(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony na 'Kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.

  Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w witrynie TED pod numerem 2018/S 089-200131
  1.1. Zamawiającym jest:
  Gmina Suchedniów
  ul. Fabryczna 5
  26 – 130 Suchedniów
  NIP 663-17-31-609
  REGON 291009917
  tel./fax 41 25 43 250, 41 25 43 002 / 41 25 43 090
  adres strony internetowej Zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl
  adres poczty elektronicznej Zamawiającego : e-mail: [email protected]

  1.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
  1.3. Wartość zamówienia jest wyższa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
  1.4. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
  w postępowaniu.
  1.5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie dokumenty z postępowania udostępnione są na stronie internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl .
  2.1. Opis przedmiotu zamówienia.
  1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. 'Kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów”.
  2) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31.12.2030 r.
  3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30.12.2019 r.
  4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 4 500 000,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
  5) Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa.
  6) Spłata kredytu dokonywana będzie w 45 ratach kwartalnych (zgodnie
  z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), w ostatnim dniu każdego kwartału.
  7) Prowizja będzie płatna jednorazowo w terminie ustalonym przez Bank, jednak nie wcześniej niż w dniu uruchomienia kredytu na koncie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wyłącznie jednorazową prowizję tzn. z tytułu uruchomienia kredytu.
  8) Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień 15.05.2018 r. – na potrzeby badania ofert.
  9) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienionymi w SIWZ.
  10) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.
  11) Wykonawca w terminie określonym w formularzu oferty uruchomi kredyt - 1 transza
  w wysokości 4 500 000,00 zł na konto wskazane przez Zamawiającego.
  12) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
  2.2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  2.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  2.4. Zamawiający informuje, iż informacje na stronie internetowej http://www.suchedniow.bip.doc.pl/ w zakładce Budżet i finanse w podkategoriach, Wykonawcy mogą pobrać wszelkie dokumenty i informacje dotyczące budżetu gminy Suchedniów, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacji o zadłużeniu, sprawozdań z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  2.5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
  KOD CPV GŁÓWNY:
  66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  2.7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
  2.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  2.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.. 67 ust. 1 pkt 6
  i 7 ustawy.
  2.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  2.11. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  2.12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp – nie dotyczy.
  2.13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ dokonywane będą w złotych polskich.
  2.14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  3.1. Termin wykonania zamówienia:
  a) termin podpisania umowy – do 31 lipca 2018 r.
  b) spłata kredytu – od dnia 31.12.2019 r. do dnia 31.12.2030 r. na podstawie harmonogramu spłat kredytu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
  c) uruchomienie kredytu – maksymalnie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

  4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
  a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.- 24 ust.1 pkt.12)-23)
  b) a także, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,8

  4.2. Wykonawcy winni spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

  4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
  a) uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm.).

  4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
  Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej :
  Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  4.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ.
  4.6.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 8.
  4.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4.2. niniejszej SIWZ.
  4.9. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
  a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  d) czy podmiot, na zdolności, którego Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  4.10. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
  4.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej upoważniające go do działania w imieniu wykonawców.
  4.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w:
  a) pkt. 4.2.1.musi spełniać każdy wykonawca z osobna.
  5.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:
  a) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4.2. niniejszej SIWZ,
  b) nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy,
  c) nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8.

  6.1. Do oferty, której skład określają zapisy Rozdziału 13 pkt 13.1. niniejszej SIWZ Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwany JEDZ). JEDZ należy przygotować i złożyć zgodnie
  z wymaganiami określonymi w rozdziale 8 niniejszej SIWZ. Instrukcja składania JEDZ
  w formie elektronicznej stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
  6.2. Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  6.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
  w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
  w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
  6.4. Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum, oraz inne podmioty.
  6.5. Zamawiający nie będzie wymagał, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
  6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.p linformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie(załącznik nr 4 do SIWZ), o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
  w postępowaniu.
  6.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających:
  a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  b) brak podstaw wykluczenia.
  6.7.1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
  w art. 22a ustawy, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 6.7. SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.
  6.7.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. 6.8. niniejszej SIWZ Wykonawcy Ci składają łącznie, dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt 6.9. SIWZ składa każdy z tych Wykonawców.
  6.8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
  w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
  a) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm., a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe - zgodnie z opisanym warunkiem w pkt. 4.2.1. a) SIWZ,

  6.9. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
  a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
  1 ustawy;
  b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
  że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

  6.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.9. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  6.11. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.10. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie 6.10. lit.b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  6.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 6.10. lit. a) i lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis w pkt. 6.11. stosuje się odpowiednio.

  6.13. Dokumenty, wymienione powyżej inne niż oświadczenia, które wymagane są
  w oryginale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem.

  6.14. Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
  6.15. W przypadku , gdy Wykonawca powołuje się na dostępne oświadczenia lub dokumenty
  w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
  i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, aby Zamawiający mógł pobrać dokumenty samodzielnie.

  6.16. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na dokumenty podmiotowe znajdujące się
  w posiadaniu Zamawiającego, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Wykonawca wskazuje te oświadczenia lub dokumenty, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.

  6.17. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający uzna przedstawione dowody za wystarczające, wykonawca nie podlega wykluczeniu.

  7.1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/00).
  7.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
  7.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  a) pieniądzu;
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c) gwarancjach bankowych;
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
  z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
  7.4. Jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej, dowód wniesienia wadium należy
  w oryginale załączyć do oferty.
  7.5. Z treści wadium składanego w formie niepieniężnej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób bezwarunkowy, nieodwołalny i na pierwsze wezwanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od daty składania ofert.
  7.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001 z dopiskiem „Wadium
  w przetargu na kredyt długoterminowy w wysokości 4 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”.
  7.7. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane przez Zamawiającego na ww. koncie przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dniai godziny wyznaczonej na termin składania ofert).
  7.8. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
  7.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
  7.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
  7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  712. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
  w terminie określonym przez Zamawiającego.
  7.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:
  a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  c) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  7.14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  8.1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów.
  Nr kryterium Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie
  1. (C) Cena 80%
  2. (P) Jednorazowa prowizja banku 10 %
  3. (T) Termin uruchomienia kredytu 10 %

  8.2.Punkty przyznane za poszczególne kryteria będą liczone według następujących wzorów:
  Dla kryterium (C) Cena – 80 % według formuły:
  C = Cn/Cb x 80 pkt
  gdzie:
  C - ilość punktów oferty rozpatrywanej,
  Cn - cena najniższej oferty spośród ofert nieodrzuconych,
  Cb - cena oferty rozpatrywanej.
  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium (C) cena.

  Dla kryterium (P) - jednorazowa prowizja banku 10%:
  Prowizja w wysokości 1,01% - 2,00 % - 0 pkt.
  Prowizja w wysokości 0,51 % 1,00% – 5 pkt.
  Prowizja w wysokości 0,00 – 0,5 % - 10 pkt.
  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium jednorazowa prowizja banku.

  Dla kryterium (T) – termin uruchomienia kredytu 10%:
  Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin uruchomienia kredytu zostanie zastosowane następujące wyliczenie:
  Termin uruchomienia kredytu do 10 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt.
  Termin uruchomienia kredytu do 5 dni od dnia podpisania umowy - 5 pkt.
  Termin uruchomienia kredytu w dniu podpisania umowy - 10 pkt.
  Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium (T) termin uruchomienia kredytu.
  Uwaga: w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego termin uruchomienia kredytu będzie to równoznaczne z przyjęciem uruchomienia kredytu do 10 dni od dnia podpisania umowy. Zaoferowany termin uruchomienia kredytu nie może być dłuższy niż 10 dni.

  Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
  Lp = C + P + T
  Lp - liczba punktów,
  C - punktu przyznane w kryterium cena,
  P - punkty przyznane w kryterium jednorazowa prowizja banku,
  T – punkty przyznane w kryterium termin uruchomienia kredytu.

  8.3 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
  8.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała największą ilość punktów
  w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wymienionych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.
  8.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym
  a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
  8.6. Zamawiający poprawi w ofercie:
  a) oczywiste omyłki pisarskie,
  b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,
  c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
  w treści oferty
  -niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  8.7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród nich wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych.
  8.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

  9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów w sekretariacie (pokój nr 104),
  w terminie do dnia 28-06-2018 rok. do godziny 10:00
  10.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
  10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  Data wprowadzenia: 2018-05-09 1138
  Data upublicznienia: 2018-05-09
  Art. czytany: 4089 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 870752 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Odpowiedzi na pytania - rozmiar: 4253633 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie nr 2018S 089-200131 - rozmiar: 130320 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 64946 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.microsoft-word
  » Unieważnienie postępowania - rozmiar: 1062210 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 do SIWZ - Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie - rozmiar: 302623 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD - rozmiar: 1251105 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynalezności lub braku przynależności do tej sam - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy - rozmiar: 82944 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 7 do SIWZ- harmonogram spłaty kredytu - rozmiar: 97792 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów