(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 'PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICA SŁONECZNA W SUCHEDNIOWIE'

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 'PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICA SŁONECZNA W SUCHEDNIOWIE'

  Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
  KOD CPV GŁÓWNY:
  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

  KODY CPV POZOSTAŁE:
  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
  45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
  45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
  45236000-0 Wyrównywanie terenu

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  4.1. nie podlegają wykluczeniu,
  4.2. spełniają następujące warunki w zakresie:
  4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
  - Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
  4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
  4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej :
  - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
  4.2.3.1 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub rozbudową drogi o wartości minimum 400 000,000 zł brutto.
  4.2.3.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi do objęcia stanowiska kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i będzie posiadał doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą (od rozpoczęcia do zakończenia) polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o długości minimum 300 metrów, zakończoną wynikiem pozytywnym przed upływem terminy składania ofert.
  Określając wymogi dla kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

  Termin realizacji - 29-09-2017 r.

  Miejsce składania ofert:
  Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26 - 130 Suchedniów w sekretariacie (pokój nr 104), w terminie do dnia 01-06-2017 rok. do godziny 11:00

  Otwarcie ofert:
  Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, przy ul. Fabrycznej 5, 26 - 130 Suchedniów w dniu 01-06-2017 r. o godzinie 11:15.

  Kryteria wyboru:
  W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów.
  Nr kryterium Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie
  1. (C) Cena ofertowa brutto 60%
  2. (G) Gwarancja 30 %
  3. (D) Doświadczenie kierownika budowy 10 %

  Wadium:
  8 000,00 złotych

  Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem :510631-N-2017 z dnia 17-05-2017 r.


  Data wprowadzenia: 2017-05-17 1331
  Data upublicznienia: 2017-05-17
  Art. czytany: 3259 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - rozmiar: 261578 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu nr 510631-N - rozmiar: 496597 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ + zał 2,3,4 - rozmiar: 265728 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Unieważnienie postępowania - rozmiar: 1064114 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 12 - Przedmiar robót - rozmiar: 204830 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik 5- wzór umowy - rozmiar: 49798 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik 6- oświadczenie grupa kapitałowa - rozmiar: 28559 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik 7 - wykaz robót - rozmiar: 26772 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik 8 - wykaz osób - rozmiar: 27451 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 10 - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów - rozmiar: 24680 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 11 - Harmonogram rzeczowo - finansowy - rozmiar: 23912 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załącznik nr 13 - Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę - rozmiar: 14956 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 14 - Oświadczenie o niezaleganiu - rozmiar: 15811 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - rozmiar: 6642687 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 9 - doświadczenie kierownika budowy - rozmiar: 27387 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów