(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja G1ANT ROBOT Sp. z o.o.
» Uchwała Nr 45/2024 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2024 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
» INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘOWANIA
» Sprawozdanie finansowe za rok 2023
» Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o konsultacjach oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Przetargi
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 'Przugotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: 'Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dzinnego...'

  Ogłoszenie nr 763275-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie: 'Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: 'Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów' realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie'.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak
  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie
  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, krajowy numer identyfikacyjny 29042309800000, ul. ul. Fabryczna 5 , 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 254 30 92, e-mail [email protected], faks .
  Adres strony internetowej (URL): https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  W formie pisemnej
  Adres:
  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-13 Suchedniów
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 'Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: 'Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów' realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie'.
  Numer referencyjny: MGOPS.271.3.2020
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie
  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.' 2. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu pt. 'Kluby Seniora jako ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieściei Gminie Suchedniów'. Zajęcia odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w Klubie Seniora zlokalizowanym przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie oraz w Klubie Seniora w sołectwie Michniów (budynek CKI, Michniów 20 B). Prowadzący zajęcia muszą zapewnić dojazd w miejsce szkolenia we własnym zakresie. 4. Zajęcia dobywać się będą przez okres 30 miesięcy tj. od stycznia 2021 r. do czerwca 2023 r. Zamawiający informuje, że termin zajęć może ulec przesunięciu ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną. Zamawiający nie ma wpływu na przepisy prawne regulujące możliwość funkcjonowania oraz prowadzenia klubów seniora na terytorium kraju. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 14:00 na podstawie uzgodnionych z kierownikiem OWD miesięcznych, szczegółowych harmonogramów. W związku z tym, iż Kluby seniora będą czynne także w jedną sobotę w miesiącu, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć również w wybraną, pracującą sobotę. Jako godzinę zajęciową należy rozumieć godzinę zegarową tj. 60 minut. 5. Przez cały okres realizacji zamówienia liczba uczestników będzie wynosiła maksymalnie 50 osób w tym 30 osób w Klubie Seniora w Suchedniowie oraz 20 osób w Klubie Seniora w Michniowie. Zajęcia odbywać się będą w 4 grupach tj. 2 grupy 10 osobowe w Michniowie oraz 2 grupy 15 osobowe w Suchedniowie. Projekt zakłada rotacyjność uczestników, zgodnie z indywidualną deklaracją uczestnika projektu w taki sposób, aby każdy z uczestników Klubu Seniora korzystał z zajęć według indywidualnych potrzeb. 6. Zamawiający w ramach zamówienia zapewnia całą infrastrukturę zajęć tj. lokal z pełnym węzłem sanitarnym oraz zapleczem, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie z dostępem do Internetu wyposażone w projektor multimedialny, sprzęt audiowizualny oraz komputery przenośne dla każdego z uczestników danej grupy (laptopy) z niezbędnym oprogramowaniem (15 laptopów w Klubie Seniora w Suchedniowie, 10 laptopów w Klubie Seniora w Michniowie) oraz 1 laptop dla prowadzącego, urządzenie wielofunkcyjne. 7. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  zapewnienie prowadzących szkolenie, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie,  opracowanie programu zajęć po przeprowadzonej wcześniej analizie co do poziomu wiedzy uczestników danej grupy,  sporządzenie wraz z kierownikiem OWD wykazu niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń materiałów,  wypełniania dziennika zajęć oraz kontrolowania potwierdzania przez ich uczestników obecności. 8. W trakcie realizacji projektu zajęcia oceniane będą przez ich uczestników. Ocena odbywała się będzie za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Wykonawca będzie zobowiązany do analizy wyników ankiety i w miarę potrzeb dostosowania do nich programu szkolenia. 9. Każdorazowo potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy będzie zatwierdzona przez Zamawiającego karta czasu pracy. Rozliczenie odbywać się będzie w cyklach miesięcznych. Karta czasu pracy będzie podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni na wskazany w fakturze VAT/rachunku numer rachunku bankowego Wykonawcy. 10. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobą do kontaktów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie kierownik Ośrodka Wsparcia Dziennego. Po podpisaniu umowy, strony wyznaczą dogodną dla siebie formę komunikacji. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności warsztatów i frekwencji uczestników oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji. 12. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania aktualnie obowiązujących logotypów projektu na wszystkich dokumentach związanych z organizacją zajęć. 13. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej. Część 1 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć komputerowych dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 516 godzin zajęć, około 16 godzin miesięcznie, odpowiednio po 8 godzin miesięcznie w każdym z dwóch Klubów Seniora. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 204 godziny w roku 2021, 206 godzin w roku 2022, 102 godziny w roku 2023. Celem szkolenia jest nauka uczestników korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, przełamywanie u osób starszych barier w zakresie korzystania z Internetu, aktywizacja uczestników projektu oraz umożliwienie im uczestniczenia w szeroko pojętym życiu społecznym. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu zapewnionego przez Zamawiającego z uwzględnieniem elementów teorii np..w formie prezentacji. Program zajęć powinien obejmować:  podstawową wiedzę o budowie komputera w tym o urządzeniach zewnętrznych oraz najważniejszych elementach systemu komputerowego,  korzystanie z ekranu systemu Windows z wykorzystaniem 'myszy',  funkcjonowanie i budowa interfejsu, pulpitu, ikon, folderów Mój komputer, Kosz, Moje dokumenty,  usuwanie, kopiowanie, przenoszenie plików i folderów;  wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia nowego dokumentu, otwieranie już istniejącego i zapisywanie nowych dokumentów, wybieranie rozmiaru i typu czcionki, korzystanie z pasków narzędzi oraz zmiany wyglądu tekstu;  wykonywanie operacji na blokach tekstu: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie;  obsługę programu Internet Explorer, budowę przeglądarki, linków tekstowych i graficznych do poruszania się pomiędzy stronami;  obsługę poczty elektronicznej, budowę adresu e-mail, a także obsługę programu pocztowego, w tym wysyłanie wiadomości z załącznikami. Część 2 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego na poziomie podstawowym dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 256 godzin zajęć, około 8 godzin miesięcznie. W ramach tej części zamówienia zajęcia będą odbywać się wyłącznie w Klubie Seniora w Suchedniowie. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 102 godziny w roku 2021, 103 godziny w roku 2022, 51 godzin w roku 2023. Celem szkolenia jest nabycie oraz powtórzenie i utrwalenie umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń praktycznych obejmujących zarówno pracę indywidualną jak i w parach lub grupach, konwersacji z wykorzystaniem tekstu, materiałów dźwiękowych, filmowych, zabaw językowych itp. Program zajęć powinien obejmować następujące treści na poziomie podstawowym:  ćwiczenie umiejętności komunikacji w konkretnych sytuacjach, m.in.: przywitanie się i pożegnanie, przedstawienie siebie, znajomych, członków rodziny, podawanie danych osobowych, opisywanie wyglądu zewnętrznego osób, opisywanie relacji rodzinnych/ umiejętności i zdolności, wydawanie poleceń i reagowanie na nie, kupowanie i sprzedawanie, posługiwanie się zegarem, podawanie dni tygodnia, miesięcy, opisywanie czynności codziennych, opisywanie czynności trwających w chwili obecnej, podróże; itp.  zagadnienia gramatyczne m.in.: czasowniki be, havegot, can, konstrukcja thereis, thereare, czas Present Simple, PresentContinuous, Simple past, zaimki osobowe, zaimki wskazujące this/that, these/those, przedimki a, an, określniki some, any, liczba mnoga rzeczowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania howmany, how much, itp.  nauczanie sprawności językowych, zapoznanie się z poprawnymi wzorcami wymowy, odgrywanie ról, prowadzenie dialogu, prezentowanie, opowiadanie, udzielanie odpowiedzina pytania dotyczące tekstu, odtwarzanie/prowadzenie dialogów, rozmów itp. Część 3 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjnych oraz porad indywidualnych, których celem jest zwiększenie świadomości prawnej seniorów. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 64 godziny zajęć, około 2 godziny miesięcznie. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 26 godzin w roku 2021, 26 godzin w roku 2022, 12 godzin w roku 2023. Celem zajęć jest podniesienie podstawowej wiedzy i świadomości prawnej uczestników, ułatwienie im funkcjonowania w życiu codziennym. W ramach części zamówienia przewiduje się również pomoc prawną w konkretnych sytuacjach w formie poradnictwa indywidualnego. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu lub prezentacji. Program zajęć powinien obejmować:  tematykę z zakresu spadków, darowizn, testamentów, ochrony danych osobowych, praw konsumenta oraz inne zagadnienia w zależności od zgłaszanych przez uczestników potrzeb. Uwaga: Zamawiający informuje, że zajęcia nie będą obejmowały swoim zakresem zagadnień z prawa celnego, dewizowego, podatkowego, handlowego i gospodarczego,  poradnictwo indywidualne prowadzone w zakresie informowania osoby korzystającej z porady o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i ciążących obowiązkach, wskazanie możliwych rozwiązań zaistniałego problemu prawnego, sporządzanie pism koniecznych do rozwiązania sprawy, w tym również pisma procesowego o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
  II.5) Główny kod CPV: 85320000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  80400000-8
  80570000-0
  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: 30 lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia:
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  30
  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w w/w. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże odpowiedni potencjał kadrowy: a) w odniesieniu do części 1 - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizacje zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.: osoba przygotowująca i prowadząca zajęcia komputerowe, posiadająca wykształcenie wyższe I lub II stopnia o profilu informatycznym lub pedagogicznym oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na przeprowadzeniu minimum jednych zajęć/warsztatów komputerowych w liczbie minimum 100 godzin. b) w odniesieniu do części 2 - wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.: osoba przygotowująca i przeprowadzająca zajęcia z języka angielskiego, posiadająca ukończone studia wyższe I lub II stopnia o profilu językowym (język angielski) lub kierunkowe studia podyplomowe lub certyfikatjęzykowy - Certificate in Advanced English (CAE) lubCambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) oraz posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegające na przeprowadzeniu minimum jednych zajęć/warsztatów z języka angielskiego w liczbie minimum 100 godzin. c) w odniesieniu do części 3 - wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi oraz odpowiednim doświadczeniem do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.: osoba przygotowująca i prowadząca zajęcia edukacyjne oraz porady indywidualne, których celem jest zwiększenie świadomości prawnej seniorów, posiadająca wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku prawo oraz posiadająca doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat polegające na przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa prawnego w liczbie do 5 osób. Do wykazu osób należy dołączyć stosowne oświadczenie Wykonawcy, że wskazane osoby posiadają wymagane wykształcenie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej określone warunki wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa: a) Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składa wyłącznie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Dokument składany w oryginale wraz z ofertą - zgodnie z opisanym sposobem przygotowanie oferty w Rozdziale X SIWZ.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 a, 6 b, 6 c (w zależności od części zamówienia). 4.1. W przypadku , gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie. 4.2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 4.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający uzna przedstawione dowody za wystarczające, wykonawca nie podlega wykluczeniu.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  Załącznik nr 1 a - 1 c - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 a - 6 c - wykaz osób skierowanych do realizacji każdej z części zamówienia Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie
  Informacja na temat wadium
  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:
  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (D) Doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00
  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Informacje dodatkowe
  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Informacje dodatkowe:
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzeniu nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyna waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia tj. terminu odbywania się zajęć w przypadku wprowadzenia przepisów prawnych ograniczających możliwość funkcjonowania Klubów Seniora na terytorium powiatu skarżyskiego / województwa świętokrzyskiego / całego kraju. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby prowadzącej zajęcia na zasadzie zastępstwa w przypadku zdarzenia losowego lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej prowadzącemu organizację zajęć. W takiej sytuacji każdorazowo Zamawiający musi wyrazić na zamianę prowadzącego pisemną zgodę, pod warunkiem, że nowa osoba będzie miała: kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej przez Zamawiającego ofercie Wykonawcy. 4. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  11. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się, w szczególności kontakt telefoniczny lub / i osobisty w siedzibie Zamawiającego. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO: - administratorem danych osobowych Wykonawców jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, - inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Jolanta Łutczyk dostępna pod nr telefonu 41 2543092 wew. 55 - dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.' prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy, - obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, - posiada Pan/Pani:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, - nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 15.12.2020, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Część nr: 1 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć komputerowych da uczestniczek i czestników Klubu Seniora
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć komputerowych dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 516 godzin zajęć, około 16 godzin miesięcznie, odpowiednio po 8 godzin miesięcznie w każdym z dwóch Klubów Seniora. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 204 godziny w roku 2021, 206 godzin w roku 2022, 102 godziny w roku 2023. Celem szkolenia jest nauka uczestników korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, przełamywanie u osób starszych barier w zakresie korzystania z Internetu, aktywizacja uczestników projektu oraz umożliwienie im uczestniczenia w szeroko pojętym życiu społecznym. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu zapewnionego przez Zamawiającego z uwzględnieniem elementów teorii np. w formie prezentacji. Program zajęć powinien obejmować:  podstawową wiedzę o budowie komputera w tym o urządzeniach zewnętrznych oraz najważniejszych elementach systemu komputerowego,  korzystanie z ekranu systemu Windows z wykorzystaniem 'myszy',  funkcjonowanie i budowa interfejsu, pulpitu, ikon, folderów Mój komputer, Kosz, Moje dokumenty,  usuwanie, kopiowanie, przenoszenie plików i folderów;  wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia nowego dokumentu, otwieranie już istniejącego i zapisywanie nowych dokumentów, wybieranie rozmiaru i typu czcionki, korzystanie z pasków narzędzi oraz zmiany wyglądu tekstu;  wykonywanie operacji na blokach tekstu: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie;  obsługę programu Internet Explorer, budowę przeglądarki, linków tekstowych i graficznych do poruszania się pomiędzy stronami;  obsługę poczty elektronicznej, budowę adresu e-mail, a także obsługę programu pocztowego, w tym wysyłanie wiadomości z załącznikami.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (D) Doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:
  Część nr: 2 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego na poziomie podstawowym dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 256 godzin zajęć, około 8 godzin miesięcznie. W ramach tej części zamówienia zajęcia będą odbywać się wyłącznie w Klubie Seniora w Suchedniowie. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 102 godziny w roku 2021, 103 godziny w roku 2022, 51 godzin w roku 2023. Celem szkolenia jest nabycie oraz powtórzenie i utrwalenie umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych. Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń praktycznych obejmujących zarówno pracę indywidualną jak i w parach lub grupach, konwersacji z wykorzystaniem tekstu, materiałów dźwiękowych, filmowych, zabaw językowych itp. Program zajęć powinien obejmować następujące treści na poziomie podstawowym:  ćwiczenie umiejętności komunikacji w konkretnych sytuacjach, m.in.: przywitanie się i pożegnanie, przedstawienie siebie, znajomych, członków rodziny, podawanie danych osobowych, opisywanie wyglądu zewnętrznego osób, opisywanie relacji rodzinnych/ umiejętności i zdolności, wydawanie poleceń i reagowanie na nie, kupowanie i sprzedawanie, posługiwanie się zegarem, podawanie dni tygodnia, miesięcy, opisywanie czynności codziennych, opisywanie czynności trwających w chwili obecnej, podróże; itp.  zagadnienia gramatyczne m.in.: czasowniki be, havegot, can, konstrukcja thereis, thereare, czas Present Simple, PresentContinuous, Simple past, zaimki osobowe, zaimki wskazujące this/that, these/those, przedimki a, an, określniki some, any, liczba mnoga rzeczowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania howmany, how much, itp.  nauczanie sprawności językowych, zapoznanie się z poprawnymi wzorcami wymowy, odgrywanie ról, prowadzenie dialogu, prezentowanie, opowiadanie, udzielanie odpowiedzina pytania dotyczące tekstu, odtwarzanie/prowadzenie dialogów, rozmów itp.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (D) Doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00
  6) INFORMACJE DODATKOWE:
  Część nr: 3 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych oraz porad indywidualnych, których celem jest zwiększenie świadomości prawnej seniorów.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 zamówienia - polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć edukacyjnych oraz porad indywidualnych, których celem jest zwiększenie świadomości prawnej seniorów. W ramach części zamówienia przewiduje się łącznie 64 godziny zajęć, około 2 godziny miesięcznie. Przewiduje się wstępny harmonogram realizacji zajęć zakładający - 26 godzin w roku 2021, 26 godzin w roku 2022, 12 godzin w roku 2023. Celem zajęć jest podniesienie podstawowej wiedzy i świadomości prawnej uczestników, ułatwienie im funkcjonowania w życiu codziennym. W ramach części zamówienia przewiduje się również pomoc prawną w konkretnych sytuacjach w formie poradnictwa indywidualnego. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu lub prezentacji. Program zajęć powinien obejmować:  tematykę z zakresu spadków, darowizn, testamentów, ochrony danych osobowych, praw konsumenta oraz inne zagadnienia w zależności od zgłaszanych przez uczestników potrzeb. Uwaga: Zamawiający informuje, że zajęcia nie będą obejmowały swoim zakresem zagadnień z prawa celnego, dewizowego, podatkowego, handlowego i gospodarczego,  poradnictwo indywidualne prowadzone w zakresie informowania osoby korzystającej z porady o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i ciążących obowiązkach, wskazanie możliwych rozwiązań zaistniałego problemu prawnego, sporządzanie pism koniecznych do rozwiązania sprawy, w tym również pisma procesowego o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85320000-8, 80400000-8, 80570000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 30
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  Kryterium Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (D) Doświadczenie osób prowadzących zajęcia 40,00
  Data wprowadzenia: 2020-12-07 1621
  Data upublicznienia: 2020-12-07
  Art. czytany: 2370 razy

  » INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA CZ. 1 i 2 - rozmiar: 2210721 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 1455936 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie nr 763275 - rozmiar: 138752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 105883 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 a do SIWZ - formularz oferty - rozmiar: 64668 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 b do SIWZ - formularz oferty - rozmiar: 63058 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 c do SIWZ - formularz ofertowy - rozmiar: 63084 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do umowy Wzoru umowy - rozmiar: 56726 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - rozmiar: 58073 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - rozmiar: 59348 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa - rozmiar: 15633 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy - rozmiar: 73950 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 a - wykaz osób - rozmiar: 58762 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 b do SIWZ - rozmiar: 58142 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 c do SIWZ - rozmiar: 58216 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 57421 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - rozmiar: 56859 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZ. 3 POSTĘPOWANIA - rozmiar: 1119586 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów