(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2024 r.
» Agnieszka Jaszczur - oświadczenie majątkowe
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym
» Oświadczenie majątkowe - Renata Sidor - powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHEDNIOWIE
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą
  z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

  Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

  Udostępnianie informacji na wniosek następuje 'bez zbędnej zwłoki', nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż
  2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
  Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma,
  z wyjaśnieniem że:
  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

  Jak dostarczyć wniosek:

  Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta i Gminy
  w Suchedniowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5,
  26-130 Suchedniów;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie (I piętro) w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Suchedniowie
  • przesłać na numer fax: +48 (41) 25 43 090;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected],
  • przesłać przy użyciu platformy E-PUAP na adres skrzynki elektronicznej nadawcy /dvqpq2981b/skrytka

  Opłaty:

  Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać
  od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

  Tryb odwoławczy:

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

  W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi
  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.


  Data wprowadzenia: 2008-06-20 1110
  Data upublicznienia: 2008-06-20
  Art. czytany: 8881 razy

  » Wniosek - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Magdalena Przyjemska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów