(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PGW Wody Polskie
» Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o wydaniu w dniu 12.01.2021 r. decyzji Nr 1/2021
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie - Referent ds.gospodarki odpadami
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 07.01.2021 r.
 • Jednostki podległe
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
 • Przetargi - OSiR
 • Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości...

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie art.40 ust.1. pkt 3 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1990) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości
  o powierzchni 0,4500 ha stanowiącej część nieruchomości o nr ewid. geod. 1126/31 obręb 0008 Mostki o powierzchni 5,8823 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wypoczynkowej.

  I. Położenie nieruchomości: Mostki, 26-130 Suchedniów, gm. Suchedniów, pow. Skarżyski, woj. świętokrzyskie.
  II. Oznaczenie geodezyjne: wydzielona część działki o nr ewid. geod. 1126/31, obręb 0008 Mostki.
  III. Księga wieczysta : Księga wieczysta - KI1R/00013763/2 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej.
  IV. Powierzchnia [m²]: 4500 m²
  V. Przeznaczenie nieruchomości : Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
  VI. Forma władania nieruchomością : dzierżawa na okres od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.09.2031 r.
  VII. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego : 13 500,00 zł netto powiększone o podatek VAT 23% rocznie (cena wyliczona została jako iloczyn stawki za 1 m2 oraz powierzchnię gruntu przeznaczoną do dzierżawy tj. - 3,00 zł x 4500 m2 = 13 500,00 zł)
  VIII. Wadium : 1 350,00
  IX. Termin wnoszenia opłat związanych z dzierżawą: I rata w wysokości 50% do dnia 31 lipca każdego roku dzierżawy, II rata w wysokości 50% do dnia 30 września każdego roku dzierżawy.
  X. Warunki dzierżawy nieruchomości:
  Przetarg dotyczy wydzielonego terenu - 4500 m² (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia) z działki o numerze 1126/31 o powierzchni 5,8823 ha. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej związanej z funkcjonowaniem zalewu w Mostkach.
  Media. Instalacja wodna, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, instalacja elektryczna wraz z opomiarowaniem.
  Wyposażenie:
  - pawilon sanitarny z przyłączem energetycznym i wodnym;
  - teren przeznaczony na miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli i plażę;
  - teren z przeznaczeniem na parking samochodowy.
  Wyposażenie zostanie przekazanie protokolarnie w dniu podpisania umowy. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony przedmiot dzierżawy.
  XI. Pozostałe warunki:
  1. Okres i czas prowadzenia działalności:
  Lata 2021- 2031 zgodnie z uchwałą nr 129/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu o powierzchni 0,4500 ha położonego
  w Mostkach gm. Suchedniów stanowiącego część działki nr 1126/31 o powierzchni 5,8823 ha z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-wypoczynkowej.
  2. Minimalny zakres prowadzonej działalności w sezonie letnim: od 1 czerwca do 30 września
   miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli,
   wypożyczalnia sprzętu pływającego,
   parking,
   działalność gastronomiczna (sprzedaż piwa wymaga uzyskania pozwolenia).
  Czas prowadzenia działalności: w godz. 08:00 - 22:00.
  UWAGA: w przypadku organizowania imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym możliwe przedłużenie otwarcia do zakończenia imprezy po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
  Za nieprzestrzeganie postanowień określających zakres prowadzenia działalności dzierżawca będzie ponosił kary umowne w wysokości 500 zł za każde naruszenie umowy.
  3. Obowiązki ciążące na dzierżawcy:
  - prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i regulaminami (pozytywna opinia SANEPiD-u),
  - spisanie umów na dostawę wody, energii elektrycznej oraz regulowanie należności na bieżąco,
  - zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku na dzierżawionym terenie (sprzątanie:
  w sezonie letnim – na dzierżawionym terenie (4500 m² - obręb kawiarni, parkingu, miejsca przeznaczonego do kąpieli) – codziennie, dodatkowo na żądanie Wydzierżawiającego. Poza sezonem letnim 1 raz w tygodniu, dodatkowo na żądanie Wydzierżawiającego. Koszenie:
  w sezonie letnim: dzierżawiony teren- 3 razy w okresie wskazanym przez Wydzierżawiającego),
  - opłata należnych podatków od nieruchomości z wydzierżawionego terenu.
  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania Dzierżawcy
  z wykonywania ciążących na nim obowiązków. Każda kontrola zakończona oceną negatywną, będzie wiązała się z nałożeniem na Dzierżawcę kary umownej w wysokości 500 zł. odrębnie za każde zdarzenie niedotrzymania obowiązków zawartych w pkt. 2 i 3. Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo do wzywania Dzierżawcy do złożenia wyjaśnień w związku
  z nienależytym wywiązywaniem się z umowy dzierżawy.
  Jeżeli kary umowne nie doprowadzą do wykonywania przez Dzierżawcę obowiązków zawartych w pkt. 2 i 3, umowa dzierżawy zostaje rozwiązana przez Wydzierżawiającego ze skutkiem natychmiastowych, co wiąże się z karą umowną określoną w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia.
  4. W przypadku prowadzenia przez Wydzierżawiającego na wydzierżawionym terenie inwestycji lub imprez kulturalno - rozrywkowych Dzierżawca ma obowiązek bezpłatnego udostępnienia wyżej wymienionego terenu Wydzierżawiającemu.
  5. Do oferowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. UWAGA: czynsz dzierżawny nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru nieczystości ciekłych, odbioru nieczystości stałych oraz podatku od nieruchomości.
  6. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy na wniosek lub z winy Dzierżawcy, Dzierżawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu przez Wydzierżawiającego wcześniej wpłaconego czynszu dzierżawnego w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
  7. Na przedmiotowym terenie rekreacyjno – wypoczynkowym możliwe jest prowadzenie działalności wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Dzierżawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt mienia zgromadzonego
  w przedmiocie umowy.
  9. Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości 1.500,00 zł na konto w BS Suchedniów Nr 76 8520 0007 2001 0005 5837 0001 Wydzierżawiającego lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej na poczet zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Dzierżawcy. Kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy wraz z oprocentowaniem w terminie 14 dni po wygaśnięciu umowy dzierżawy i pozytywnym protokolarnym przekazaniu Gminie dzierżawionej nieruchomości wraz z urządzeniami i sprzętem, po potrąceniu ewentualnych należności wynikających z umowy.
  10. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z podmiotem , który zaoferuje najwyższą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres : rozpoczęcie 01.05.2021 r.
  zakończenie 30.09.2031r., a jej podpisanie nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
  11. Wydzierżawiający w każdym czasie będzie mógł rozwiązać umowę bez wypowiedzenia
  w przypadku naruszenia przepisów prawa. Oświadczenie Wydzierżawiającego o rozwiązaniu umowy może nastąpić po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Dzierżawcy do usunięcia naruszeń. Naruszeniem warunków umowy jest także nie prowadzenie działalności
  w zakresie określonym w ofercie Dzierżawy złożonej w postępowaniu przetargowym.
  12. W przypadku określonym w pkt 11, a także w razie samowolnego zerwania przez Dzierżawcę niniejszej umowy, Wydzierżawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/.
  13. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim pisemnym 3-miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na dzień 30 września danego roku kalendarzowego.
  14. W przypadkach określonych w pkt 12 Dzierżawcy nie przysługują roszczenia o naprawie szkody.
  15. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Wszelkie trwałe ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy, przechodzą na rzecz Wydzierżawiającego bez prawa do odszkodowania z chwilą wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania z winy Dzierżawcy.
  16. Dzierżawca zobowiązany będzie do dostarczenia Wydzierżawiającemu, w terminie 7 dni od dnia jej podpisania, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc co do obowiązku opuszczenia terenu z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Niedostarczenie oświadczenia w wymaganym terminie uprawnia Wydzierżawiającego do odstąpienia od umowy po upływie tego terminu.
  17. Wydzierżawiający ma prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego nie częściej niż raz w roku, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych III kwartałów minionego roku, publikowany w formie komunikatu Prezesa GUS. Prawo do podwyższenia czynszu przysługuje Wydzierżawiającemu począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r.
  18. Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej i przedstawienia Wydzierżawiającemu stosownego zaświadczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
  19. Oferta: zgodnie z załącznikiem nr 1 – Dzierżawca złożyć może tylko jedną ofertę, oferta nie podlega uzupełnieniom i zmianom pod rygorem odrzucenia.
  20. Oferta winna być złożona w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie w terminie do dnia 27.01.2021 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony – teren rekreacyjno – wypoczynkowy Mostki”, imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę i siedzibę oferenta.
  21. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1350,00 zł do dnia 22.01.2020r., w formie pieniądza tj. przelewem środków pieniężnych na rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie – BS Suchedniów nr 76 8520 0007 2001 0005 5837 000,
  w obligacjach skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień i godz. wpływu pieniędzy na konto Wydzierżawiającego lub dzień i godz. wniesienia wadium w pozostałych formach wskazanych
  w ogłoszeniu.
  22. Wadium wpłacone w formie przelewu pieniężnego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
  23. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium, w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania komisji przetargowej bezpośrednio po przetargu, konta bankowego, na które wadium powinno być zwrócone.
  24. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie, określonym w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia.
  25. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. o godz. 10:30 w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, zaś część niejawna w dniu 26.01.2021 r. o godz. 12:00.
  O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani w terminie 2 dni od daty zamknięcia przetargu.
  Kryteria oceny ofert:
  Kryterium cena ofertowa brutto - 80,00 %
  Punkty przyznane w kryterium cena ofertowa brutto będą liczone według następującej formuły:
  C = Cn/Cb x 80, gdzie:
  C - Ilość punktów oferty rozpatrywanej
  Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
  Cb - cena oferty badanej.
  Przyjmuje się, że 1 pkt to 1 %.

  Kryterium prowadzenie działalności poza minimalny zakres - prowadzenie kąpieliska -
  20,00 %
  Jeżeli Dzierżawca zadeklaruje, że w okresie dzierżawy będzie prowadził kąpielisko zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa otrzyma 20,00 pkt.
  Brak deklaracji prowadzenia kąpieliska - 0,00 pkt.
  Uwaga: Wydzierżawiający informuje, że zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia w przypadku braku deklaracji ze strony Dzierżawcy dotyczącej prowadzenia kąpieliska, będzie on zobowiązany do prowadzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

  26. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o przetargu.
  27. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert.
  28. Wzór umowy, jaką Wydzierżawiający zamierza zawrzeć z Dzierżawcą, stanowi załącznik nr 2.

  XII. Dokumenty i oświadczenia stanowiące ofertę:
  Wykonawca składa ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  W ofercie należy zawrzeć:
  - opis proponowanej działalności,
  - oświadczenie o przyjęciu warunków dzierżawy.

  XIII. Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie przy ul. Ogrodowej 11 – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie Pan Rafał Lorenz, Tel. 41 2543351, email: [email protected]
  XIV. Warunki dzierżawy wraz z załącznikami udostępnione zostaną na stronach internetowych: www.suchedniow.bip.doc.pl, osirsuchedniow.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie.


  Suchedniów, dn. 05.01.2021 r. Dyrektor OSiR - Rafał Lorenz


  Data wprowadzenia: 2021-01-05 1052
  Data upublicznienia: 2021-01-05
  Art. czytany: 45 razy

  » Ogłoszenie o przetargu pisemnym na dzierżawę terenu w Mostkach - rozmiar: 73234 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Styczeń
  Autor dokumentu: Rafał Lorenz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów