A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Wybory i Referenda
 • Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
 • Wybory ławników na kadencję 2020-2023

  Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku Kamiennej, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Suchedniowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej ogółem 5 ławników, w tym 2 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

  Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2) jest nieskazitelnego charakteru;
  3) ukończył 30 lat;
  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5) nie przekroczył 70 lat;
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6) duchowni;
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
  9) radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

  Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku. W związku z tym, że dzień ten wypada w niedzielę, ostatecznym dniem zgłaszania kandydatów jest ostatni dzień roboczy przed tą datą tj. piątek 28 czerwca 2019 r. (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości).

  Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
  Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
  że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
  opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak
  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na tej liście.
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata ponosi kandydat na ławnika.
  Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

  Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.
  Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
  Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
  Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok. 106 i sekretariacie w godzinach pracy Urzędu tj. 07:30 – 15:30. Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Suchedniów – www.suchedniow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy – www.suchedniow.bip.doc.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
  Zgłoszenie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją:
  Rada Miejska w Suchedniowie
  zgłoszenie kandydata na ławnika w kadencji 2020 - 2023
  do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej

  Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie – pok. 106, tel. 41 25 43 186 wew. 41 w godzinach pracy Urzędu 07:30 – 15:30.

  Załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie pok. 106 :
  - oświadczenia kandydata na ławnika
  - lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
  - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

  Powyższe załączniki dostępne są również na stronie internetowej Gminy Suchedniów – www.suchedniow.pl


  Data wprowadzenia: 2019-06-07 1219
  Data upublicznienia: 2019-06-07
  Art. czytany: 446 razy

  » Informacja dotycząca wyboru ławników - rozmiar: 315554 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » karta zgłoszenia - rozmiar: 326879 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Lista poparcia - rozmiar: 333557 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » oświadczenia kandydata - rozmiar: 180658 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zaświadczenie lekarskie - rozmiar: 266305 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Stąpór
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów