A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Stanowisko ds. społecznych
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Stanowisko ds. społecznych': 1
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH

Samodzielne stanowisko do spraw społecznych realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Beata Borkowska - Inspektor, pokój nr 207; tel. 41 25-43-186 lub 41 25-43-250 wew. 47
e-mail: [email protected]

2. Dorota Płaza - Pomoc administracyjna - pokój nr 207; tel. 41 25-43-186 lub 41 25-43-250 wew. 47

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw społecznych należy m.in.:
1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) przyjmowanie i załatwianie wniosków o udostępnianie danych z ewidencji ludności,
3) przyjmowanie dokumentacji i dokonywanie czynności zameldowania na pobyt stały i czasowy; wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
4) przyjmowanie dokumentacji i dokonywanie czynności wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
5) potwierdzanie zameldowania we wnioskach wydanie dowodu osobistego,
6) potwierdzanie zameldowania na wniosek strony,
7) aktualizacja danych w bazie ewidencji ludności na podstawie aktów stanu cywilnego,
8) wprowadzanie i aktualizowanie danych osobowo – adresowych mieszkańcom gminy,
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
10) prowadzenie rejestru stałego wyborców,
11) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
12) nadzorowanie i przeprowadzanie spisów, zgodnie z zarządzeniem prezesa GUS,
13) nadawanie numeru PESEL dla noworodków,
14) przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dotyczących prawomocnych wyroków ograniczenia i pozbawienia wolności oraz praw publicznych,
15) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół podstawowych i gimnazjum, zgodnie z obowiązująca rejonizacją,
16) udzielanie zezwoleń i nadzorowanie zbiórek publicznych i zgromadzeń odbywających się na terenie Gminy,
17) przyjmowanie zgłoszeń o mających się odbyć zgromadzeniach i wydawanie decyzji administracyjnych zakazujących zgromadzeń,
18) nadzór i kontrola nad organizacjami imprez masowych, rozpatrywanie wniosków o organizację imprez masowych na terenie gminy,
19) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych i sprawy związane z poborem
20) współpraca z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
21) współdziałanie z Komendantem OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
22) współdziałanie z Komendantem Policji w zakresie ładu i porządku publicznego,
23) udział w projekcie tworzenia budżetu gminy w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, w tym funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych; planowanie i zapewnianie wyposażania w sprzęt, organizację szkoleń
i ćwiczeń,
24) pełnienie obowiązków pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
a) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
b) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
c) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
d) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie burmistrza wobec kandydatów na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, „poufne”,
e) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
f) w przypadku gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa osobowego zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,
g) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
h) prowadzenie i doręczanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom urzędu, nadzór nad ich przechowywaniem i opracowywaniem oraz archiwizowaniem dokumentów niejawnych.


Data wprowadzenia: 2013-05-28 1129
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3934 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów