(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» Uchwała Nr 262/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych
» Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy - wyciąg
» Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 23 maja 2024 r. - zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.17.2023

  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.17.2023
  Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna, dnia 03.04.2024 r.
  GG-II.6821.3.17.2023  Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku z art. 8, art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami),
  zawiadamia

  że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, reprezentowanej przez Pełnomocnika, została wydana decyzja przez Starostę Skarżyskiego z dnia 03.04.2024 r. znak: GG-II.6821.3.17.2023 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Suchedniowie, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2007/3, obręb 0001 Suchedniów, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Inwestorowi - Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego, tj. gazociągu średniego ciśnienia, w związku z realizacją inwestycji liniowej polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w mieście Suchedniów.
  Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na wyżej wymienioną nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z budową gazociągu średniego ciśnienia PE 100RC dn 110. Powierzchnia gruntu niezbędna do trwałego urządzenia inwestycji (strefa ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości) na działce nr 2007/3 wynosi 1,1 m2. Szerokość strefy kontrolowanej gazociągu wynosi 1,0 m (po 0,5 m od osi przewodu). Długość projektowanej sieci gazowej jest równa 1,1 m. Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz trasa przebiegu gazociągu na działce nr 2007/3 przedstawiona została na załączniku do niniejszej decyzji.
  Z uwagi na fakt, iż do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości objętej postępowaniem, należy uznać zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
  Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność nieżyjącej Barbary Pańczyk c. Faustyna i Kazimiery. Tut. organ nie posiada informacji, że przeprowadzono postępowanie spadkowe lub dokonano poświadczenia dziedziczenia.

  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
  Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego
  za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Suchedniów, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, na okres 14 dni.


  Z up. Starosty
  Dariusz Chojnacki
  Geodeta Powiatowy
  Naczelnik Wydziału
  Geodezji, Kartografii, Katastru
  i Gospodarki Nieruchomościami


  Data wprowadzenia: 2024-04-10 1257
  Data upublicznienia: 2024-04-10
  Art. czytany: 235 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 643998 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów