(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» oświadczenie majątkowe - Dariusz Miernik
» Oświadczenie majątkowe - Lidia Frątczak
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.13.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GG-II.6821.3.15.2023
» Krzysztof Adamiec - oświadczenie majątkowe
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt

  Suchedniów, dnia 19.12.2022 r.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto w związku z czym postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

  Zamawiający
  GMINA SUCHEDNIÓW
  ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów
  NIP 663 – 17 – 31 – 609
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz
  z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt”

  I. Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
  a) wyłapywanie bądź przejęcie z miejsc wskazanych przez zamawiającego, zlokalizowanych w obrębie gminy Suchedniów bezdomnych psów oraz transport do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Wykonawcę.
  b) objęcie opieką psów wyłapanych bądź przejętych z terenu gminy Suchedniów w schronisku dla zwierząt, poprzez zapewnienie:
   wyżywienia odpowiedniego dla stanu zdrowia i wieku zwierzęcia oraz stałego dostępu do wody pitnej,
   pomieszczenia chroniącego przejęte zwierzęta przed zimnem, upałami
  i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego
  o rozmiarach umożliwiających swobodną zmianę pozycji ciała, spełniającego wszelkie standardy budowlane i sanitarno– epidemiologiczne, utrzymywanego na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym,
   niezbędnej opieki lekarsko – weterynaryjnej w przypadku zwierząt chorych oraz przeprowadzenia szczepień ochronnych, odrobaczania, odpchlenia oraz zabiegów sterylizacji i kastracji, w przypadku zwierząt, których stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do przeprowadzenia tych zabiegów,
   znakowania (czipowania) bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska,
   stałej, dziennej dawki ruchu poprzez wyprowadzanie na spacery bądź udostępnianie wybiegu dla zwierząt.
  c) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przejętych z terenu gminy Suchedniów i przekazanie ich na podstawie pisemnego potwierdzenia przekazania, podpisanego przez nowego właściciela oraz przedstawiciela Wykonawcy,
  d) przeprowadzania usypiania ślepych miotów, w przypadku odłowienia i przejęcia z terenu gminy Suchedniów suk szczennych.
  2. W przypadku braku możliwości wydania psów przejętych z terenu gminy Suchedniów nowym właścicielom, opieka o której mowa w ust. 1b jest opieką dożywotnią.
  3. Wykonawca przeprowadza eutanazję zwierząt przejętych z terenu gminy Suchedniów tylko w przypadkach uzasadnionych, w celu skrócenia cierpienia zwierząt nieuleczalnie chorych, śmiertelnie rannych, po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza weterynarii.
  4. Prowadzenie ewidencji zwierząt odłowionych, przyjętych do schroniska, podlegających eutanazji oraz przekazanych do adopcji wraz z dostarczeniem tej ewidencji do zamawiającego.
  5. Dysponowanie atestowanymi urządzeniami i środkami do obezwładniania
  i wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani nie zadającymi im cierpienia.
  6. Zapewnienie gotowości do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii.

  II. Termin wykonania zamówienia:

  Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

  III. Warunki udziału w postępowaniu:
  Wykonawcy w celu udziału w postępowaniu muszą spełnić niżej określone warunki tj.:
  1. Posiadać uprawnienia do prowadzenia schroniska dla zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  2. Dysonować przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt.

  IV. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej
  Zamawiający, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert:
  1. Cena całkowita oferty – 80 punktów
  2. Czas odłowu zwierzęcia – 20 punktów (nie może być dłuższy niż dwie godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego)
  Łącznie oferta wykonawcy może uzyskać 100 punktów.
  Punkty przyznane w kryterium cena będą liczone według następującego wzoru:


  Punkty przyznane w kryterium czas odłowy będą liczone według następującego wzoru:


  Uzyskana suma punktów przez wykonawców stanowić będzie listę rankingową
  w kolejności od oferty najkorzystniejszej
  V. Miejsce i termin składania ofert:

  Oferty należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania tj. formularzem cenowym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
  26 – 130 Suchedniów ul. Fabryczna 5 – sekretariat pokój 105 – osobiście, pocztą (data i godzina wpływu) lub e – mailem na adres [email protected]
  w terminie do 27 grudnia 2022 r. do godziny 15:00.
  VI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której udostępnione zostało niniejsze zapytanie.

  VII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

  1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany odrębnym pismem.
  2. Zamawiający w załączeniu do zapytania przekazuje załącznik nr. 2 – wzór umowy.
  Data wprowadzenia: 2022-12-19 1450
  Data upublicznienia: 2022-12-19
  Art. czytany: 1057 razy

  » Załacznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 16194 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 - wzór umowy - rozmiar: 23354 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zaproszenie - rozmiar: 31699 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Niemczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów