(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - USŁUGA OŚWIETLENIOWA O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW

  PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 21
  Unia Europejska
  Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
  2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
  E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
  simap.europa.eu
  Ogłoszenie o zamówieniu
  (Dyrektywa 2004/18/WE)
  Sekcja I : Instytucja zamawiająca
  I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
  Oficjalna nazwa: Gmina Suchedniów Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
  znany) _____
  Adres pocztowy: ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów
  Miejscowość: Suchedniów Kod pocztowy: 26-130 Państwo: Polska (PL)
  Punkt kontaktowy: Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna
  5, 26-130 Suchedniów, pok. nr 204
  Tel.: +48 412543485
  Osoba do kontaktów: Stanisław Zięba
  E-mail: [email protected] Faks: +48 412543485
  Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
  Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.suchedniow.bip.doc.pl
  Adres profilu nabywcy: (URL) _____
  Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://www.suchedniow.bip.doc.pl
  Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
  Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
  dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
  I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
  Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
  Agencja/urząd krajowy lub federalny
  X Organ władzy regionalnej lub lokalnej
  Agencja/urząd regionalny lub lokalny
  Podmiot prawa publicznego
  Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
  Inna: (proszę określić)
  I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
  X Ogólne usługi publiczne
  Obrona
  Porządek i bezpieczeństwo publiczne
  Środowisko
  Sprawy gospodarcze i finansowe
  Zdrowie
  Budownictwo i obiekty komunalne
  Ochrona socjalna
  Rekreacja, kultura i religia
  Edukacja
  Inny: (proszę określić)
  I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
  Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
  tak nie
  więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
  Sekcja II : Przedmiot zamówienia
  II.1) Opis :
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
  USŁUGA OŚWIETLENIOWA O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW
  II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
  świadczenia usług :
  Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
  konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
  Roboty budowlane Dostawy X Usługi
  Wykonanie
  Zaprojektowanie i wykonanie
  Wykonanie, za pomocą dowolnych
  środków, obiektu budowlanego
  odpowiadającego wymogom
  określonym przez instytucję
  zamawiającą
  Kupno
  Dzierżawa
  Najem
  Leasing
  Połączenie powyższych form
  Kategoria usług: nr: 1
  Zob. kategorie usług w załączniku
  C1
  Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
  Gmina Suchedniów
  Kod NUTS: PL331
  II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
  zakupów (DSZ):
  X Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
  Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
  Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
  Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
  Liczba : _____
  albo
  (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
  Czas trwania umowy ramowej
  Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
  Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
  _____
  Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
  dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
  Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
  albo
  Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
  Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
  _____
  II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
  1. Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie ma na celu uzyskanie efektu energetycznego oraz
  utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia drogowego obejmuje;
  Lokalizacja realizacji usługi – Gmina Suchedniów.
  1) wymianę niesprawnych źródeł światła,
  2) wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
  3) czyszczenie opraw, mycie szyb stosownie do potrzeb,
  4) wymianę niesprawnych bezpieczników,
  5) wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,
  6) przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,
  7) konserwację słupów, wysięgników, konstrukcji wsporczych oświetlenia wydzielonego,
  8) malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego stosownie do potrzeb,
  9) prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
  10) uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp.,
  11) przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej w skrzynkach sterująco-pomiarowych,
  uzupełnianie opisów oraz aktualizacja schematów,
  12) czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
  13) regulację zegarów sterowniczych,
  14) wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.),
  15) wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
  16) usuwanie zwarć w napowietrznych przewodach oświetleniowych,
  17) regulację zwisów napowietrznych przewodów oświetlenia,
  18) lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
  19) naprawę zerwanych lub uszkodzonych napowietrznych przewodów oświetleniowych,
  20) wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterująco-pomiarowych oświetlenia drogowego,
  21) kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,
  22) pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych oświetlenia kablowego wydzielonego,
  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oświetlenia kablowego wydzielonego, rezystancji izolacji
  przewodów),
  23) poprawa (stosownie do potrzeb) rezystancji uziemień obwodów wydzielonych,
  24) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących nieprawidłowości działania oświetlenia drogowego,
  25) wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe,
  26) wymianę (naprawę) programatorów astronomicznych,
  27) wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji oświetlenia drogowego zgodnej z treścią Programu
  funkcjonalno-użytkowego, uzgodnienie jej w PGE Dystrybucja Zakład Energetyczny Skarżysko Kamienna,
  Rejon Energetyczny Skarżysko Kamienna w zakresie wydanych warunków technicznych oraz adaptacja w
  oparciu o uzgodnioną dokumentację istniejącego systemu oświetlenia drogowego do świadczenia usługi
  oświetleniowej o podwyższonym standardzie (poprawa efektywności energetycznej systemu). Całość prac
  należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zawarcia umowy.
  UWAGA:
  Prace konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z zasadami konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na
  terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
  Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
  Główny przedmiot 50232100
  Dodatkowe przedmioty 50232110
  45316110
  II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak X nie
  II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
  ile jest części zamówienia)
  To zamówienie podzielone jest na części: tak X nie
  (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
  tylko jednej części
  jednej lub więcej części
  wszystkich części
  II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak X nie
  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
  II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
  wartość powyżej progu 207 000 euro - dla usług;
  (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
  Szacunkowa wartość bez VAT : 383949.00 Waluta : EUR
  albo
  Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
  II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
  Opcje : tak X nie
  (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
  _____
  (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
  w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
  II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
  Jest to zamówienie podlegające '77znowieniu: tak X nie
  Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
  (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
  kolejnych zamówień:
  w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
  Okres w miesiącach : 81 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
  albo
  Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
  Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
  Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
  technicznym
  III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
  III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
  wadium - 30000,00 PLN.
  III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
  je regulujących:
  Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
  prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy oraz banku wskazanych na fakturze.
  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać fakturami wystawionymi za okresy
  miesięczne w terminie 7 (siedmiu) dni następujących po zakończeniu okresu miesięcznego, za który będzie
  wystawiona faktura.
  III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
  (jeżeli dotyczy)
  _____
  III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
  Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
  (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
  _____
  III.2) Warunki udziału:
  III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
  lub handlowego:
  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
  obowiązek ich posiadania.
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
  c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
  d) posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  e) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  2. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
  wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  Sposób oceny:
  1) na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
  2) na podstawie złożonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6
  miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3) na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
  właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  4) na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
  na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
  organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  5) na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
  4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  6) na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
  ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia w
  okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
  Sposób oceny:
  Na podstawie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
  ustawy Pzp, albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
  1. Oferta złożona na druku stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ.)
  3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
  ust. 1 i 2 ustawy ( załącznik nr 3 do SIWZ).
  4. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  jeżeli
  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  5. W przypadku składania ofert przez spółkę cywilną, do oferty należy załączyć umowę Spółki.
  6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy,
  wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy
  (podmiot zbiorowy), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
  zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
  zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
  usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
  na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
  wykonywane należycie – (załącznik nr 4 do SIWZ).
  11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
  świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
  podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ).
  12. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane
  uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – (załącznik nr 6 do SIWZ).
  13. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
  wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SIWZ).
  14. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
  miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  15. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
  nich przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ).
  16. Informację o podwykonawcach uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia z określeniem
  zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 9 do SIWZ).
  17. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  18. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy
  Pzp (załącznik nr 10a do SIWZ), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 10b do
  SIWZ).
  19. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  zamiast dokumentów , o których mowa w pkt. 4 i 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6
  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
  całości wykonania decyzji właściwego organu.
  Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te muszą być wystawione nie
  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Natomiast zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu
  sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej
  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
  nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
  oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
  samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy upływu ważności oświadczeń stosuje się jak wyżej.
  20. W przypadku składania wspólnej oferty o udzielenie zamówienia przez Konsorcjum, do oferty należy
  załączyć pełnomocnictwo, w którym wskazany jest Pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców w
  postępowaniu, z wyszczególnieniem wszystkich konsorcjantów i podpisane przez wszystkich konsorcjantów.
  Jeżeli pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu wynika z umowy regulującej
  współpracę tych podmiotów, wówczas taką umowę należy załączyć do oferty.
  UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane
  w pkt. 4,6,7,8,9,10 muszą być złożone i podpisane przez każdego z Wykonawców lub podpisane przez
  Pełnomocnika.
  21. W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których
  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
  26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda
  od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 tj.
  oświadczenia tegoż podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ)
  oraz w pkt. 4 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie, w
  celu zweryfikowania prawidłowości reprezentacji osoby podpisującej zobowiązanie (dokument ten musi
  być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Wraz z ofertą należy
  również złożyć wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom
  (załącznik nr 9 do SIWZ).
  23. Dowód wniesienia wadium.
  24. Zaakceptowany i uzupełniony wzór umowy (załącznik nr 11 do SIWZ).
  25. Kosztorys uproszczony adaptacji oświetlenia drogowego do świadczenia usługi oświetleniowej o
  podwyższonym standardzie.
  W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości w walutach innych niż
  polski złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według
  Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
  Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji
  ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy
  przyjmie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po publikacji ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Unii Europejskiej.
  Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji po pierwszych 3 miesiącach wykonywania usługi.
  III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
  spełniania wymogów:
  sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
  standardów: (jeżeli dotyczy)
  1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
  wysokości co najmniej 1 000 000,- PLN,
  2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
  kwotę co najmniej 1 000 000,- PLN.
  III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
  Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
  spełniania wymogów:
  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej
  działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
  nakładają obowiązek ich posiadania.
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
  c) dysponowania odpowiednim potencjałem
  technicznym.
  d) posiadania osób zdolnych do wykonania
  zamówienia.
  Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
  standardów: (jeżeli dotyczy)
  ad.a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów
  art. 22 ust.1 ustawy PZP.
  ad. b)Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca
  wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
  krótszy, w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
  budowlanej i prawidłowo wykończył, usługi w
  zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
  warunku wiedzy i doświadczenia tj. w zakresie usług
  polegających na zapewnieniu sprawności technicznej
  oświetlenia ulicznego. Warunek zostanie spełniony, gdy
  Wykonawca przedstawi wykonane co najmniej 2 (dwie)
  usługi za kwotę co najmniej 150000,- PLN każda.
  ad. c) Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca
  wykaże, że dysponuje:
  - środkiem transportu materiałów – co najmniej 1 szt. o
  ładowności min. 3,5t,
  - podnośnikiem samochodowym wyposażonym w pełni
  izolowany kosz do prac pod napięciem – co najmniej 2
  szt., przy czym, co najmniej jeden podnośnik powinien
  być o wysięgu min. 20 m,
  ad. d) Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca
  wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi niżej
  określone kwalifikacje:
  1) kierownik robót:
  - świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
  zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  na stanowisku dozoru E i D do 1 kV oraz ukończenie
  kursu dla osób dozoru „prace pod napięciem przy
  elektroenergetycznych liniach napowietrznych,
  urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV,
  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
  zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
  elektroenergetycznych wraz z ważnym zaświadczeniem
  o przynależności do właściwej izby samorządu
  zawodowego.
  2) pracownicy wyznaczeni do wykonania usługi:
  - co najmniej 4 osoby uprawnione do zajmowania się
  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci posiadające
  świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV oraz przeszkolone
  do prac w technologii „PPN”.
  - co najmniej 2 osoby posiadające świadectwo
  kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
  dozoru D do 1 kV.
  III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
  Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
  Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
  III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
  III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
  Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak X nie
  (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
  _____
  III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
  Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
  usługi: X tak nie
  Sekcja IV : Procedura
  IV.1) Rodzaj procedury:
  IV.1.1) Rodzaj procedury:
  X Otwarta
  Ograniczona
  Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
  _____
  Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
  ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
  (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
  w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
  Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
  _____
  Dialog konkurencyjny
  IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
  (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
  Przewidywana liczba wykonawców: _____
  albo
  Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
  Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
  _____
  IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
  konkurencyjny)
  Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
  negocjowanych ofert : tak nie
  IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
  IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
  X Najniższa cena
  albo
  Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
  kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
  kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
  oczywistych przyczyn)
  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
  opisowym
  Kryteria Waga Kryteria Waga
  1. _____ _____ 6. _____ _____
  2. _____ _____ 7. _____ _____
  3. _____ _____ 8. _____ _____
  Kryteria Waga Kryteria Waga
  4. _____ _____ 9. _____ _____
  5. _____ _____ 10. _____ _____
  IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
  Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak X nie
  (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
  _____
  IV.3) Informacje administracyjne:
  IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
  BI -UOOPS – 2014/2021
  IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
  tak nie
  (jeżeli tak)
  Wstępne ogłoszenie
  informacyjne
  Ogłoszenie o profilu nabywcy
  Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
  Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
  IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
  przypadku dialogu konkurencyjnego)
  Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
  Data: 11/06/2014 Godzina: 09:30
  Dokumenty odpłatne tak nie
  (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
  Warunki i sposób płatności:
  _____
  IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 11/06/2014 Godzina: 09:30
  IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
  jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
  Data: ______
  IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu:
  Dowolny język urzędowy UE
  X Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
  PL
  Inny:
  _____
  IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
  Do: : ______
  albo
  Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
  IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
  Data : 11/06/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina10:00
  (jeżeli dotyczy)Miejscowość: Gmina Suchedniów - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów - sala konferencyjna
  pok. nr 105
  Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
  tak X nie
  (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
  _____
  Sekcja VI: Informacje uzupełniające
  VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak X nie
  (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
  _____
  VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak X nie
  (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
  _____
  VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
  Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku
  do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz
  wprowadzanie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, poza następującymi okolicznościami:
  a) zmianą stawki podatku VAT,
  b) zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń
  losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte
  wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same
  kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;
  c) niekorzystne warunki atmosferyczne niepozwalające na wykonywanie części przedmiotu umowy ze
  względów technologicznych, co może mieć wpływ, na jakość wykonania oraz trwałość,
  d) wstrzymanie robót przez uprawnione podmioty;
  e) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, czego nie można było przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy;
  f) wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy;
  g) na skutek siły wyższej.
  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności c,d,e,f,g termin zakończenia realizacji przedmiotu
  zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
  VI.4) Procedury odwoławcze:
  VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
  Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
  Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
  Tel.: +48 224587840
  E-mail: [email protected] Faks: +48 224587800
  Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
  Oficjalna nazwa: _____
  Adres pocztowy: _____
  Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
  Tel.: _____
  E-mail: Faks: _____
  Adres internetowy: (URL) _____
  VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
  zamówienia.
  1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli
  interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
  zamawiającego przepisów ustawy.
  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
  Publicznych.
  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
  podstawie ustawy.
  4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
  się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie
  pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
  ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego
  uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem
  terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
  terminu.
  Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
  wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
  ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.
  7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art.
  182 ustawy Pzp:
  1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
  wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
  przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
  nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
  terminie:
  - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
  istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
  - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
  na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
  staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
  innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, '61 jeżeli odwołanie dotyczy
  treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
  również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
  specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
  9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
  kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
  strony, do której
  przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
  albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
  kwalifikowanego
  certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy,
  którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli
  mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
  10. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)8 niniejszej SIWZ nie mogą następnie korzystać ze
  środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo
  na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
  11. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
  Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.)o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP
  nie stanowi inaczej.
  12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
  listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
  inaczej.
  13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego
  za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
  przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
  publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
  14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
  oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
  a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu
  toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi
  żądaniami.
  15. Zawiadomienie: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
  zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
  której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
  2 ustawy Pzp.
  16. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
  czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
  17. Na czynność wskazaną w pkt powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
  18. Opozycja: Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
  nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
  uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
  której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu
  opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to skarga nie przysługuje.
  19. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI
  ustawy, tj. art. 179-198 Pzp.
  VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
  Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
  Tel.: +48 224587840
  E-mail: [email protected] Faks: +48 224587800
  Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
  VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  25/04/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-054916  Suchedniów 29.04.2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  mgr inż. Tadeusz Bałchanowski
  Data wprowadzenia: 2014-04-29 0827
  Data upublicznienia: 2014-04-29
  Art. czytany: 4825 razy

  » KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR - rozmiar: 1930706 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » MAPKA POGLĄDOWA GMINY SUCHEDNIÓW - rozmiar: 1707390 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE - rozmiar: 7438666 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1,2,3. - rozmiar: 2367402 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA - rozmiar: 2063567 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - rozmiar: 29806 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » SCHEMAT ZASILANIA - rozmiar: 443371 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 310272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » STWiOR - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » TABELA 1,2 - rozmiar: 6279584 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » TABELA 3,4 - rozmiar: 5907173 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WARUNKI PGE DYSTRYBUCJA S.A. - rozmiar: 1343467 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów