(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr 8/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2022 r.
» Uchwała Nr 7/2022 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2022 r.
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
» Protokół z XXXVI w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 września 2021 r.
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • II OGŁOSZENIE Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych w ciągu starodroża DK nr 7

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane
  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych w ciągu
  starodroża DK nr 7”
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
  1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych w ciągu
  starodroża DK nr 7”
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f7adc04-4c27-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00279217/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-23 08:03
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
  2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011493/06/P
  2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
  1.1.7 Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu starodroża DK nr 7
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
  94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: GNI.271.8.2021.AJ
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
  4.1.9.) Liczba części: 4
  4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części
  4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
  wykonawcy: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
  przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  Część 1
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  3. Część 1 – „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Ostojów – Gmina Suchedniów
  (przejście przy Kościele).
  1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę przejścia dla pieszych.
  Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Ostojów, gmina Suchedniów, w ciągu starodroża DK
  nr 7, działka o nr ewid. geod. 572/1.
  2) W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych, przebudowę chodników
  oraz zjazdów w obszarze oddziaływania przejścia, odtworzenie istniejących rowów
  i przepustów oraz doświetlenie przejść dla pieszych.
  3) Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:
  a) roboty pomiarowe,
  b) roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych na zjazdach, kostki
  betonowej lub granitowej, mechaniczne karczowanie krzewów, rozebranie słupów
  oświetleniowych ze znakiem D-6 oraz panelem słonecznym,
  c) roboty ziemne, w tym: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy,
  formowanie i zagęszczanie nasypów,
  d) wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych, w tym: chodników, zjazdów oraz jezdni,
  obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych: zjazdy – podbudowa
  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podsypka grysowa 3
  cm, kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm, chodniki: podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., podsypka grysowa gr. 3 cm., kostka
  brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm, droga – warstwa wiążąca AC16W gr. 8 cm, warstwy
  ścieralnej AC11S gr. 4 cm.,
  e) wykonanie odwodnienia poprzez odmulenie istniejących przepustów, wymiana przepustów z
  rur żelbetowych, umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi,
  f) roboty wykończeniowe,
  g) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, na dojściu do przejścia dla pieszych
  wykonanie nawierzchni z płyt integracyjnych,
  h) regulacja studzienek teletechnicznych i zaworów wodociągowych,
  i) w zakresie branży elektrycznej: ułożenie ziemnej linii kablowej YAKXs 4x25 mm (dł. około 315
  mb, w tym zapas oraz kabel w słupie) w rurze osłonowej montaż 8 słupów oświetleniowych
  stalowych o wysokości 8 m wraz z fundamentami, wysięgnikami dwuramiennymi, montaż 16
  opraw oświetleniowych LED, wykonanie szafy oświetlenia ulicznego, oznakowania trasy linii
  kablowej oraz wykonanie zabezpieczeń linii.
  Szczegółowo część 1 zamówienia opisana została w załączniku nr 10 do SWZ – Przejście przy
  Kościele – Ostojów zawierającym: dokumentację techniczną branży drogowej i branży
  elektrycznej, przedmiar robót branży drogowej oraz branży elektrycznej, SST branży drogowej –
  dostępna
  na stronie internetowej: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  UWAGA: Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy zamówienia jest mniejszy niż w projekcie
  technicznym. Ilość poszczególnych robót do wykonania została zaktualizowana w przedmiarach
  robót branży drogowej i branży elektrycznej.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert:
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
  kryteriami.
  2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza w każdej części
  zamówienia może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
  3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
  4.3.6.) Waga: 20,00
  Kryterium 3
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w zakresie terminu realizacji
  części zamówienia
  4.3.6.) Waga: 20,00
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  Część 2
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  4. Część 2 – „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Ostojów, Gmina Suchedniów
  (przejście przy szkole).
  1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę przejścia dla pieszych.
  Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Ostojów, gmina Suchedniów, w ciągu starodroża DK
  nr 7, działka o nr ewid. geod. 572/1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wszelkie niżej wskazane
  roboty w km 0+060 do km 0+140.
  2) W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych, przebudowę chodników
  oraz zjazdów w obszarze oddziaływania przejścia, odtworzenie istniejących rowów
  i przepustów oraz doświetlenie przejść dla pieszych.
  3) Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:
  a) roboty pomiarowe,
  b) roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych na zjazdach, kostki
  betonowej lub granitowej, mechaniczne karczowanie krzewów, rozebranie słupów
  oświetleniowych ze znakiem D-6 oraz panelem słonecznym oraz rozbiórkę istniejącej wiaty
  przystankowej,
  j) roboty ziemne, w tym: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy, formowanie
  i zagęszczanie nasypów,
  k) wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych, w tym: chodników, zjazdów oraz jezdni,
  obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych: zjazdy – podbudowa
  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podsypka grysowa 3
  cm, kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm, chodniki: podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., podsypka grysowa gr. 3 cm., kostka
  brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm, droga – warstwa wiążąca AC16W gr. 8 cm, warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm.,
  l) wykonanie odwodnienia poprzez odmulenie istniejących przepustów, wymiana przepustów z
  rur żelbetowych, umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi,
  m) montaż nowej wiaty przystankowej,
  n) roboty wykończeniowe,
  o) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, na dojściu do przejścia dla pieszych
  wykonanie nawierzchni z płyt integracyjnych,
  p) regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych,
  q) w zakresie branży elektrycznej: ułożenie ziemnej linii kablowej YAKXs 4x25 mm (dł. około 276
  mb, w tym zapas oraz kabel w słupie) w rurze osłonowej montaż 8 słupów oświetleniowych
  stalowych o wysokości 8 metrów wraz z fundamentami, wysięgnikami dwuramiennymi, montaż
  16 opraw oświetleniowych LED, wykonanie szafy oświetlenia ulicznego, oznakowania trasy linii
  kablowej oraz wykonanie zabezpieczeń linii.
  Szczegółowo część 2 zamówienia opisana została w załączniku nr 11 do SWZ – Przejście przy
  szkole – Ostojów zawierającym: dokumentację techniczną branży drogowej i branży
  elektrycznej, przedmiar robót branży drogowej oraz branży elektrycznej, SST branży drogowej –
  dostępna na stronie internetowej: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  UWAGA: Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy zamówienia jest mniejszy niż w projekcie
  technicznym. Ilość poszczególnych robót do wykonania została zaktualizowana w przedmiarach
  robót branży drogowej i branży elektrycznej.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert:
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
  kryteriami.
  2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza w każdej części
  zamówienia może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
  3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
  4.3.6.) Waga: 20,00
  Kryterium 3
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w zakresie terminu realizacji
  części zamówienia
  4.3.6.) Waga: 20,00
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  Część 3
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  5. Część 3 – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kieleckiej w Suchedniowie (przy
  skrzyżowaniu z ul. Jasną).
  1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę przejścia dla pieszych.
  Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Suchedniów, na ul. Kieleckiej (przy skrzyżowaniu z
  ul. Jasną), działka o nr ewid. geod. 34/10 obręb 001 Suchedniów.
  2) W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych, przebudowę chodników
  oraz zjazdów w obszarze oddziaływania przejścia, odtworzenie istniejących rowów
  i przepustów oraz doświetlenie przejść dla pieszych.
  3) Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:
  a) roboty pomiarowe,
  c) roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych na zjazdach, kostki
  betonowej lub granitowej, mechaniczne karczowanie krzewów, rozebranie słupów
  oświetleniowych ze znakiem D-6 oraz panelem słonecznym oraz rozbiórkę istniejącej wiaty
  przystankowej, wycinka drzew wraz z karczowaniem pniów, uwaga: Wykonawca będzie
  zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej
  na wycinkę drzew kolidujących z robotami do wykonania w ramach części 3 zadania,
  r) roboty ziemne, w tym: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy,
  formowanie i zagęszczanie nasypów,
  s) wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych, w tym: chodników, zjazdów oraz jezdni,
  obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych: zjazdy – podbudowa
  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podsypka grysowa 3
  cm, kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm, chodniki: podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., podsypka grysowa gr. 3 cm., kostka
  brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm, droga – warstwa wiążąca AC16W gr. 8 cm, warstwy
  ścieralnej AC11S gr. 4 cm.,
  t) wykonanie odwodnienia poprzez odmulenie istniejących przepustów, wymiana przepustów z
  rur żelbetowych, umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi,
  u) montaż nowej wiaty przystankowej,
  v) roboty wykończeniowe,
  w) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, na dojściu do przejścia dla pieszych
  wykonanie nawierzchni z płyt integracyjnych,
  x) regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych, studzienek
  teletechnicznych
  y) w zakresie branży elektrycznej: ułożenie ziemnej linii kablowej YAKXs 4x25 mm (dł. około 283
  mb, w tym zapas oraz kabel w słupie) w rurze osłonowej montaż 7 słupów oświetleniowych
  metalowych o wysokości 8 metrów wraz z fundamentami, wysięgnikami dwuramiennymi, montaż 14 opraw oświetleniowych LED, wykonanie szafy oświetlenia ulicznego, oznakowania trasy linii
  kablowej oraz wykonanie zabezpieczeń linii.
  Szczegółowo część 3 zamówienia opisana została w załączniku nr 12 do SWZ – Przejście
  ul. Kielecka przy ul. Jasna, zawierającym: dokumentację techniczną branży drogowej i branży
  elektrycznej, przedmiar robót branży drogowej oraz branży elektrycznej, SST branży drogowej –
  dostępna na stronie internetowej https://www.suchedniow.bip.doc.pl/.
  UWAGA: Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy zamówienia jest mniejszy niż w projekcie
  technicznym. Ilość poszczególnych robót do wykonania została zaktualizowana w przedmiarach
  robót branży drogowej i branży elektrycznej.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert:
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
  kryteriami.
  2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza w każdej części
  zamówienia może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
  3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
  4.3.6.) Waga: 20,00
  Kryterium 3
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w zakresie terminu realizacji
  części zamówienia
  4.3.6.) Waga: 20,00
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  Część 4
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  6. Część 4 – „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kieleckiej w Suchedniowie (przy
  kaplicy).
  1) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę przejścia dla pieszych.
  Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Suchedniów, na ul. Kieleckiej (przy kaplicy), działka
  o nr ewid. geod. 34/10 obręb 001 Suchedniów.
  2) W ramach zadania planuje się przebudowę przejścia dla pieszych, przebudowę chodników
  oraz zjazdów w obszarze oddziaływania przejścia, odtworzenie istniejących rowów
  i przepustów oraz doświetlenie przejść dla pieszych.
  4) Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:
  a) roboty pomiarowe,
  b) roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych na zjazdach, kostki
  betonowej lub granitowej, mechaniczne karczowanie krzewów, rozebranie słupów
  oświetleniowych ze znakiem D-6 oraz panelem słonecznym,
  c) roboty ziemne, w tym: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy oraz przekopy,
  formowanie i zagęszczanie nasypów,
  d) wykonanie robót konstrukcyjnych i nawierzchniowych, w tym: chodników, zjazdów oraz jezdni,
  obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych: zjazdy – podbudowa
  zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podsypka grysowa 3
  cm, kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8 cm, chodniki: podbudowa zasadnicza z kruszywa
  łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., podsypka grysowa gr. 3 cm., kostka
  brukowa betonowa kolor szary gr. 8 cm, droga – warstwa wiążąca AC16W gr. 8 cm, warstwy
  ścieralnej AC11S gr. 4 cm.,
  e) wykonanie odwodnienia poprzez odmulenie istniejących przepustów, wymiana przepustów z
  rur żelbetowych, umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi,
  f) roboty wykończeniowe,
  g) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, na dojściu do przejścia dla pieszych
  wykonanie nawierzchni z płyt integracyjnych,
  h) regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych, studzienek
  teletechnicznych
  i) w zakresie branży elektrycznej: ułożenie ziemnej linii kablowej YAKXs 4x25 mm (dł. około 291
  mb, w tym zapas oraz kabel w słupie) w rurze osłonowej montaż 8 słupów oświetleniowych
  metalowych o wysokości 8 metrów wraz z fundamentami, wysięgnikami dwuramiennymi, montaż
  16 opraw oświetleniowych LED, wykonanie szafy oświetlenia ulicznego, oznakowania trasy linii
  kablowej oraz wykonanie zabezpieczeń linii.
  Szczegółowo część 4 zamówienia opisana została w załączniku nr 13 do SWZ – Przejście
  ul. Kielecka przy kaplicy, zawierającym: dokumentację techniczną branży drogowej i branży
  elektrycznej, przedmiar robót branży drogowej oraz branży elektrycznej, SST branży drogowej –
  dostępna na stronie internetowej https://www.suchedniow.bip.doc.pl/.
  UWAGA: Zamawiający informuje, że zakres rzeczowy zamówienia jest mniejszy niż w projekcie
  technicznym. Ilość poszczególnych robót do wykonania została zaktualizowana w przedmiarach
  robót branży drogowej i branży elektrycznej.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert:
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi
  kryteriami.
  2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza w każdej części
  zamówienia może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
  3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi
  4.3.6.) Waga: 20,00
  Kryterium 3
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w zakresie terminu realizacji
  części zamówienia
  4.3.6.) Waga: 20,00
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 09:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

  Data wprowadzenia: 2021-11-23 0906
  Data upublicznienia: 2021-11-23
  Art. czytany: 273 razy

  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 223043 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Warunków Zamówienia - rozmiar: 1057487 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Wynik postępowanie cz. 1, 3 i 4 - rozmiar: 326460 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki nr 5 do SWZ - rozmiar: 55581 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 10 do SWZ - przejscie przy kościele - Ostojów - rozmiar: 7585489 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 11 do SWZ - przejście przy szkole - Ostojów - rozmiar: 7593338 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 12 do SWZ - przejście ul. Kielecka przy ul. Jasna - rozmiar: 7740831 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 13 do SWZ - przejście ul. Kielecka przy kaplicy - rozmiar: 7682890 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 1 do SWZ - rozmiar: 29678 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SWZ - rozmiar: 14101 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3a do SWZ - rozmiar: 18840 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SWZ - rozmiar: 20821 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4a do SWZ - rozmiar: 19035 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 18634 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 do SWZ - rozmiar: 25642 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SWZ - rozmiar: 33952 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SWZ - instrukcja użytkowania systemu miniPortal - rozmiar: 16042 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów