(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Stanowisko ds. społecznych
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
Ilość wiadomości z działu 'Stanowisko ds. społecznych': 1
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH

Samodzielne stanowisko do spraw społecznych realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Beata Borkowska - Inspektor, pokój nr 207; tel. 41 25-43-186 lub 41 25-43-250 wew. 47
e-mail: [email protected]

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw społecznych należy m.in.:
1. Prowadzenie ewidencji ludności,
2. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o udostępnianie danych z ewidencji ludności,
3. Przyjmowanie dokumentacji i dokonywanie czynności zameldowania na pobyt stały i czasowy; wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
4. Przyjmowanie dokumentacji i dokonywanie czynności wymeldowania
z pobytu stałego i czasowego,
5. Potwierdzanie zameldowania na wniosek strony,
6. Wprowadzanie i aktualizowanie danych osobowo – adresowych mieszkańcom gminy,
7. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie
i zameldowanie oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
8. Prowadzenie rejestru stałego wyborców,
9. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach
i referendach,
10. Nadzorowanie i przeprowadzanie spisów, zgodnie z zarządzeniem prezesa GUS,
11. Przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dotyczących prawomocnych wyroków ograniczenia i pozbawienia wolności oraz praw publicznych,
12. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół podstawowych, zgodnie z obowiązująca rejonizacją,
13. Przyjmowanie zgłoszeń o mających się odbyć zgromadzeniach i wydawanie decyzji administracyjnych zakazujących zgromadzeń,
14. Nadzór i kontrola nad organizacjami imprez masowych, rozpatrywanie wniosków o organizację imprez masowych na terenie gminy,
15. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych i sprawy związane z poborem,
16. Współpraca z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego,
17. Współdziałanie z Komendantem OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
18. Współdziałanie z Komendantem Policji w zakresie ładu i porządku publicznego,
19. Udział w projekcie tworzenia budżetu gminy w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, w tym funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych; planowanie i zapewnianie wyposażania w sprzęt, organizację szkoleń i ćwiczeń,
20. Pełnienie obowiązków pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
a w szczególności:
1) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji,
2) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie burmistrza wobec kandydatów na stanowisku z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
5) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających
w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy
z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,
6) w przypadku gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa osobowego zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące,
że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy, przeprowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego,
7) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
8) prowadzenie i doręczanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom urzędu, nadzór nad ich przechowywaniem i opracowywaniem oraz archiwizowaniem dokumentów niejawnych.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 0950
Data upublicznienia:
Art. czytany: 455 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
Podkat. Archiwalne:
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów