(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE”

  Ogłoszenie nr 527937-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.

  „PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE”
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchedniów, krajowy numer identyfikacyjny 29100991700, ul. ul. Fabryczna 5 , 26130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 2543002, 2543485, , e-mail [email protected], , faks 412 543 485.
  Adres strony internetowej (URL): www.suchedniow.bip.doc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Tak
  www.suchedniow.bip.doc.pl

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  FORMA PISEMNA
  Adres:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów - Sekretariat.


  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE”
  Numer referencyjny: GNI.271.3.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6”. Przedmiot zamówienia planowany jest do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020. Zakres przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły mieści się w granicach działek nr ewid. geod. 3185/5, 3185/3 w obrębie 001 jednostka ewidencyjna Suchedniów, oznaczonych w : - pozwoleniu na budowę znak: AB.6740.1.123.2017.KK z dnia 30-05-2017 r. wydanego przez Starostę Skarżyskiego, -zgłoszeniu wykonania robót z dnia 05-04-2017 r. zarejestrowanego pod numerem PP.4966.2017 w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja całego przedsięwzięcia (wraz z dostawami i montażem urządzeń, przeprowadzeniem prób instalacji) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz zapisami niniejszej SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym między innymi instrukcji bhp, instrukcji ppoż, prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania szkoły, zgodnie z obowiązującym prawem, a także określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem budynku. Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania w/w zadania. W ramach zadania przewiduje się IV etapy prac: Etap I: Zakres rzeczowy obejmujący: • kompleksową przebudowę kuchni: - wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, wymiana instalacji CO zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w przebudowywanym pomieszczeniu, - adaptacja i przebudowa wentylacji z wykorzystaniem istniejących kanałów kominowych i wymianą zużytych kanałów mechanicznych, - wymiana posadzek w przebudowywanym pomieszczeniu na posadzki zgodnie z zestawieniem, nowe posadzki kładzione będą na wylewce samopoziomującej po demontaży starych nawierzchni oraz wykonaniu podłoża tak, aby uzyskać wejścia bezprogowe do pomieszczeń, wymiana i ułożenie posadzek gressowych w pomieszczeniach mokrych, - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na zapleczu kuchni zgodnie z wykazem stolarki, - malowanie ścian i sufitów po uprzednim ich oczyszczeniu z warstw istniejących i przygotowaniu do malowania poprzez skucie części spękanych tynków i zagruntowaniu podłoża, - dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia zgodnie z kartą pomieszczeń, a także montaż urządzeń i wposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego. • kompleksową przebudowę stołówki i świetlicy: - wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, wymiana instalacji CO zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej zgodnie z projektem instalacji sanitarnych w przebudowywanym pomieszczeniu, - adaptacja i przebudowa wentylacji z wykorzystaniem istniejących kanałów kominowych i wymianą zużytych kanałów mechanicznych, - wymiana posadzek w przebudowywanym pomieszczeniu na posadzki zgodnie z zestawieniem, nowe posadzki kładzione będą na wylewce samopoziomującej po demontaży starych nawierzchni oraz wykonaniu podłoża tak, aby uzyskać wejścia bezprogowe do pomieszczeń, - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z wykazem stolarki, - malowanie ścian i sufitów po uprzednim ich oczyszczeniu z warstw istniejących i przygotowaniu do malowania poprzez skucie części spękanych tynków i zagruntowaniu podłoża, - dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia zgodnie z kartą pomieszczeń. • przygotowanie oddziału klasy '0' wraz z szatniami i sanitariatami : - wykonanie kompleksowych sanitariatów wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz wykonaniem odpowiednich instalacji sanitarnych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, oraz wentylacji sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, wymiana instalacji CO, - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z wykazem stolarki, wymiana posadzek wraz z wypoziomowaniem i uzyskaniem bez progowych wnętrz, zgodnie z wykazem posadzek, - malowanie ścian i sufitów po uprzednim ich oczyszczeniu z warstw istniejących i przygotowaniu do malowania poprzez skucie części spękanych tynków i zagruntowaniu podłoża, - dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia zgodnie z kartą pomieszczeń. • wymianę istniejących hydrantów wnękowych DN 52 w pobliżu remontowanych sanitariatów i stołówki na nowe hydranty wnękowe DN 25 z wężem półsztywnym, oprawione 2 szafkach z miejscami na gaśnice. • kompleksowa przebudowa sanitariatów w pawilonach szkolnych wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych, obejmująca również wymianę stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z wykazem stolarki, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i sanitarnych, • wymiana wszystkich projektowanych instalacji wewnętrznych w przebudowywanych pomieszczeniach łącznie z instalacją oświetleniową poprzez wymianę opraw na energooszczędne oprawy z źródłami ledowymi, • wymiana wentylacji oraz adaptacja istniejącej instalacji wentylacyjnej. • wykonanie termomodernizacji dachu nad przebudowywanymi pomieszczeniami wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi, • ustawienie istniejących stalowych szafek szatniowych jako tymczasowej lokalizacji W ramach etapu I należy uwzględnić nowy podział funkcjonalny pomieszczeń zgodnie z dokumentacja projektową (tj. należy przeprowadzić wszelkie prace wyburzeniowe ścian oraz ponowne ich wykonanie w nowych, projektowanych miejscach). Wykonawca w ramach etapu I może wykonywać wszelkie roboty budowlane od godziny 06:00 do godziny 22:00. Etap II Zakres rzeczowy obejmujący: • kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w całej szkole (z wyłączeniem pomieszczeń z I etapu), • przeprowadzenie prób instalacji centralnego ogrzewania, • wykonanie termomodernizacji dachu na całym budynku szkoły (z wyłączeniem elementów dachu wykonanych w I etapie), wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z instalacją dachową, montaż nowych wyłazów dachowych, • naprawa powierzchni kominów, • wyprowadzenie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, • wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z projektami branżowymi. Wykonawca w ramach etapu II będzie realizował zadania przy czynnym obiekcie, możliwe godziny pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły) od godziny 15:00 do 06:00. Etap III Zakres rzeczowy obejmujący: • wykonanie prac z zakresu przeciwpożarowego (przegrody przeciwpożarowe, instalacje przeciwpożarowe, stolarka ewakuacyjna, chodniki ewakuacyjne, wykonanie ścianek działowych wewnętrznych, • odtworzenie drzwi z klatki schodowej na zewnątrz budynku, • remont istniejących ścianek wnęk zewnętrznych do piwnic, • doświetlenie piwnic, • wymiana oświetlenia w całym budynku (z wyłączeniem pomieszczeń etapu I), • kompleksowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami zgodnie z wykazem stolarki (z wyłączeniem pomieszczeń I etapu), • wymiana posadzek wraz z wypoziomowaniem i uzyskaniem bez progowych wnętrz, zgodnie z wykazem posadzek, • malowanie ścian i sufitów po uprzednim ich oczyszczeniu z warstw istniejących i przygotowaniu do malowania poprzez skucie części spękanych tynków i zagruntowaniu podłoża (z wyłączeniem pomieszczeń I etapu), • dostarczenie i montaż niezbędnego wyposażenia i mebli według kart pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń I etapu) Wykonawca w ramach III etapu będzie realizował zadania przy czynnym obiekcie. ETAP IV • Wykonanie kompleksowej izolacji oraz ocieplenia budynku wraz z fundamentami, elewacją oraz opaskami wokół budynku, przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy uzupełnić wszelkie ubytki w tynku oraz przygotować odpowiednio podłoże, • wykonanie ciągów komunikacyjnych. Zakres rzeczowy prac zrealizowany musi zostać w oparciu o załączoną dokumentacje projektową. Zamawiający nie ingeruje w technologię czy ilość prac przedstawionych w projekcie budowlanym, a także w sposób ich wykonywania, a jedynie wskazuje na kolejność etapów prac, zgodnie, z którymi realizowane ma być zadanie. W ramach każdego z wyżej wymienionych etapów należy wykonać wszelkie prace związane z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. 2.2. Poza zakresem prac określonym dokumentacją projektową oraz STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty: 1) przeprowadzenie wszelkich prób branżowych wymienianej instalacji, 2) bieżącą obsługa geodezyjna zadania, 3) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zgodnie z zakresem wykonanych prac, 4) uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowaniu obiektu przez Zamawiającego, pozwoleń związanych z obsługa budowy oraz terenów sąsiadujących, poniesienie kosztów z tytułu przeprowadzenia wszelkich uzgodnień, uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem, jeżeli w trakcie realizacji zadania powstanie taka konieczność. 5) w przypadku wykonywania prac termomodernizacyjnych należy dostosować terminy prac do terminów rozrodu ptaków ewentualnie gniazdujących w budynkach. Elementem podstawowym przed przystąpieniem do prac jest wykonanie ekspertyzy ornitologa i chiropterologa stwierdzająca obecność ptaków i nietoperzy lub ich brak w danym obiekcie, 6) zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacją elektryczną i sanitarną, a także dokonania rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie, 7) opracowania planu ewakuacyjnego w trwałym formacie ściennym, zgodnie z dokumentacja projektową, 8) oznakowania i instrukcji stanowisk pracy, 2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 1) utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości, gruzu, odwóz do PSZOK lub ich utylizacja, z zastrzeżeniem, że materiały pochodzące z rozbiórki, które mogą być wykorzystane należy protokolarnie przekazać Gminie Suchedniów (na terenie Szkoły przy ul. szarych Szeregów 6), wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki, które mogą przedstawiać wartość finansową, np. złom z wymiany centralnego ogrzewania stanowią własność zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania ich Zmawiającemu. 2) zapoznanie się i stosowanie do regulaminów przedstawionych przez zamawiającego, 3) zgłaszanie w formie pisemnej zamawiającemu, a także Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczności wykonania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu minimum 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Każde zgłoszenie wykonania robót zamiennych musi zawierać dokładny opis tych robót oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiającym i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca będzie wykonywał ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonania, nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 4) informowanie Zamawiającego o wykonaniu robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowych, objętych częściowymi odbiorami robót, z uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu, wykonaniu robót w ramach każdego z czterech etapów robót, oraz o wykonaniu robót w całości, 5) wykonania na własny koszt wszystkich niezbędnych badań instalacji, prób branżowych umożliwiających należyte wykonanie umowy, oraz użytkowanie obiektu przez zamawiającego, 6) umożliwienie na każdym etapie przedstawicielom Zamawiającego wgląd w roboty, wstępu na plac budowy, przeprowadzanie oględzin prac, materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, zapewnienie możliwości uczestnictwa przy próbach branżowych, badaniach, testach itp., 7) sporządzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po zakończeniu robót, 8) zapewnienie wykonania montażu wszelkich maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta, 9) utrzymania w czystości terenu szkoły oraz placu budowy, dążenie do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska oraz dowody dokonania stosownych opłat. 10) jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych takich jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Straż Pożarna, wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych. 2.4. Zamawiający określa poniższe wymagania co do zasad realizacji zadania: 1) do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadającym wszelkim wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, dopuszczonych do użytkowania, 2) z uwagi na wykonywanie części robót na czynnym obiekcie, w którym prowadzone będą zajęcia szkolne, terminy i zakres wykonywania prac w ramach poszczególnych etapów należy każdorazowo uzgodnić z Dyrekcją Szkoły, przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. 3) budynek zostanie udostępniony w całości jedynie w dni wolne od pracy, w okresie wakacyjnym, oraz w czasie przerwy na ferie zimowe. Dopuszcza się możliwość sukcesywnego udostępniania pomieszczeń szkolnych w dniach roboczych w godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu planu prac z Dyrekcją szkoły, pod warunkiem nie wykonywania w tym czasie robót uciążliwych akustycznie. 4) we wszystkie pozostałe dni prace mogą być wykonywane od godziny 15:00 do 22:00 oraz w porze nocnej, w taki sposób, aby zapewnione zostało prawidłowe funkcjonowanie obiektu w godzinach zajęć szkolnych. 5) ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oraz przenoszenia sprzętu, wyposażenia oraz mebli, każdorazowo jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia. 6) z uwagi na wykonywanie prac przy czynnym obiekcie, zabrania się magazynowania jakichkolwiek odpadów budowlanych na terenie budowy. 7) w związku z koniecznością utrzymania czynnego obiektu, należy przewidzieć konieczność wykonywania częściowych rozruchów np. instalacji CO, w trakcie realizacji zadania. 2.5. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:  ”Projekt przebudowy (modernizacji) pomieszczeń kuchni i remont pomieszczeń szkolnych z instalacjami wod.-kan., CO, wentylacji i elektrycznymi” – wraz z projektami branżowymi – wykonawczymi,  „Projekt budowlany termomodernizacji szkoły z przebudową (modernizacją) instalacji wod-kan., CO, wentylacji i elektrycznych”, wraz z projektami branżowymi (konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacja wod.-kan., instalacja centralnego ogrzewania, zewnętrzna instalacja odgromowa, wewnętrznymi instalacjami eektrycznymi,  STWiORB projektu modernizacji wnętrz i przebudowy kuchni szkolnej,  STWiORB projektu budowlanego termomodernizacji szkoły z przebudową instalacji wod-kan., CO, wentylacji i elektrycznych. Dokumentacja projektowa została opracowana przez jednostkę projektową „OKO architekci” Andrzej Starachowski, Plac Wolności 4/9 A, 25 – 367 Kielce. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacja projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu zgodnie z kolejnością wykonywania etapów robót budowlanych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu jakim jest kompleksowe wykonanie całego zadania. 2.6. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, okaże się, że w dokumentacji projektowej pojawiają się wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a ich istnienie wiąże się z niemożliwością wykonania robót w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, to przedmiot umowy może ulec modyfikacji. W w/w sytuacji, Zamawiający wraz z Wykonawcą przy udziale Nadzoru Inwestorskiego oraz Jednostki Projektującej ustalą zakres robót zaniechanych, zamiennych, a sposób świadczenia, który ulegnie zmianie, określony zostanie w aneksie do umowy. 2.7. Jeżeli użyte w SIWZ, lub w załącznikach do niej parametry lub normy mogą wskazywać na konkretnych producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza to, że mają takie znaczenie, że parametry tych wskazanych produktów określają minimalne wymagani stawiane przez Zamawiającego co do jakości produktów, które mają służyć do wykonania przedmiotu umowy. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do niej. To na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania równoważności. 2.8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnych narzędzi. 2.9. na Wykonawcy spoczywa obowiązek wydzielenie terenu prowadzonych prac w obiekcie oraz zabezpieczenia go. 2.10. Wszelkie roboty wykonywane w obiekcie oraz organizacja pracy muszą uwzględniać przepisy BHP, ppoż.) 2.11. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wraz z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. 2.12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ oraz na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2.13. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. osoby wykonujące prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Liczbę pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu terminu wykonania zamówienia oraz dokumentacji projektowej określa Wykonawca. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2.14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.13. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45262700-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45000000-7
  45330000-9
  45311000-0
  45331100-7
  45261000-4
  45410000-4
  45442100-8
  45320000-6
  45421000-4
  45421100-5
  45432110-8
  45430000-0
  45331210-1
  45316100-6
  45321000-3
  44112400-2
  45261210-9
  45111100-9
  45262100-2
  45111291-4


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-31

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: - Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN. - Wykonawca wykaże, że posiada nie mniej niż 1 000 000,00 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową tej samej wysokości.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 4.2.3.1 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie roboty budowlane w tym:  jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie wnętrz budynku użyteczności publicznej obejmującej łącznie w ramach jednej umowy branże: konstrukcyjną, sanitarną, elektryczną o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto,  jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. 4.2.3.2. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i posiadającym doświadczenie zawodowe, jako inspektor nadzoru/ kierownik budowy na min. jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie związanej z: - remontem lub przebudową budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 1 000 000,00 zł lub - wykonaniem termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto. - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza posiadanie odpowiadających powyższym uprawnieniom innych ważnych uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone wyżej wykonawcy Ci mogą spełniać wspólnie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.6.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.9. Dokumenty, o których mowa w punkcie a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w punkcie b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby Przepis w pkt. 6.9. stosuje się odpowiednio. 6.11. Dokumenty, wymienione powyżej inne niż oświadczenia, które wymagane są w oryginale, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN, b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - sporządzony według załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ - dokument składany w oryginale. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ - dokument składany w formie oryginału. Do wykazu do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1)Załącznik nr 9 do SIWZ - doświadczenie kierownika budowy, 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Tak
  Informacja na temat wadium
  45 000,00 PLN słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  (C) Cena ofertowa brutto 60,00
  (G) Gwarancja 15,00
  (T) Termin realizacji 15,00
  (D) 10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmiany do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 2. Zamawiający dokona waloryzacji całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wzrostu wskaźnika minimalnej płacy krajowej praz pochodnych związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wobec osób, przewidzianych do wykonywania realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę od dnia rozpoczęcia realizacji zadania. 3. Do czasu zakończenia wykonywania praz Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawek Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania, itp. 4. Termin wykonania świadczenia określony w SIWZ, ulega wydłużeniu w przypadku: 1) Wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 2) Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność realizacji umowy do zmian przepisów, 3) wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia; 4) braku możliwości realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; 5) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 5. Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robot – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 zmiana terminu wykonania świadczenia dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. 7. Ponadto na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy, b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia, powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa. 8. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i zawartej przez strony umowie.  
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-06-22, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > POLSKI
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


  Data wprowadzenia: 2017-06-07 1513
  Data upublicznienia: 2017-06-07
  Art. czytany: 3956 razy

  » Informacja dla Wykonawców - odpowiedź na pytanie - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja o wynikach postępowania - rozmiar: 263483 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 52224 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o zamówieniu - 527937 - rozmiar: 532217 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ + zał 2,3,4 - rozmiar: 87244 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załacznik nr 11 - harmonogram rzeczowo - finansowy - rozmiar: 25495 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o udostępnieniu podmiotów - rozmiar: 25576 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 12 - Przedmiary robót - rozmiar: 3834953 bajtów
  Typ pliku: application/x-7z-compressed
  » Załącznik nr 13 - oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę - rozmiar: 15076 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 14 - Oświadczenie o niezaleganiu - rozmiar: 15843 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do informacji dla Wykonawców - przedmiary w formie edytowalnej - rozmiar: 84128 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - rozmiar: 134117642 bajtów
  Typ pliku: application/x-7z-compressed
  » Załącznik nr 5 - wzór umowy - rozmiar: 47827 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa - rozmiar: 29448 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz robót - rozmiar: 28704 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób - rozmiar: 28156 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SIWZ - doświadczenie kieorwnika budowy - rozmiar: 27629 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów