(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2024 r.
» Agnieszka Jaszczur - oświadczenie majątkowe
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym
» Oświadczenie majątkowe - Renata Sidor - powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHEDNIOWIE
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.13.2023

  Starosta Skarżyski
  ul. Konarskiego 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Skarżysko-Kamienna, dnia 02.07.2024 r.
  GG-II.6821.3.13.2023


  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


  Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), zawiadamia,że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja przez Starostę Skarżyskiego z dnia 02.07.2024 r. znak: GG-II.6821.3.13.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Suchedniowie, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów
  i budynków jako działki nr 2085/3 i 2107/7, obręb 0001 Suchedniów, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Inwestorowi - Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działek przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia, w związku z realizacją inwestycji liniowej „przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic Kieleckiej i Topolowej w mieście Suchedniów”. Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na wyżej wymienioną nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia PE 100RC dn 110. Powierzchnia gruntu niezbędna do trwałego urządzenia inwestycji (strefa ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości) wynosi:
  - na działce nr 2085/3 - 15,50 m2, długość projektowanej sieci gazowej jest równa 15,50 m, zaś szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 metr,
  - na działce nr 2107/7 – 27,50 m2, długość projektowanej sieci gazowej jest równa 27,50 m, zaś szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 metr.
  Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz trasa przebiegu gazociągu na działkach nr 2085/5 i 2107/7 przedstawiona została na załącznikach do niniejszej decyzji.
  Z uwagi na fakt, iż do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości objętej postępowaniem, należy uznać zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
  Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność m.in. nieżyjącej Joanny Sokołowskiej c. Alfonsa i Marii w udziale do 1/4 części. Tut. organ nie posiada informacji, że przeprowadzono postępowanie spadkowe lub dokonano poświadczenia dziedziczenia.
  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego
  za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Suchedniów, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, na okres 14 dni.

  Z up. Starosty
  mgr. inż. Anna Makocka
  GŁÓWNY SPECJALISTA
  w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


  Data wprowadzenia: 2024-07-05 0803
  Data upublicznienia: 2024-07-05
  Art. czytany: 242 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 620893 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów