(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • Zaproszenie do złożenia oferty na: 'Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce'.

  Zaproszenie do złożenia oferty na: 'Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce'.


  Zaproszenie do złożenia oferty na:
  'Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 'Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce'.

  Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8.

  I. Zamawiający: Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów tel. (41) 25 43 250, faks (41) 25 43 090, e-mail: [email protected]

  II. Przedmiot zamówienia

  1. Nazwa zadania: 'Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 'Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce'.

  2. Zakres zamówienia:
  2.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach w. w. zadania
  w specjalności:
  o inżynieryjnej hydrotechnicznej ewentualnie melioracje wodne.

  2.2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających remoncie zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce. Zakres dotyczy między innymi:

  Zakres remontu zbiornika wodnego mieści się w granicach działek nr ewid. geod. 6506/18, 6506/20, 6506/22, 6506/29, 6506/31, 6506/34, 6506/38, 6506/53, 6506/55, 2688/9, 6506/52, 6506/52, 6506/54, 6506/26, 6506/27, 6506/28.
  Składowanie urobku wydobytego z dna zbiornika możliwe jest na działkach o numerach ewid. geod.: 6506/17, 6506/19, 6506/21, 6506/23, 6506/39, 6506/41, 6506/58, 4662/11, 2658/14.
  Zbiornik wodny zlokalizowany jest w gminie Suchedniów, w powiecie skarżyskim, w województwie świętokrzyskim. Powierzchnia zbiornika wynosi 21,40 ha.
  W zakres robót wchodzi kompletna realizacja całego przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
  Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania w/w zadania, m.in.:
  • roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie robót w terenie, wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zamknięcia głównego, odwodnienie czaszy zbiornika na czas trwania robót,
  • wykonanie dwóch rowów odwadniających o parametrach: szerokość w dnie 0,50 m, głębokość ca 1,0 m nachylenie skarp 1:1,15,
  • wykonanie dróg czasowych w obrębie czasy zbiornika,
  • odmulenie dna i skarp zbiornika - wybranie osadów z dna zbiornika (130 000 m3 w oparciu o 16 przekrojów poprzecznych czasy zbiornika),
  • uformowanie skarp zbiornika o odpowiednim nachyleniu,
  • przygotowanie terenu pod miejsce składowania namułów,
  • wywóz osadów na działki wskazane przez Zamawiającego do 1 km i do 2 km, po drogach niepublicznych, kolejność wywozu musi zostać ustalona z Zamawiającym,
  • remont metodą odtworzeniową zamknięć głównych jazu - 2 szt.,
  • zagospodarowanie terenu po zakończeniu prac konserwacyjnych poprzez obsiew traw na terenach podwyższonych.

  2.3. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową i STWiORB Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych czynności:
  • montaż zamknięć głównych jazu dokonany ma być przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta,
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał gwarancję producenta na zamontowane urządzenia w dniu ich montażu,
  • przedmiot umowy realizowany musi być przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku.
  Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacja projektową 'Projekt remontu zbiornika wodnego na rzece Kamionce (km 7-754)
  w Suchedniowie, gm. Suchedniów, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie' oraz STWiORB opracowane przez jednostkę projektową „DELMER” ul. Warszawska 47/22, 25 – 531 Kielce .

  2.4. Dokumentacja określona w pkt. 2.2 jest udostępniona na stronie internetowej BIP Zamawiającego jako załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce”
  ( http://www.suchedniow.bip.doc.pl/index.php?wiad=112513 )

  2.5. Zakres usług obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających
  z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie,
  a w szczególności:
  1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 27 ustawy z dnia
  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290.), tj:
  a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
  c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
  i przekazywanie ich do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego,
  d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
  e) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika realizacji inwestycji dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  f) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
  2) kontrola ilości i terminowości wykonywania robót,
  3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych,
  4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót. Obecność inspektora musi zapewniać stały, zapewniający nadzór nad inwestycją. Przez stały nadzór należy rozumieć obecność Inspektora na każdym etapie procesu technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy nie mniej niż:
  o 3 razy w tygodniu przez cały okres realizacji inwestycji,
  Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny, a to oznacza, że wszelkie czynności wymagające obecności inspektora nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia go z obecności podczas tych czynności. Wszystkie pobyty muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy.
  5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.
  6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót.
  7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz
  o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
  8) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,
  9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora.
  10) Nadzór inwestorski musi być obecny również podczas odbioru pogwarancyjnego.

  3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia planowanego odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania „Remont zbiornika wodnego
  w Suchedniowie na rzece Kamionce” Termin zakończenia robót budowlanych - 30.10.2018 r.

  III. Warunki udziału w postępowaniu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować:
  - 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej (ewentualnie melioracje wodne). Osoba ta będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  IV. Skład oferty

  Oferta Wykonawcy musi zawierać:
  a) wypełniony formularz oferty,
  b) wykaz osób, sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do zapytania,
  c) kserokopie poświadczonych za zgodność uprawnień budowlanych wraz z informacją o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z posiadaniem ubezpieczenia OC.

  V. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

  Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o poniższe kryterium:
  cena oferty – 100%
  Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.

  VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku.
  2. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia.
  3. W cenie oferty należy uwzględnić także inne koszty, o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).
  4. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.

  VII. Miejsce i termin składania ofert
  Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 27.07.2017r. do godz. 12:00.
  Adres poczty elektronicznej [email protected] faks: (041) 25 43 090, adres do korespondencji: Gmina Suchedniów ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów.

  VIII. Osoba/y uprawnia/e do kontaktu i sposób kontaktu
  1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail: [email protected]).
  2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
  - Pani Agnieszka Jaszczur, tel. 041 25 43 250 wew. 11
  - Pan Krzysztof Kołda tel. 0 41 25 43 250 wew. 37

  IX. Informacje dodatkowe
  1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi umieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie.
  2. Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Postępowanie może zostać przez Zamawiającego w każdym czasie unieważnione bez podawania przyczyny.

  X. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,
  Załącznik nr 2 - Wykaz osób,
  Załącznik nr 3 – Wzór umowy.  Data wprowadzenia: 2017-07-25 1320
  Data upublicznienia: 2017-07-25
  Art. czytany: 3467 razy

  » Załącznik nr 2 - wykaz osób - rozmiar: 14421 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - wzór umowy - rozmiar: 21858 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zaproszenie do złożenia oferty + załącznik nr 1 - rozmiar: 70656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów