(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 23 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

  OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 23 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

  OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
  USTNYM NIEOGRANICZONYM
  z dnia 23 grudnia 2022 r.
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
  o g ł a s z a


  Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1323/3, o powierzchni 0,0272 ha, położonej w miejscowości Suchedniów, gmina Suchedniów, przy ul. Mickiewicza 36, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00007018/8, z obniżoną ceną wywoławczą zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 05 sierpnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

  I.

  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa działka nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchedniów uchwalonym Uchwałą
  Nr 36/V/98 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16.06.1998 r. nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny mieszkaniowe do adaptacji, dopełnienia lub ewentualnej wymiany przy zachowaniu wewnętrznego układu. Zalecany wzrost intensywności zabudowy, celowy wzrost udziału usług, szczególnie w części zachodniej przy ul. Kieleckiej.

  Opis nieruchomości:
  Nieruchomość zabudowana, położona w Suchedniowie, gminie Suchedniów. Zlokalizowana w środkowej części miasta w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny konstrukcji drewnianej, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa lokalu to 40,60 m2.

  Cena nieruchomości:.
  Wartość rynkowa nieruchomości wg opracowania rzeczoznawcy majątkowego 58 000 zł.

  Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

  Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

  Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

  Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.
  II.

  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, cena wywoławcza, wadium, termin
  i miejsce przetargu:
  1. Działka nr 1323/3 o powierzchni 0,0272 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej prowadzona jest księga wieczysta KI1R/00007018/8,
   cena wywoławcza: 46 400 zł.
   wadium: 232,00 zł.
  Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta
  i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna) o godzinie 10:00 .


  III.
  Warunki przetargu
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości.
  2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 stycznia 2023 r. na rachunek Gminy
  w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 lub w kasie
  tut. Urzędu.
  3. W tytule wpłaty lub przelewu należy podać nr działki, której przetarg dotyczy.
  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  4. Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.
  5. W przetargu mogą brać udział osobny prawne i fizyczne.
   W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej konieczne jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
   W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialne potwierdzenie pełnomocnictwa upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
   W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
   W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
  6. Koszty podpisania umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
  z uzasadnionych przyczyn.
  Dodatkowe informacje pod numerem tel. 41 25 43 186 wew. 36 lub w pokoju nr 209 w siedzibie Urzędu.
  Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
  ul. Fabryczna 5 na okres 30 dni tj. od dnia 23.12.2022 r. do dnia 22.01.2023 r..
  Ogłoszenie podano również do publicznej wiadomości na stronach internetowych: www.suchedniow.bip.doc.pl, a także: www. suchedniow.pl .
  Cezary Błach
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów  Data wprowadzenia: 2022-12-23 1044
  Data upublicznienia: 2022-12-23
  Art. czytany: 836 razy

  » Ogłoszenie o II przetargu - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Niemczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów