(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchedniów od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. oraz z PSZOK

  Polska-Suchedniów: Usługi związane z odpadami
  2020/S 222-545116
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi
  Podstawa prawna:
  Dyrektywa 2014/24/UE
  Sekcja I: Instytucja zamawiająca
  I.1)Nazwa i adresy
  Oficjalna nazwa: Gmina Suchedniów
  Adres pocztowy: ul. Fabryczna 5
  Miejscowość: Suchedniów
  Kod NUTS: PL721 Kielecki
  Kod pocztowy: 26-130
  Państwo: Polska
  Osoba do kontaktów: Agnieszka Jaszczur
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 412543485
  Faks: +48 412543485
  Adresy internetowe:
  Główny adres: http://www.suchedniow.bip.doc.pl
  I.3)Komunikacja
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
  I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
  Organ władzy regionalnej lub lokalnej
  I.5)Główny przedmiot działalności
  Ogólne usługi publiczne
  Sekcja II: Przedmiot
  II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
  II.1.1)Nazwa:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów od 1.1.2021 do 30.6.2022 oraz z PSZOK
  Numer referencyjny: GNI.271.3.2020
  II.1.2)Główny kod CPV
  90500000 Usługi związane z odpadami
  II.1.3)Rodzaj zamówienia
  Usługi
  II.1.4)Krótki opis:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów od 1.1.2021 do 30.6.2022 oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
  II.1.6)Informacje o częściach
  To zamówienie podzielone jest na części: nie
  II.2)Opis
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  90511000 Usługi wywozu odpadów
  90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  90533000 Usługi gospodarki odpadami
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL721 Kielecki
  Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
  Województwo świętokrzyskie, powiat skarżyski, gmina Suchedniów.
  II.2.4)Opis zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i wchodzących w skład gminy Suchedniów od 1.1.2021 do 30.6.2022 oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dane dotyczące Gminy Suchedniów: obszar 7,495 ha, liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 10 062 liczba gospodarstw domowych wynosi 3 394 (2546 w zabudowie jednorodzinnej, 848 w zabudowie wielorodzinnej, liczba budynków jednorodzinnych zamieszkanych 2 673, liczba budynków wielorodzinnych 29. Odbiorem zostaną objęte: odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne), odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 'u źródła' z podziałem na frakcje: tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, popiół, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  Ilość odpadów odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych z terenu gminy Suchedniów w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2019 oraz od 1.1.2020 do 30.6.2020 wskazana została szczegółowo w rozdziale II SIWZ. Szacunkowe dane przewidziane do odbioru w ramach umowy określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się ma według następujących zasad: na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany, workowo- pojemnikowy o poj. min 120 l (pojemniki i worki zapewnia właściciel nieruchomości) zbiórki odpadów komunalnych: zmieszane odpady komunalne: odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą gromadzone w pojemnikach lub workach. Odpady wielkogabarytowe – zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w formie wystawki przed posesją 2 razy w roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w formie wystawki przed posesją raz na kwartał. opony indywidualnie do PSZOK. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych reguluje harmonogram stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Odbiór odpadów odbywał się będzie sprzed posesji. Odpady budowlane – w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ilości 100 kg z gospodarstwa domowego na rok. Zabudowa wielorodzinna – na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywał będzie system pojemnikowy. Pojemniki zapewnia zarządzający zabudową wielorodzinną. Odbiór odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru w zabudowie wielorodzinnej. Wykaz altanek stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca w ramach realizowanej usługi zobowiązany będzie również do: odbierania i zagospodarowania masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców miasta i gminy Suchedniów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne takie jak: papier, szkło, odpady opakowaniowe (z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe), bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży, wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontenery na wysegregowane odpady komunalne. Uwaga: Ze względu na brak miejsca w formularzu ogłoszenia, przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w SIWZ dostępnej na stronie internetowej: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Kryteria określone poniżej
  Kryterium jakości - Nazwa: (KŚ) Kryterium środowiskowe – posiadanie samochodów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin min. Euro 5 / Waga: 20 %
  Kryterium jakości - Nazwa: (T) Termin płatności faktury / Waga: 20 %
  Cena - Waga: 60 %
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2021
  Koniec: 30/06/2022
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: nie
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe
  1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/00).
  2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  a) pieniądzu;
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczeni kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c) gwarancjach bankowych;
  d) gwarancjach ubezpiecz.
  Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
  III.1)Warunki udziału
  III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
  Wykaz i krótki opis warunków:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
  2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
  2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
  a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
  b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO.
  III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
  Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
  2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
  2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
  Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli:
  a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej jedną usługę, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ciągu 12 następujących po sobie miesiącach w ilości co najmniej 900 Mg.
  b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
  — dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
  — dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,
  — jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
  c) Wykonawca wykaże, że dysponuje bazą magazynowo- transportową usytuowaną w gminie Suchedniów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Suchedniów na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
  3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
  5. Wykonawca razem z ofertą zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
  a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
  b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. IV pkt 2 SIWZ.
  6. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – według załącznika nr 3 do SIWZ.
  4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
  8. Na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IV niniejszej SIWZ:
  a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;
  b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;
  c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź... Uwaga: ciąg dalszy informacji w sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
  Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
  ... inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług należy przygotować w oparciu o załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
  d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych dla Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ.
  8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ:
  a) informacji z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
  e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
  f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
  g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga: dalsze informacje w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.
  III.2)Warunki dotyczące zamówienia
  III.2.2)Warunki realizacji umowy:
  1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
  2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 1.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z zapisami rozdziału XVIIII SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
  Sekcja IV: Procedura
  IV.1)Opis
  IV.1.1)Rodzaj procedury
  Procedura otwarta
  IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
  IV.2)Informacje administracyjne
  IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Data: 16/12/2020
  Czas lokalny: 08:30
  IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
  IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
  Polski
  IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
  Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
  IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
  Data: 16/12/2020
  Czas lokalny: 10:30
  Miejsce:
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów – sala konferencyjna, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, POLSKA.
  Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
  Otwarcie ofert jest jawne, następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
  Sekcja VI: Informacje uzupełniające
  VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
  VI.3)Informacje dodatkowe:
  9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 8 ppkt 8.1. SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
  10. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1–2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
  11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  a) rozdz. VI pkt 8 ppkt 8.2 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo
  W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
  b) rozdz. VI pkt 8 ppkt 8.2 lit. b–d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  — nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 12. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 11 lit. a i lit. b tiret drugi SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. VI pkt 11 lit. b tiret pierwszy SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
  13. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VI pkt 12 SIWZ stosuje się odpowiednio.
  14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 15. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI pkt 8 ppkt 8.2. lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI pkt 11 ppkt a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy.
  VI.4)Procedury odwoławcze
  VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
  Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska
  E-mail: [email protected]
  VI.4.3)Składanie odwołań
  Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
  1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
  2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
  3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
  4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
  5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
  6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  7. Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
  a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
  b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;
  c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
  10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
  12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
  VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska
  E-mail: [email protected]
  Tel.: +48 224587801
  Faks: +48 224587800
  Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
  VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  10/11/2020  Data wprowadzenia: 2020-11-13 1507
  Data upublicznienia: 2020-11-13
  Art. czytany: 2687 razy

  » Identyfikator postepowania miniPortal - rozmiar: 22528 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ - rozmiar: 538875 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - rozmiar: 1805648 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 277207 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Klucz Publiczny - rozmiar: 700 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Ogłoszenie - rozmiar: 149719 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 90940 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik 2a do SIWZ - JEDZ w formacie .xml - rozmiar: 133382 bajtów
  Typ pliku: text/xml
  » Załącznik nr 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 14468 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę - rozmiar: 14652 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - rozmiar: 43681 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w formacie .pdf poglądowo - rozmiar: 91316 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia, że Wykonawca nie należynależy do grupy kapitałowej - rozmiar: 17374 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy - rozmiar: 65441 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia - rozmiar: 16306 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu usług - rozmiar: 16402 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w rozdziale VI pkt. 8.2. lit. - rozmiar: 15998 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SIWZ - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - rozmiar: 17006 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz altanek śmietnikowych - rozmiar: 14824 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów