celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin budowy ponosi Wykonawca.
   Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej.
   Materiały skalkulowane do oferty, potrzebne do realizacji zadania muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.
   Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędne do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia komunikacji pieszej i rowerowej przez most w trakcie trwania remontu wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas robót.

  Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 24.07.2017r. do godz. 12:00
  adres poczty elektronicznej: [email protected] tel. 41 25 23 250 wew. 11
  II. Warunki udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia
  1. Termin wykonania zamówienia: 40 dni od daty podpisania umowy.
  2. Cenę oferty należy podać w oparciu o 'formularz ofertowy' (stanowiący załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zadania (w rozbiciu o cenę netto i podatek VAT).
  3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
  4. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej.
  5. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedna robotą polegającą na budowie/przebudowie/remoncie mostu o wartości minimum 30 tysięcy zł brutto.
  6. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.
  7. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
  a) formularz oferty,
  b) kosztorys ofertowy,
  c) wykaz osób wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
  d) wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe ich wykonanie.
  8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.
  9. Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zaproszenie do złożenia oferty.
  10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.


  Data wprowadzenia: 2017-07-18 0920
  Data upublicznienia: 2017-07-18
  Art. czytany: 3641 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - wyniki postępowania - rozmiar: 229334 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - dokumentacja techniczna - rozmiar: 3256942 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 2 - formularz oferty - rozmiar: 13682 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 18900 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy - rozmiar: 14669 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - przedmiar robót - rozmiar: 155027 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób - rozmiar: 13128 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 - wykaz robót - rozmiar: 12231 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zaproszenie do złożenia oferty - rozmiar: 25945 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów