(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2024 r.
» Agnieszka Jaszczur - oświadczenie majątkowe
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym
» Oświadczenie majątkowe - Renata Sidor - powołanie na stanowisko Zastępcy Burmistrza
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHEDNIOWIE
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GG-II.6821.3.15.2023

  Starosta Skarżyski
  ul. Konarskiego 20
  26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna, dnia 27.06.2024 r.
  GG-II.6821.3.15.2023


  Z A W I A D O M I E N I E

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika, z dnia 14.03.2023 r. (data wpływu: 15.03.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 04.04.2023 r. (data wpływu 04.04.2023 r.), uzupełniony pismem z dnia 01.06.2023 r. (data wpływu 01.06.2023 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), dot. ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej współwłasność m. in. nieżyjącego Krzysztofa Zatorskiego s. Mariana i Czesławy, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Suchedniów, gmina Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5353, poprzez udzielenie Wnioskodawcy - Inwestorowi, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia w związku z realizacją inwestycji liniowej „przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic Kieleckiej i Topolowej w mieście Suchedniów”.
  Powierzchnia gruntu niezbędna do trwałego urządzenia inwestycji (strefa ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości) na działce nr 5353 wynosi łącznie 17,0 m² - powierzchnia strefy kontrolowanej przebiegu gazociągu długości 14,0 m wynosi 14,0 m2, natomiast powierzchnia strefy kontrolowanej przyłącza długości 3,0 m jest równa 3,0 m2. Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 metr (po 0,5 m od osi przewodu).
  Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta stosowna decyzja oraz mogą złożyć oświadczenia co do zebranych dowodów i materiałów. W tym celu można zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Floriański 1, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu.
  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
  Ponadto, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone
  w ustawowym terminie z uwagi na konieczność doręczenia niniejszego zawiadomienia, umożliwienia stronom zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
  W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do dnia 31 lipca 2024 r.
  Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.
  Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
  1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych
  ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
  2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
  Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego
  za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
  Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów na okres 14 dni.
  Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-39-53-091.

  Z up. Starosty
  mgr. inż. Dariusz Chojnacki
  Geodeta Powiatowy
  Naczelnik Wydziału
  Geodezji, Kartografii, Katastru
  i Gospodarki Nieruchomościam


  Data wprowadzenia: 2024-07-02 1126
  Data upublicznienia: 2024-07-02
  Art. czytany: 260 razy

  » Zawiadomienie - rozmiar: 1087205 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów