(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • Zaproszenie do złożenia oferty na: Produkcję oraz emisję filmu telewizyjnego (spotu) promującego projekt

  Zaproszenie do złożenia oferty na:
  Produkcję oraz emisję filmu telewizyjnego (spotu) promującego projekt pn.: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY – UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE”.

  Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

  I. Zamawiający: Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów,
  tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected]

  II. Przedmiot zamówienia - usługa polegająca na produkcji i emisji filmu telewizyjnego (spotu) promującego projekt pn.: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY – UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE”. Nr projektu: RPSW.07.04.00-26-0074/16. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

  III. Zakres rzeczowy zamówienia:
  1. Opracowanie kreacji, scenariusza i produkcja filmu reklamowego w tym:
  opracowanie scenariusza filmu, który powinien zawierać między innymi informacje dotyczące: opisu projektu, kto jest realizatorem projektu, dla kogo jest przeznaczony, jakie są zasady finansowania, jakie zadania do realizacji ma Beneficjent, jakie korzyści daje projekt dla gminy. Scenariusz po opracowaniu podlegał będzie akceptacji przez Zamawiającego.

  film musi spełniać minimum określone parametry: min. czas trwania — 3 min, zdjęcia filmowe w jakości min. full HD, realizację wywiadów eksperckich, udźwiękowienie i oprawę muzyczną, kolorystyka filmu musi być dostosowana do charakteru projektu, wersja w języku polskim, standard techniczny nagrania musi umożliwić odtwarzanie filmu zgodnie z obowiązującymi standardami emisji w TV.

  2. Pozostałe wymagania:
  opracowanie tekstów lektorskich, napisów,
  oświetlenie i udźwiękowienie planów zdjęciowych,
  realizacja zdjęć telewizyjnych,
  obsługa dziennikarska,
  nagranie wywiadów,
  udźwiękowienie,
  nagranie lektora w wersji polskiej,
  montaż,
  wykonanie animacji komputerowych,
  postprodukcja,
  mastering,
  przekazanie majątkowych praw autorskich,
  konwersja do różnych formatów.

  3. Emisja filmu reklamowego w telewizji nadającej program o tematyce regionalnej.
  Emisja filmu reklamowego musi odbyć się w koncesjonowanej telewizji regionalnej, nadającej program o tematyce regionalnej, dotyczący województwa świętokrzyskiego, na dowolnej platformie: tv naziemna, satelitarna, cyfrowa, kablowa.
  4. Wymagania względem emisji filmu reklamowego:
  emisja filmu reklamowego przez 12 dni w tym (6 dni dwa razy dziennie, 6 dni raz dziennie),
  pory emisji filmu: w godzinach największej oglądalności (prime time) pomiędzy godziną 17 - 21, przy serwisach informacyjnych o tematyce regionalnej,
  minimum jedna emisja (w trakcie 6 dni, w których emisja prowadzona będzie dwa razy dziennie), musi nastąpić przed lub po serwisie premierowym.
  nie jest dopuszczalne emitowanie w tzw. porach off lub mix.

  Zamawiający będzie wymagał dowodów potwierdzających wykonanie emisji zgodnie z powyższymi wymaganiami.

  5. Pozostałe wymagania ogólne:
  a) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu, rekwizytów, lektora, muzyki (wraz z uwzględnieniem opłaty licencyjnej za wykorzystane utwory), montażu, fotografii.
  b) Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego, bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat, autorskich praw majątkowych do filmu, wraz ze wszystkimi elementami (w tym ścieżką dźwiękową) z chwilą zapłaty wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
  utrwalania całości lub części na jakichkolwiek nośnikach danych,
  rozpowszechniania całości lub części w sieciach komputerowych w tym w Internecie,
  publicznego odtwarzania, wystawiania lub wyświetlania całości lub części,
  powielania części lub całości,
  wykorzystania całości lub części dla celów przekazu telewizyjnego,
  wprowadzania uaktualnień treści.
  c) Wykonawca odpowiadał będzie za pozyskanie czasu antenowego zgodnie z postawionymi przez Zamawiającego wymaganiami.

  IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r.

  V. Warunki płatności — 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury na Gminę Suchedniów.

  VI. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
  w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i emisji filmu promocyjnego, wyemitowanego w telewizji (zgodnie z wymaganiami wpisanymi w treści zapytania ofertowego), o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 zł brutto każda. Na potwierdzenie spełniania wskazanego warunku należy złożyć wykaz usług, przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.


  VI. Skład oferty
  Oferta Wykonawcy musi zawierać:
  a) wypełniony formularz oferty,
  b) wykaz usług, sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do zapytania.

  VII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
  Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:
  cena oferty - 100%
  Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.

  VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
  3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, wykup czasu antenowego itp.).
  4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

  IX. Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę można przekazać pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną do 26.03.2021r. Adres poczty elektronicznej [email protected] faks: (041) 25 43 090

  X. Osoba/y uprawniona/e do kontaktu i sposób kontaktu
  1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: [email protected]
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  - Karolina Gałczyńska-Szymczyk tel. 041 25 43 250 wew. 12

  XI. Informacje dodatkowe
  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone jest zapytanie.
  2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Postępowanie może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie unieważnione bez podawania przyczyny.


  XII. Załączniki:
  Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług

  Z up. BURMISTRZA
  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
  /-/
  mgr inż. Dariusz Miernik


  Data wprowadzenia: 2021-03-11 1449
  Data upublicznienia: 2021-03-11
  Art. czytany: 2028 razy

  » Informacja z otwarcia ofert -pdf - rozmiar: 1554659 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Informacja z otwarcia ofert - docx - rozmiar: 105073 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zaproszenie z załącznikami - doc. - rozmiar: 119999 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zaproszenie z załącznikami pdf - rozmiar: 439132 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  Autor dokumentu: Karolina Gałczyńska-Szymczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów