(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja G1ANT ROBOT Sp. z o.o.
» Uchwała Nr 45/2024 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2024 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
» INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘOWANIA
» Sprawozdanie finansowe za rok 2023
» Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o konsultacjach oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

  Suchedniów: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. MOSTKI
  GM. SUCHEDNIÓW (DZIAŁKI NR EWID. GEOD. 275/2 I 274/3).


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 30000 EURO.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485, 2543090.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. MOSTKI
  GM. SUCHEDNIÓW (DZIAŁKI NR EWID. GEOD. 275/2 I 274/3).
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane – branża drogowa.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający (organizator przetargu) Gmina Suchedniów
  26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5
  tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485
  www.suchedniow.bip.doc.pl , [email protected] . [email protected]
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. MOSTKI
  GM. SUCHEDNIÓW (DZIAŁKI NR EWID. GEOD. 275/2 I 274/3).
  Cel:
  ODBUDOWA, REMONT I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH.

  Rodzaj zamówienia (CPV):
  ROBOTY BUDOWLANE:
  KOD CPV GŁÓWNY:
  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg


  1. Miejsce realizacji: województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Suchedniów, wieś Mostki - nr ewid. geod. działki 275/2, 274/3 obręb 08 wieś Mostki
  2. Termin realizacji: zakończenie: 15.11. 2015r.
  ZAKRES RZECZOWY:
  Parametry techniczne projektowanej drogi :
  -długość 142,00m,
  -szerokość jezdni – 4,50m,
  -klasa drogi D, prędkość projektowana 30km/h.,
  -szerokość korony – 6,00m,
  -kategoria ruchu – KR 1, obciążenie – 80kN/oś.
  -ustawienie krawężnika 20x30x
  Zestawienie powierzchni:
  -powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej – 671,00m2,
  -powierzchnia poboczy – 230,00m2.
  Konstrukcja nawierzchni:
  -remont cząstkowy istniejącej nawierzchni w technologii emulsja i grysy – 25,00m2,
  -warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – 100,00 kg/m2 – 65,00t.,
  -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4,00 cm – 671,00m2.
  Pobocza:
  -na całym odcinku projektuje się pobocza utwardzone z kruszywa po stronie prawej i lewej,
  Zjazdy:
  -doprofilowanie kruszywem.
  Obsługa geodezyjna:
  -wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
  Organizacja ruchu na czas budowy – zabezpieczy Wykonawca robót. Wykonanie operatu powykonawczego (dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza, atesty – świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających).Nazwy materiałów podano na podstawie projektu uproszczonego – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

  UWAGA:
  POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE Z PROJEKTAMI BUDOWLANYMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI , OPISEM, PRZEDMIAREM ROBÓT , OBMIARAMI WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  Cena ryczałtowa określona przez wykonawcę w ofercie zawiera całość zakresu rzeczowego określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych (tz. o innej nazwie niż przedstawiono w niniejszej SWZ).
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ
  .
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz robót budowlanych z okresu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimum dwa zadania z zakresu budowy dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej i robotami towarzyszącymi o wartości 45000,00 zł. każde.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą,
  • -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
  • -oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - ( minimalne wymagania osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami drogowymi).
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ.
  • Udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane,
  • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU.
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  1) -wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający oświadczenia wg wzoru – załącznik Nr 1,
  2) -kosztorys ofertowy,
  3) -aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  4) -informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też za pomocą
  podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego który wykonywany będzie przez podwykonawcę, wraz z jego nazwą i adresem w przypadku powoływania się Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.).
  5) -lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych jw.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  Cena – 90%
  Gwarancja – 10%
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
  Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

  a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi
  b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, znaleziska archeologiczne,
  c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  d) Zmiany będące następstwem przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień od właściwych organów lub wystąpienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia o zamówieniu, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie GRI.
  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności
  Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
  a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu
  b) Zamawiający może w każdym czasie zgłaszać pisemnie uwagi lub życzenia, które jedynie uszczegóławiają wcześniejsze ustalenia Stron, nie prowadząc do ich zmiany. Zmiany zaś to nowe decyzje w kwestiach, które wcześniej były uzgodnione inaczej.
  c) W każdym czasie Zamawiający może żądać zmian dotyczących zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy.
  d) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót,
  e) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy
  f) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
  Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
  a) Zmianą stawki podatku VAT,
  b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje,
  c) Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same
  kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
  d) Zmianą zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:
  - konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,
  - podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością,
  - wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,
  - podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.
  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 210.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 210.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Suchedniów 14.09.2015 r,. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów – Dariusz Miernik


  Data wprowadzenia: 2015-09-14 1525
  Data upublicznienia: 2015-09-14
  Art. czytany: 3538 razy

  » OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - rozmiar: 67584 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OPIS, PROJEKT, WARUNKI - rozmiar: 6641369 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PRZEDMIAR - rozmiar: 991496 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 603648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów