(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie, dostawę oraz montaż tablic informacyjnych dla projektów

  Oznaczenie postępowania: GNI.271.6.2018
  Suchedniów, 24.05.2018r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  na wykonanie, dostawę oraz montaż tablic informacyjnych dla projektów: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA SUCHEDNIÓW – I ETAP” ORAZ „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW
  6 W SUCHEDNIOWIE”.
  Postępowanie nie podlega ustawie dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy.
  I. Zamawiający: Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów, tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected] .
  II. Przedmiot zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 10 sztuk zewnętrznych tablic informacyjno – pamiątkowych, wolnostojących w ramach promocji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  2. 8 szt. tablic powinno zawierać następujące treści:
  a) Zestaw logo – Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz herb Województwa Świętokrzyskiego i adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
  b) Tytuł projektu – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – AGLOMERACJA –
  I ETAP.
  c) Cel projektu – ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód oraz gleb z nieszczelnych szamb przydomowych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze dotąd nieskanalizowanym.
  d) Beneficjent – Gmina Suchedniów.
  3. 2 szt. tablic powinny zawierać następujące treści:
  a) Zestaw logo - Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz herb Województwa Świętokrzyskiego i adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
  b) Tytuł projektu – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY
  UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE.
  c) Cel projektu – obniżenie zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej produkowanej konwencjonalnie w budynku szkoły co oznacza poprawę jego efektywności energetycznej.
  d) Beneficjent: Gmina Suchedniów.
  4. Tablice należy wykonać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Karcie Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (od 1 stycznia 2018 r.) dostępnej na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdują się w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020.
  6. Wymagania techniczne dla tablic:
  a) wymiary szerokość - 120 cm wysokość - 80 cm,
  b) tablice muszą być zamocowane na stelażu gwarantującym ich stabilność oraz bezpieczeństwo,
  c) tablicę należy umieścić na stelażu na wysokość 2 mb liczonej od dolnej krawędzi,
  d) materiał – podkład z blachy ocynkowanej, lico tablicy wykonane w dowolnej technice zapewniające trwałość i niezmienność kolorystyki przez okres minimum 5 lat.
  e) tablice powinny być dostarczone na teren Gminy Suchedniów, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
  f) montaż tablic odbywać się będzie na terenach wskazanych przez Zamawiającego
  po podpisaniu zlecenia robót dla Wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania.
  7. Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, zgodnie z opisanymi w punktach 2 – 6 wymaganiami, prześle do Zamawiającego projekt, celem jego akceptacji.
  III. Termin realizacja zamówienia: Dostawę oraz montaż tablic, należy wykonać nie później niż do dnia 22.06.2018 r.
  IV. Warunki udziału w postępowaniu.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy w terminie wyznaczonym
  na składanie ofert złożą ofertę w oparciu o załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
  V. Kryteria oceny ofert.
  Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:
  cena oferty – 100%
  Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.

  VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku.
  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
  3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu).
  4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

  VII. Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do dnia 01.06.2018r.
  adres poczty elektronicznej [email protected] faks: (041) 25 43 090

  VIII. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu
  1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: [email protected]).
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  - Pani Agnieszka Jaszczur, tel. 041 25 43 250 wew. 11

  IX. Informacje dodatkowe
  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.
  2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Postępowanie może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie unieważnione bez podawania przyczyny.

  X. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.


  Data wprowadzenia: 2018-05-24 1325
  Data upublicznienia: 2018-05-24
  Art. czytany: 3738 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 289475 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Sprostowanie zestawienia ofert - rozmiar: 184006 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 102400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów