A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
» Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 10.07.2020 r. - zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 1/2020
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 10.07.2020 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego
» Ogłoszenie - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 r
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 30.06.2020 r.
 • Jednostki podległe
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
 • Przetargi - OSiR
 • Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...

  OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 26-130 Suchedniów, ul. Ogrodowa 11 tel. 25 43 351, fax 25 43 351

  Suchedniów 28.05.2020 r.
  Znak:L.Dz.OSiR.15.2019

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie art.40 ust.1. pkt 3 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 65) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Suchedniowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wypoczynkowej nad zalewem w Mostkach w gminie Suchedniów:

  I. Położenie nieruchomości : Mostki, 26 - 130 Suchedniów, gm. Suchedniów, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie.
  II. Oznaczenie geodezyjne : Wydzielona część działki 1126/31.
  III. Księga wieczysta : KW 13763 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej.
  IV. Powierzchnia [m²]: 4500 m²
  V. Przeznaczenie nieruchomości : Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
  VI. Forma władania nieruchomością : dzierżawa na okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
  VII. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego : 1000,00 zł netto + podatek VAT 23% za cały okres dzierżawy
  VIII. Wadium : 100,00 zł
  IX. Termin wnoszenia opłat związanych z dzierżawą: I rata w wysokości 100% do dnia 31 lipca 2020 r.
  X. Warunki dzierżawy nieruchomości:
  Przetarg dotyczy wydzielonego terenu o powierzchni 4500 m² z działki o numerze 1126/31
  o całkowitej powierzchni 5,8823 ha. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rekreacyjno – wypoczynkowej związanej z funkcjonowaniem zalewu na terenie położonym pomiędzy drogą Suchedniów – Parszów – Starachowice a zalewem w Mostkach.
  Media - Instalacja wodna, kanalizacyjna i elektryczna wraz z opomiarowaniem.
  Wyposażenie:
  - budynek drewniany o powierzchni ok. 24 m²;
  - pawilon sanitarny z przyłączem energetycznym i wodnym;
  - teren przeznaczony na miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli i plażę;
  - teren z przeznaczeniem na parking samochodowy;
  Wyposażenie zostanie przekazanie protokolarnie w dniu podpisania umowy. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony przedmiot dzierżawy.

  XI. Pozostałe warunki:
  1. Okres i czas prowadzenia działalności:
  Okres prowadzenia działalności ustala się od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. z możliwością bezprzetargowego przedłużenia umowy (warunki: terminowa regulacja wszystkich należności, prowadzenie działalności zgodnie z minimalnym zakresem, brak kar umownych w związku z nierzetelnym wywiązywaniem się z umowy, terminowe spełnianie wszelkich zaleceń) na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 66/12/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Czas prowadzenia działalności w godzinach 08:00 – 22:00.

  UWAGA: w przypadku organizowania imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym możliwe przedłużenie otwarcia do zakończenia imprezy po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
  Za nieprzestrzeganie postanowień określających zakres prowadzenia działalności dzierżawca będzie ponosił kary umowne w wysokości 500 zł za każde naruszenie umowy.
  2. Wymagany minimalny zakres prowadzonej działalności:
  - wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego,
  - parking,
  - działalność gastronomiczna (sprzedaż piwa wymaga uzyskania pozwolenia z UMiG).
  3. Obowiązki ciążące na dzierżawcy:
  - prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami (pozytywna opinia SANEPiD-u),
  - spisanie umów na dostawę wody, energii elektrycznej oraz regulowanie należności na bieżąco,
  - zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku na dzierżawionym terenie (sprzątanie: w sezonie letnim – na dzierżawionym terenie (4500 m² - obręb kawiarni, parkingu, miejsca przeznaczonego do kąpieli) – codziennie, dodatkowo na żądanie Wydzierżawiającego. Koszenie: dzierżawiony teren - 3 razy w okresie obowiązywania umowy),
  - opłata należnych podatków od nieruchomości z wydzierżawionego terenu,
  - odpowiednie oznakowanie miejsca przeznaczonego do kąpieli.

  Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania Dzierżawcy z wykonywania ciążących na nim obowiązków. Każda kontrola zakończona oceną negatywną, będzie wiązała się z nałożeniem na Dzierżawcę kary umownej w wysokości 500 zł. odrębnie za każde zdarzenie niedotrzymania obowiązków zawartych w pkt. 3 i 4. Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo do wzywania Dzierżawcy do złożenia wyjaśnień w związku z nienależytym wywiązywaniem się z umowy dzierżawy.
  Jeżeli kary umowne nie doprowadzą do wykonywania przez Dzierżawcę obowiązków zawartych w pkt. 3 i 4, umowa dzierżawy zostaje rozwiązana przez Wydzierżawiającego ze skutkiem natychmiastowych, co wiąże się z karą umowną określoną w pkt. 12 niniejszej specyfikacji.
  4. W przypadku prowadzenia przez Wydzierżawiającego na wydzierżawionym terenie inwestycji lub imprez kulturalno - rozrywkowych Dzierżawca ma obowiązek bezpłatnego udostępnienia wyżej wymienionego terenu Wydzierżawiającemu.
  5. Do oferowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. UWAGA: czynsz dzierżawny nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, nieczystości stałych oraz podatku od nieruchomości.
  6. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy na wniosek lub z winy Dzierżawcy, Dzierżawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu przez Wydzierżawiającego wcześniej wpłaconego czynszu dzierżawnego w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
  7. Na przedmiotowym terenie rekreacyjno – wypoczynkowym możliwe jest prowadzenie działalności wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Dzierżawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt mienia zgromadzonego w przedmiocie umowy.
  9. Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości 500,00 zł na konto w BS Suchedniów Nr 76 8520 0007 2001 0005 5837 0001 Wydzierżawiającego lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej na poczet zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Dzierżawcy. Kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy wraz z oprocentowaniem w terminie 14 dni po wygaśnięciu umowy dzierżawy i pozytywnym protokolarnym przekazaniu Gminie dzierżawionej nieruchomości wraz z urządzeniami i sprzętem, po potrąceniu ewentualnych należności wynikających z umowy.
  10. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z podmiotem , który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego za cały okres obowiązywania umowy. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r., a jej podpisanie nastąpi w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
  11. Wydzierżawiający w każdym czasie będzie mógł rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przepisów prawa. Oświadczenie Wydzierżawiającego o rozwiązaniu umowy może nastąpić po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Dzierżawcy do usunięcia naruszeń. Naruszeniem warunków umowy jest także nie prowadzenie działalności w zakresie określonym w ofercie Dzierżawy złożonej w postępowaniu przetargowym.
  12. W przypadku określonym w pkt 11, a także w razie samowolnego zerwania przez Dzierżawcę niniejszej umowy, Wydzierżawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.000 zł /słownie: tysiąc złotych 00/100/.
  13. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim pisemnym miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym w ostatnim dniu miesiąca.
  14. W przypadkach określonych w pkt 12 Dzierżawcy nie przysługują roszczenia o naprawie szkody.
  15. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Wszelkie trwałe ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy, przechodzą na rzecz Wydzierżawiającego bez prawa do odszkodowania z chwilą wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania z winy Dzierżawcy.
  16. Dzierżawca zobowiązany będzie do dostarczenia Wydzierżawiającemu, w terminie 7 dni od dnia jej podpisania, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc co do obowiązku opuszczenia terenu z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Niedostarczenie oświadczenia w wymaganym terminie uprawnia Wydzierżawiającego do odstąpienia od umowy po upływie tego terminu.
  17. Dzierżawca zobowiązany będzie do zgłoszenia działalności w ewidencji działalności gospodarczej i przedstawienia Wydzierżawiającemu stosownego zaświadczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
  18. Oferta: zgodnie z załącznikiem nr 1 – Dzierżawca złożyć może tylko jedną ofertę, oferta nie podlega uzupełnieniom i zmianom pod rygorem odrzucenia.
  19. Oferta winna być złożona w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie w terminie do dnia 19.06.2020 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Przetarg – teren rekreacyjno – wypoczynkowy Mostki”, imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę i siedzibę oferenta.
  20. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł do dnia 14.06.2020 r., przelewem środków pieniężnych na rachunek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie – BS Suchedniów nr 76 8520 0007 2001 0005 5837 0001 lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień i godz. wpływu pieniędzy na konto Wydzierżawiającego.
  21. Wadium wpłacone w formie przelewu pieniężnego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
  22. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium, w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania komisji przetargowej bezpośrednio po przetargu, konta bankowego, na które wadium powinno być zwrócone.
  23. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie, określonym w punkcie 10 ogłoszenia.
  24. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19.06.2020 r. o godz. 10:30 w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, zaś część niejawna w dniu 19.06.2020 r. o godz. 12:00. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną poinformowani w terminie 2 dni od daty zamknięcia przetargu.
  Kryterium oceny: najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższa cena)
  25. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
  26. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert.
  27. Wzór umowy, jaką Wydzierżawiający zamierza zawrzeć z Dzierżawcą, stanowi załącznik nr 2.

  XII. Dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do oferty lub są w niej zawarte:
  - opis proponowanej działalności,
  - oświadczenie o przyjęciu warunków dzierżawy,
  - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadaniu wiedzy i doświadczenia w przedmiotowej branży, dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zadania, o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadania.

  XIII. Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie przy ul. Ogrodowej 11 – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie Pan Rafał Lorenz, Tel. 41 2543351, email: [email protected]
  XIV. Warunki dzierżawy wraz z załącznikami udostępnione zostaną na stronach internetowych: www.suchedniow.bip.doc.pl, osirsuchedniow.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suchedniowie.


  Suchedniów, dn. 28.05.2020 r. Dyrektor OSiR- Rafał Lorenz


  Data wprowadzenia: 2020-05-28 1442
  Data upublicznienia: 2020-05-28
  Art. czytany: 136 razy

  » Ogłoszenie o przetargu i warunki dzierżawy - rozmiar: 169895 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego - rozmiar: 908848 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - druk oferty - rozmiar: 30770 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 - wzór umowy - rozmiar: 41774 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Stąpór
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów