(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Deklaracja dostępności
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów - zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 6/2021 znak: GNI.6733.3.2021
» Magdalena Kania - Oświadczenie majątkowe
» Zdzisław Wojnarski - Oświadczenie majątkowe
» Małgorzata Wiśniewska - Oświadczenie majątkowe
» Joanna Piasta - Siechowicz - Oświadczenie majątkowe
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

  WOO-I.4210.6.2016.KT.20

  OBWIESZCZENIE


  Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1936) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działająca przez pełnomocnika Panią Ewę Makosz – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Centrali Spółki, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów” pismem z dnia 28.04.2021 r., znak: WOO-I.4210.6.2016.KT.19 wystąpił do Inwestora o uzupełnienie dokumentacji w tym raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Informuję, że w myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 04.05.2021 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek w obszarze oddziaływania inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach                  ul. Karola Szymanowskiego 6, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie (pod numerem telefonu 41 34-35-340 lub 41 34-35-361) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: [email protected]), zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach: www.kielce.rdos.gov.pl.


  Aldona Sobolak


  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach


  /-podpisany cyfrowo/  Data wprowadzenia: 2021-05-04 0755
  Data upublicznienia: 2021-05-04
  Art. czytany: 127 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 37099 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Styczeń
  Autor dokumentu: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów