(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
 • Pożytek publiczny
 • Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  - organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej na terenie Gminy Suchedniów z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

  Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.62.2021
  Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 09.08.2021 r.


  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr 170/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 187/XXVII/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT
  NA REALIZACJĘ W ROKU 2021 ZADANIA PUBLICZNEGO

  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  - organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej na terenie Gminy Suchedniów z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień
  i przeciwdziałania przemocy.


  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 60.000,00 zł

  W roku 2020 nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju.

  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
  1. organizacje pozarządowe;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
  oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  4. spółdzielnie socjalne;
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami.

  I. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
  2. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Suchedniów, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
  3. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
  - prac remontowo-budowlanych,
  - podatków, ceł i opłat skarbowych,
  - zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
  - zakupu lub dzierżawy gruntów,
  - zadań inwestycyjnych,
  - działalności gospodarczej i politycznej,
  - kar i mandatów
  - ubezpieczenia mienia
  4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert na realizację zadania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie tego zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.
  5. Zastrzega się możliwość powierzenia realizacji zadania lub jego części więcej niż jednemu podmiotowi.

  II. Terminy i warunki realizacji zadnia
  1. Termin realizacji zadania ustalony zostanie w umowie i nie może być dłuższy niż od daty podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2021 r.
  2. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Suchedniów
  z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Podmiot realizujący zadanie winien wykazać się:
  - posiadaniem bazy lokalowej wyposażonej w sprzęt i pomoce niezbędne
  do realizacji zadania,
  - posiadaniem lub zagwarantowaniem zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji zadania.
  4. Wymagane jest aby podmiot realizujący zadanie zapewnił przy realizacji zadania wkład finansowy własny w wysokości co najmniej 10 % wartości zadania.

  III. Termin składania ofert:
  Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu
  do Urzędu ) na adres:

  Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie,
  26 - 130 Suchedniów ul. Fabryczna 5,
  w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta realizacji zadania publicznego
  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - - organizacja imprez dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej na terenie Gminy Suchedniów z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień
  i przeciwdziałania przemocy ” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 30 sierpnia 2021 r. do godz. 15ºº.
  W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do oferty należy dołączyć, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji.

  IV. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
  1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
  2. Oferty ocenia, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Komisja Konkursowa.
  3. Ostatecznego wyboru ofert wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz po zapoznaniu się z wynikami oceny ofert przedstawionymi przez komisję konkursową.
  4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.
  5. Oferty złożone w terminie podlegają ocenie formalnej, przez co należy rozumieć weryfikację kompletności oferty.
  6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, komisja konkursowa wzywa
  do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, oferta nie podlega dalszej ocenie.
  7. Poprawne formalnie i złożone w terminie oferty podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania
  z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
  8. Oferty zgodne z wymogami dotyczącymi sposobu realizacji zadania podlegają ocenie merytorycznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria określone
  w formularzu oceny oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  V. Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej:

  1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Burmistrza w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
  2. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje do składu komisji konkursowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez te organizacje.
  3. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
  a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
  b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie;
  c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
  d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
  e) zgłoszą pisemnie swoją kandydaturę w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]
  f) do dnia 23 sierpnia 2021 r. do godz. 15ºº.
  3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


  Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie (pod adresem: www.suchedniow.bip.doc.pl oraz stronie internetowej Gminy Suchedniów: www.suchedniow.pl)


  Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie, pok. Nr 5, tel. 25 43 092 wew. 49


  Burmistrz Miasta i Gminy
  Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2021-08-09 1051
  Data upublicznienia: 2021-08-09
  Art. czytany: 1342 razy

  » ogłoszenie - rozmiar: 97792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zarządzenie - rozmiar: 1984169 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu - rozmiar: 51200 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów