(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: „Dobudowa oświetlenia w linii napowietrznej NN drogi gminnej Rogatka - Zalew w msc. Mostki, gmina Suchedniów'.

  Znak: GNI.271.12.2017
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
  „Dobudowa oświetlenia w linii napowietrznej NN drogi gminnej Rogatka - Zalew w msc. Mostki, gmina Suchedniów'.
  Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w oparciu
  o art. 4 pkt 8.
  I. Zamawiający: Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected]
  II. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Zamówienie obejmuje dobudowę oświetlenia drogowego w linii napowietrznej NN drogi gminnej Rogatka - Zalew.
  2. Lokalizacja inwestycji (Gmina Suchedniów, Rogatka - Zalew, miejscowość Mostki w Gminie Suchedniów, słup nr 8/21, 8/3, 8/5 i 8/7 w obwodzie 1 kier. Parszów. Roboty należy wykonać zgodnie z:
  a) Warunkami nr o15/2017 dla budowy oświetlenia drogowego z dnia 10.05.2017 r.
  Znak: RIII/RM/ZS/222/6548/17 r. (załącznik nr 1)
  3. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje między innymi:
  a) montaż konstrukcji stalowych – 8 szt.,
  b) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn przekrój 2x25 mm2 - 0,316 km
  c) montaż skrzynki bezpiecznikowej (BZO-03) – 4 szt.,
  d) montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych, - 1 szt.,
  e) montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg. – 4 szt.,
  f) montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 4 kpl. przewodów,
  g) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 4 szt.,
  h) badania i pomiary instalacji uziemiającej – 1 szt.
  i) wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl.
  4. Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do konserwacji dobudowanego oświetlenia drogowego do dnia 30.04.2021 r.
  5. Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizje lokalną celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin budowy ponosi Wykonawca.
  6. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  7. Materiały skalkulowane do oferty, potrzebne do realizacji zadania muszą być
  w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.
  8. Wszystkie materiały, sprzęt oraz personel niezbędny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
  III. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych.
  2. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego
  o wartości minimum 6 000,00 złotych brutto.
  IV. Termin realizacji zamówienia: 25 dni od dnia podpisania umowy.
  V. Skład oferty
  1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
  a) formularz oferty,
  b) kosztorys ofertowy,
  c) wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
  d) wykaz robót wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowe ich wykonanie.
  VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
  Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:
  Cena oferty – 100 %
  Zamawiający będzie oceniał tylko te oferty, które spełniają warunki udziału
  w postępowaniu.
  VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
  1. Cenę oferty należy podać w oparciu o „formularz oferty” (stanowiący załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zadanie (w rozbiciu na cenę netto
  i podatek VAT).
  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
  3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

  VIII. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę można przekazać pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną do 09.11.2017 r.
  do godz. 12:00, adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy ul. Fabryczna 5,
  26 – 130 Suchedniów, adres poczty elektronicznej: [email protected]
  IX. Osoby uprawnione do kontaktu
  1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  - Pani Agnieszka Jaszczur tel. 0 41 25 43 250 wew. 11
  - Pan Krzysztof Kołda tel. 0 41 25 43 250 wew. 37.
  X. Informacje dodatkowe.
  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając stosowną informacje na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.
  2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.
  4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
  5. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.
  XI. Załączniki.
  Załącznik nr 1 - Warunki nr o15/2017 dla budowy oświetlenia drogowego z dnia 10.05.2017 r. Znak: RIII/RM/ZS/222/6548/17 r.
  Załącznik nr 2 - Formularz oferty;
  Załącznik nr 3 – Wykaz osób;
  Załącznik nr 4 – Wykaz robót;
  Załącznik nr 5 – Przedmiar robót;
  Załącznik nr 6 – Kosztorys ofertowy;
  Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
  Data wprowadzenia: 2017-11-02 1140
  Data upublicznienia: 2017-11-02
  Art. czytany: 2576 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - wynik postępowania - rozmiar: 799264 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - Warunki nr o15.2017 - rozmiar: 2239713 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - formularz oferty - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 - wykaz osób - rozmiar: 13411 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 - wykaz robót - rozmiar: 12277 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - rozmiar: 1844033 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy - rozmiar: 12541 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załącznik nr 7 - wzór umowy - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaproszenie do złożenia oferty - rozmiar: 186368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów