(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów w 2020 roku”

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów w 2020 roku”

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów w 2020 roku”
  1. Zamawiający:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, e-mail: [email protected]
  2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów w 2020 roku”.
  3. W ramach realizacji zadania do wykonawcy należało będzie:
  a) Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Suchedniów w zakresie: odbioru zgromadzonych na nieruchomościach osób fizycznych odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest. Wykaz ww. nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy o wykonanie usługi. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczona do odbioru wynosi 80 Mg.
  b) Odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości za pomocą pojazdu wyposażonego w atestowane urządzenie wagowe.
  c) Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzone w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
  - dla wykonawcy odbierającego wyroby zawierające azbest od właściciela nieruchomości,
  - dla zamawiającego celem potwierdzenia odbioru,
  - dla właściciela nieruchomości,
  d) Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania – przekazanie zamawiającemu karty przekazania odpadu,
  e) Każdorazowo z właścicielem nieruchomości ustalenie daty odebrania wyrobów zawierających azbest. Termin powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2020 r. (z uwzględnieniem zapisu §3 ust. 1 wzoru umowy)
  UWAGA:
  Ilości odpadów ustalone są szacunkowo na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców nieruchomości.
  Wykonawca, po podpisaniu umowy otrzyma od zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany odbiór wyrobów zawierających azbest, przy czym zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania w/w wykaz może ulec zmianie.
  4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r.
  (z uwzględnieniem zapisu §3 ust. 1 wzoru umowy)
  5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%,
  6. Wymagania wobec wykonawców oraz warunki udziału:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia
  w zakresie transportu i unieszkodliwiania azbestu:
  a) aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub aktualna umowa z firmą transportową posiadającą takie zezwolenie,
  b) dokument potwierdzający legalizację urządzenia wagowego.
  c) aktualną umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest,
  7. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Oferty należy składać w formie: pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów lub elektronicznej na adres: [email protected] do dnia 21 maja 2020 r. do godziny 14.30 .
  Oferta zawierać musi:
  1) wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia)
  2) dokumenty dotyczące wymagań wymienionych w pkt. 6 (należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania umowy).

  Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy


  Data wprowadzenia: 2020-05-14 1303
  Data upublicznienia: 2020-05-14
  Art. czytany: 1496 razy

  » Protokół ofert odbiór azbestu - rozmiar: 966396 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - umowa azbest 2020 - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaproszenie do składania ofert - rozmiar: 41984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Niemczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów