(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Wydział Rozwoju i Strategii
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja G1ANT ROBOT Sp. z o.o.
» Uchwała Nr 45/2024 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2024 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
» INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘOWANIA
» Sprawozdanie finansowe za rok 2023
» Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o konsultacjach oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Rozwoju i Strategii ': 1
WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII

Wydział Rozwoju i Strategii realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:


1. Anna Kopeć - Specjalista; pokój 212
tel 41 25 43 186 wew. 11
e-mail: [email protected]

2. Anna Dolęga
pokój 203; tel. 41 25-43-250 wew. 61
e-mail: [email protected]
[email protected];


Do zadań Wydziału Rozwoju i Strategii należy w szczególności:

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym m.in.:
1) monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków rajowych i zagranicznych;
2) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszy
strukturalnych: uruchomienie mechanizmów służących pozyskiwaniu środków na
współfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę;
3) Przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy pomocowych oraz koordynowanie czynności na każdym etapie realizacji dofinansowywanego zadania wraz z rozliczeniem końcowym efektów rzeczowo-finansowych,
4) przygotowywanie dokumentacji i wniosków w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych;
5) koordynacja i rozliczanie przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
6) monitoring trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych;
7) kompleksowe opracowanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy strukturalnych;
8) współpraca z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi i samorządu gospodarczego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych wykorzystywanych celem rozwoju Gminy;
9) pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowania odpowiednich wniosków;
10) informowanie mieszkańców Gminy o możliwości pozyskania środków z konkretnych programów, funduszu, fundacji, instytucji czy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

2. Koordynowanie rozwoju i realizacja strategii, w tym m.in.:
1) aktualizacja Strategii rozwoju Gminy,
2) opracowanie, wdrożenie i koordynowanie systemu monitorowania realizacji strategii
i programów rozwojowych oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym,
rozwojowym i planistycznym w tym dbałość o ich spójność, przejrzystość i
komplementarność;
3) dokonywanie analiz, zestawień, opracowań na temat stanu społecznego i gospodarczego
Gminy,
4) koordynowanie operacyjnego wdrażania i monitorowania programu rewitalizacji,
w tym zapewnienie promocji realizowanych przedsięwzięć;
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi opracowującymi wnioski i aplikacje
stanowiące podstawę ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

4. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

5. Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz sprawdzanie terminowości i wysokości opłat za zezwolenia.

6. Promocja Gminy, w tym:
1) tworzenie wizerunku Gminy oraz ciągła jego promocja,
2) tworzenie planów imprez i innych działań promocyjnych Gminy we współpracy z placówkami kultury, sportu i turystyki, upowszechnianie kalendarza imprez dla mieszkańców i turystów,
3) koordynacja działań związanych z planowaniem i organizacją imprez na terenie Gminy,
4) wykreowanie i promocja cyklicznej imprezy kulturalnej kojarzącej się z Gminą Suchedniów,
5) przygotowywanie wydawnictw, w tym multimedialnych,
6) projektowanie, nabywanie oraz gospodarowanie materiałami promocyjnymi i informacyjnymi,
7) sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych, intencyjnych itp.,
8) opracowanie i realizacja polityki promocyjnej Gminy,
9) współpraca z mediami w zakresie promocji Gminy,
10) przygotowywanie dla mediów informacji o Gminie i działaniach samorządu Gminy,
11) organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną Gminy we współpracy z innymi wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami z zewnątrz,
12) bezpośrednie uczestnictwo w organizacji imprez o znaczeniu gminnym i ponadgminnym,
13) organizację spotkań, konferencji, konkursów gminnych,
14) prowadzenie wielokierunkowych działań dotyczących udziału Gminy
w różnego rodzaju prezentacjach, wystawach, targach organizowanych na terenie Gminy i poza nią,
15) współpraca przy opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych w zakresie promocji.

7. Do zadań z zakresu kultury i sportu należy m.in.:
1) realizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o sporcie,
2) nadzór nad eksploatacją, utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych stanowiących własność Gminy,
3) współdziałanie w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy przez kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
4) współdziałanie ze szkolnymi organizacjami sportowymi w trosce o rozwój sportu szkolnego,
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych; współpraca z radą sportu,
6) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami, klubami, organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań, a w szczególności zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży,
7) bieżąca współpraca z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich, lokalnymi artystami,
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy,
9) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
10) organizowanie konkursów na wybór ofert w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

8. W zakresie ochrony zdrowia:
1) podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej poprzez uchwalanie i realizowanie programów polityki zdrowotnej,
2) prowadzenie działań promujących profilaktykę zdrowotną, w tym udział
w programach realizowanych w ramach finansowania przez NFZ,
3) popularyzacja programów profilaktyki zdrowotnej.

9. Prowadzenie strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów; aktualizacja informacji, nadzór merytoryczny nad zamieszczanymi materiałami, zbieranie informacji oraz ich publikacja.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 0926
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1155 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
Podkat. Archiwalne:
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów