(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» oświadczenie majątkowe - Dariusz Miernik
» Oświadczenie majątkowe - Lidia Frątczak
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.13.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GG-II.6821.3.15.2023
» Krzysztof Adamiec - oświadczenie majątkowe
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: „Dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej w Suchedniowie”.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
  „Dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej w Suchedniowie”.

  Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w oparciu
  o art. 4 pkt 8.
  I. Zamawiający: Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected].
  II. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Zamówienie obejmuje dobudowę oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej
  w Suchedniowie. Lokalizacja inwestycji (Gmina Suchedniów, ul. Wrzosowa słup nr 8/2, 8/4, 8/6 od strony ul. Świerkowej WP Nr 13/2017; słup Nr 3/2 od ul. Żeromskiego WP Nr 14/2017. Roboty należy wykonać zgodnie z:
  a) Warunki nr o/13/2017 dla budowy oświetlenia drogowego z dnia 10.05.2017 r. Znak: RIII/RM/ZS/222/6546/17r. (załącznik nr 1);
  b) Warunki nr o/14/2017 dla budowy oświetlenia drogowego z dnia 10.05.2017 r. Znak: RIII/RM/ZS/222/6547/17 r. (załącznik nr 2).
  2. Zakres rzeczowy ww. zadania obejmuje między innymi:
  a) montaż konstrukcji stalowych – 10 szt.,
  b) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn,
  c) montaż skrzynki bezpiecznikowej (BZO-03) – 4 szt.,
  d) montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych, - 1 szt.,
  e) montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg. – 4 szt.,
  f) montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 4 kpl. przewodów,
  g) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 4 szt.,
  h) badania i pomiary instalacji uziemiającej – 1 szt.
  i) wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl.
  3. Wykonawca w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do konserwacji dobudowanego oświetlenia drogowego do dnia 30.04.2021 r.
  4. Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty powinien przeprowadzić wizje lokalną celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin budowy ponosi Wykonawca.
  5. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  6. Materiały skalkulowane do oferty, potrzebne do realizacji zadania muszą być
  w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne, dopuszczone do stosowania w budownictwie.
  7. Wszystkie materiały, sprzęt oraz personel niezbędny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.
  III. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych.
  2. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego
  o wartości minimum 6 000,00 złotych brutto.
  IV. Termin realizacji zamówienia: 25 dni od dnia podpisania umowy.
  V. Skład oferty
  1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
  a) formularz oferty,
  b) kosztorys ofertowy,
  c) wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
  d) wykaz robót wraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowe ich wykonanie.
  VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
  Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:
  Cena oferty – 100 %
  Zamawiający będzie oceniał tylko te oferty, które spełniają warunki udziału
  w postępowaniu.
  VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
  1. Cenę oferty należy podać w oparciu o „formularz oferty” (stanowiący załącznik nr 5). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie zadanie (w rozbiciu na cenę netto
  i podatek VAT).
  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
  3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).

  VIII. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę można przekazać pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną do 07.09.2017 r.
  do godz. 12:00, adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy ul. Fabryczna 5,
  26 – 130 Suchedniów, adres poczty elektronicznej: [email protected].
  IX. Osoby uprawnione do kontaktu
  1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  - Pani Agnieszka Jaszczur tel. 0 41 25 43 250 wew. 11
  - Pan Krzysztof Kołda tel. 0 41 25 43 250 wew. 37.
  X. Informacje dodatkowe.
  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając stosowną informacje na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.
  2. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania uzasadnienia.
  4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
  5. Pozostałe warunki realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8.
  XI. Załączniki.
  Załącznik nr 1 - Warunki nr o/13/2017 dla budowy oświetlenia drogowego z dnia 10.05.2017 r. Znak: RIII/RM/ZS/222/6546/17r.;
  Załącznik nr 2 - Warunki nr o/14/2017 dla budowy oświetlenia drogowego z dnia 10.05.2017 r. Znak: RIII/RM/ZS/222/6547/17 r.;
  Załącznik nr 3 – Przedmiar robót;
  Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy,
  Załącznik nr 5 – Formularz oferty,
  Załącznik nr 6 – Wykaz osób;
  Załącznik nr 7 – Wykaz robót;
  Załącznik nr 8 – Wzór umowy.


  Data wprowadzenia: 2017-08-30 1336
  Data upublicznienia: 2017-08-30
  Art. czytany: 3720 razy

  » informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 214919 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - warunki nr o132017 dla budowy oświetlenia drogowego - rozmiar: 137344 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - warunki nr o142017 dla budowy oświetlenia drogowego - rozmiar: 203926 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - przedmiar robót - rozmiar: 2058769 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 4 - kosztorys ofertowy - rozmiar: 1034433 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 5 - FORMULARZ OFERTOWY - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 - wykaz osób - rozmiar: 13837 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 - wykaz robót - rozmiar: 12825 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 - wzór umowy - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów