(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Stanowisko ds. społecznych
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z XXVI w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
» Protokół z XXV w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 grudnia 2020 r.
» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021 ROK
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
Ilość wiadomości z działu 'Stanowisko ds. społecznych': 1
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH

Samodzielne stanowisko do spraw społecznych realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Beata Borkowska - Inspektor, pokój nr 207; tel. 41 25-43-186 lub 41 25-43-250 wew. 47
e-mail: [email protected]

2. Dorota Płaza - Pomoc administracyjna - pokój nr 207; tel. 41 25-43-186 lub 41 25-43-250 wew. 47

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw społecznych należy m.in.:
1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) przyjmowanie i załatwianie wniosków o udostępnianie danych z ewidencji ludności,
3) przyjmowanie dokumentacji i dokonywanie czynności zameldowania na pobyt stały i czasowy; wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
4) przyjmowanie dokumentacji i dokonywanie czynności wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
5) potwierdzanie zameldowania we wnioskach wydanie dowodu osobistego,
6) potwierdzanie zameldowania na wniosek strony,
7) aktualizacja danych w bazie ewidencji ludności na podstawie aktów stanu cywilnego,
8) wprowadzanie i aktualizowanie danych osobowo – adresowych mieszkańcom gminy,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
10) prowadzenie rejestru stałego wyborców,
11) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
12) nadzorowanie i przeprowadzanie spisów, zgodnie z zarządzeniem prezesa GUS,
13) nadawanie numeru PESEL dla noworodków,
14) przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dotyczących prawomocnych wyroków ograniczenia i pozbawienia wolności oraz praw publicznych,
15) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół podstawowych i gimnazjum, zgodnie z obowiązująca rejonizacją,
16) udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń odbywających się na terenie Gminy,
17) przyjmowanie zgłoszeń o mających się odbyć zgromadzeniach i wydawanie decyzji administracyjnych zakazujących zgromadzeń,
18) nadzór i kontrola nad organizacjami imprez masowych, rozpatrywanie wniosków o organizację imprez masowych na terenie gminy,
19) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych i sprawy związane z poborem
20) współpraca z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
21) współdziałanie z Komendantem OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
22) współdziałanie z Komendantem Policji w zakresie ładu i porządku publicznego,
23) udział w projekcie tworzenia budżetu gminy w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, w tym funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych; planowanie i zapewnianie wyposażania w sprzęt, organizację szkoleń
i ćwiczeń,
24) pełnienie obowiązków pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
a) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
b) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
c) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
d) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie burmistrza wobec kandydatów na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”,
e) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
f) w przypadku gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa osobowego zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,
g) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
h) prowadzenie i doręczanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom urzędu, nadzór nad ich przechowywaniem i opracowywaniem oraz archiwizowaniem dokumentów niejawnych.


Data wprowadzenia: 2013-05-28 1129
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4632 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów