(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.9.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.11.2023
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. technicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Zapytania ofertowe
 • Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..

  Suchedniów, dnia 04.12.2023 r.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto w związku z czym postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  Zamawiający
  GMINA SUCHEDNIÓW
  ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów
  NIP 663 – 17 – 31 – 609
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn.: „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Suchedniów i świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów wolno żyjących”
  I. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (wyjazd do wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, całodobowa opieka)
  2. Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych psów i kotów wolno żyjących (sterylizacja, kastracja, szczepienie, odrobaczanie, eutanazja, eutanazja miotu)
  3. Obowiązek wyznaczenia zastępstwa w przypadku braku możliwości świadczenia usług przez Wykonawcę. Dane kontaktowe zastępstwa winny być przekazane Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

  II. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin realizacji zamówieni od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
  III. Warunki udziału w postępowaniu:
  Wykonawcy w celu udziału w postępowaniu muszą spełnić niżej określone warunki tj.
  1. Posiadać dokumenty potwierdzające, iż usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu przyznane przez okręgową radę lekarsko – weterynaryjną
  2. Posiadać dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną
  3. Posiadać urządzenia, środki i osoby niezbędne do doświadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.

  IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

  Zamawiający, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert:
  Kryteria wyboru ofert:

  1. Cena całkowita oferty – 100 %
  V. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania tj. formularzu cenowym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, 26 – 130 Suchedniów ul. Fabryczna 5 – sekretariat pokój 105 – osobiście, pocztą (data
  i godzina wpływu) lub e – mailem na adres [email protected] w terminie do 14 grudnia 2023 r. do godziny 15:00.
  VI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępnione zostało niniejsze zapytanie.

  VII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
  1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym pismem.
  2. Zamawiający w załączeniu do zapytania przekazuje załącznik nr 2 – wzór umowy.

  Z up. Burmistrza
  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
  Dariusz Miernik


  Data wprowadzenia: 2023-12-04 1017
  Data upublicznienia: 2023-12-04
  Art. czytany: 76 razy

  » Informacja z otwarcia ofert- wyniki postępowania - rozmiar: 162816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » oferta cenowa - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » wzór umowy - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów