(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • ZMIANA - OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

  sekcja II.1.4

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.suchedniow.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Suchedniów: DOWÓZ DZIECI Z TERENU MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  Numer zmiany ogłoszenia: 277246 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów , ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2543002, 2543485, faks 041 2543485.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI Z TERENU MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Lokalizacja inwestycji : MIASTO I GMINA SUCHEDNIÓW 26-130 Suchedniów powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie II.Opis przedmiotu zamówienia : OPIS : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Usługa dotyczy dowozu dzieci do Gimnazjum w Suchedniowie ul. Szarych Szeregów 6, Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Ogrodowa 12, Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Kościelna 1 w Suchedniowie, Szkoły Podstawowej w Ostojowie nr 16 w roku szkolnym 2013-2014, i 2014 - 2015 i polega na: - dowozie dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych z trzech kierunków wg zał. nr 1, - dowóz dzieci odbywa się tylko w dni robocze z wyłączeniem zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, ferii zimowych i letnich, rekolekcji i innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych; w indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi, - dowóz dzieci z Michniowa /trasa I wg zał. nr 1/ obejmuje dwa dowozy do szkoły /Gimnazjum i SP NR 1/ i dwa odwozy, - dowóz dzieci z Ostojowa /trasa II wg zał. nr 1/ obejmuje jedn dowóz do szkoły /Gimnazjum , SP Ostojów/ i trzy odwozy /w tym jeden odwóz trasa SP Ostojów - Krzyżka/, - dowóz dzieci z Mostek /trasa III wg zał. nr 1/ obejmuje jeden dowóz i dwa odwozy do szkoły /Gimnazjum, SP NR 3/, WYKAZ TRAS PRZEJAZDOWYCH -dotyczy dowozu dzieci z terenu Miasta i Gminy Suchedniów do gimnazjum i szkół podstawowych TRASA I MICHNIÓW 7,00 km Dowóz: 2 Gimnazjum - 31 dzieci SP NR 1- 33 dzieci SP nr 1 - 07:45 Gimnazjum - 07:55 SP NR 1 - 08:35 Gimnazjum - 08:45 Odwóz: 2 Gimnazjum - 13:25 SP nr 1 - 13:35 Gimnazjum - 14:15 SP NR 1 - 14:25 TRASA II OSTOJÓW 11,50 km Dowóz: 1 SP Ostojów- 31 dzieci Gimnazjum- 48 dzieci SP Ostojów - 07:45 Gimnazjum - 07:55 Odwóz : 3 Gimnazjum - 13:25 SP Ostojów - 13:35 Gimnazjum - 14:15 SP Ostojów - 14:25 SP Ostojów - 15:10 TRASA III MOSTKI 5,00 km Dowóz: 1 Gimnazjum- 8 dzieci SP NR 3- 28 dzieci Gimnazjum - 07:45 SP nr 3 - 07:50 Odwóz : 2 SP nr 3 - 12:50 SP nr 3 - 14:30 Gimnazjum - 14:30.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku -oraz załączą wykaz usług z okresu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (poświadczenie- powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert), że usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone - minimum 1 usługa.
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku -oraz załączą wykaz narzędzi, wyposażenia, zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów o udostępnieniu) , - minimum 6 autobusów w nienagannym stanie technicznym.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  poświadczenie- powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert), że usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone - minimum 1 usługa.;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  - ustawowa zmiana podatku od towarów i usług VAT. - 2014 i 2015 roku wartość może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na uzasadniony wniosek Wykonawcy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg GUS za rok poprzedni.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie - ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów pok. 204.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


  Suchedniów 2013-07-16
  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
  inż. Stanisław Kania


  Data wprowadzenia: 2013-07-11 0915
  Data upublicznienia: 2013-07-11
  Art. czytany: 3548 razy

  » SIWZ - rozmiar: 234496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » WYNIK PRZETARGU - OGŁOSZENIE - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZMIANA SIWZ - TRASA MOSTKI - TERMINY - rozmiar: 234496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Janusz Zięba
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów