(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SUCHEDNIÓW W LATACH 2017/2018

  Znak sprawy: Or.271.1.2017

  ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
  CPV - 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

  ZADANIE „A”

  Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem,
  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.


  ZADANIE „B”

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • Ubezpieczenie AUTO CASCO
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera,
  • Ubezpieczenie ASISTANCE

  ZADANIE „C”

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezimiennym
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie imiennym

  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Gminy Suchedniów w latach 2017 – 2018 prowadzone jest w trybie art. 66 ustawy Kodeks Cywilny Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585.

  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  PRZEPISY OGÓLNE:
  3.1.1 Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej oraz obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka i majątek Zamawiającego na zasadach wskazanych niniejszej SIWZ. Ogólne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk i postanowień umownych wskazanych w SIWZ oraz wzorze umów zastosowanie mają tylko w kwestiach nie określonych w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz wzorach umów do poszczególnych części zamówienia.
  3.1.2 Przez cały czas trwania umowy na wykonanie zamówienia publicznego Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na których w części nie uregulowanej w SIWZ udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny jest jedynie w przypadku zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym i Ustawach oraz zmiany dobrowolnych warunków ubezpieczenia w tej części, które są korzystniejsze dla Zamawiającego od dotychczasowych.
  3.1.3 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie wypłacane z podatkiem VAT, również w sytuacji gdy odszkodowanie wypłacane jest na podstawie kosztorysu.
  3.1.4 Podany w SIWZ zakres ochrony jest zakresem bezwzględnie obowiązującym, niezależnie od treści ogólnych warunków Ubezpieczeń Wykonawców.
  3.1.5 Zamieszczone w SIWZ sumy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk maja charakter orientacyjny. Właściwe i obowiązujące w danym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia zostaną podane Wykonawcy we wnioskach o ubezpieczenie – dotyczy Sum Ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.
  3.1.6 Na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia, Wykonawca będzie zobowiązany objąć ochroną również te składniki mienia nie wymienione w SIWZ lub we wniosku o ubezpieczenie danej jednostki organizacyjnej które nie zostały wprowadzone na stan środków trwałych na dzień przygotowania niniejszej SIWZ lub wniosku. Składka dodatkowa za te składniki mienia zostanie rozliczona w terminie płatności za klauzulę automatycznego pokrycia tj. w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia danego ubezpieczenia. Zawarte w SIWZ dane dotyczą w przypadku jednostek Zamawiającego stanu ŚT na dzień 31.12.2016 roku, we wnioskach dane dotyczyć będą stanu ŚT na 31 stycznia danego roku.
  3.1.7 Jeżeli po dniu zawarcia umowy Zamawiający nabędzie nowe składniki mienia, składniki te zostaną objęte ubezpieczeniem w zakresie i na zasadach przewidzianych w SIWZ. Składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie Wykonawcy dla podanych sum ubezpieczenia, proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Płatność składki nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy.
  3.1.8 Jeżeli po dniu zawarcia umowy zaistnieje konieczność uzupełnienia limitów odpowiedzialności wskutek wypłaty odszkodowań w systemie na Pierwsze Ryzyko w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk lub w ubezpieczeniu OC, strony w formie aneksu wprowadzą zmiany w dokumentach ubezpieczenia z uwzględnieniem stawek z oferty Wykonawcy, stosownie do wielkości limitów określonych w SIWZ oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. Wysokość składki i termin jej płatności strony określą w aneksie.
  3.1.9 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej przygotowania programu ubezpieczeniowego, udziału w komisji przetargowej w charakterze biegłego oraz obsługa zawartej umowy w zakresie pośredniczenia przy jej zawarciu i wykonaniu będzie prowadzona przy udziale pełnomocników Zamawiającego prowadzących działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń (konsorcjum) :

  Aleksander Romanowski – broker Ubezpieczeniowy
  Kancelaria brokerska PROGRES
  ul. Różana 12, 28 – 100 Busko-Zdrój

  Bogdan Święcicki- Broker Ubezpieczeniowy
  Kancelaria Brokerska 'PROMES'
  ul. Iwo Odrowąża 16, 26-200 Końskie

  3.1.10 Wykonawca za pośredniczenie i wykonanie umowy zapłaci brokerowi kurtaż
  w wysokości zwyczajowo przyjętej dla danego rodzaju ubezpieczenia.
  3.1.11 Program ubezpieczeniowy opisany w niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy podlega ochronie w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. Nr 24 pz. 83 z póź. zm.). Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Konsorcjum Brokerów ubezpieczeniowych. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja lub modyfikacja materiału zawartego w niniejszej SIWZ wymaga pisemnej zgody w/w Konsorcjum Brokerskiego. Zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, gdy materiały te służyć będą do przygotowania oferty przetargowej.

  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Wykonawca składa ofertę na ZADANIE „A”, ZADANIE „B” lub ZADANIE „C ” łącznie lub dla dowolnie wybranego zadania.
  Dopuszcza się składanie ofert częściowych tylko w takich częściach, na jakie Zamawiający podzielił Zamówienie.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

  Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, za wyjątkiem czynności
  związanych z likwidacją szkód. Wykonawca zlecając firmie zewnętrznej likwidację szkody zobowiązany
  będzie do pisemnego poinformowania o tym fakcie pełnomocnika Zamawiającego .

  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Zamówieniem uzupełniającym jest w szczególności: doubezpieczenie mienia na podstawie klauzul automatycznego pokrycia, podniesienie sumy gwarancyjnej, odnowienie limitów w ryzykach ubezpieczonych na pierwsze ryzyko w przypadku ich wyczerpania wskutek wypłaty odszkodowania, ubezpieczenie mienia osób trzecich, aktualizacja sum ubezpieczenia wynikająca z przekroczenia limitu określonego w klauzulach automatycznego pokrycia, ubezpieczenie OC/NW dla nowo nabytych pojazdów, zwiększenia liczby ubezpieczonych w zakresie NNW członków OSP, aktualizacji sum ubezpieczenia w 2 i 3 okresie ubezpieczenia oraz w innych przypadkach przewidzianych w SIWZ.

  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin realizacji zamówienia:
  Przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  9.1.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  9.1.2. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek niniejszy będzie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. prowadzą działalność zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 oraz 1348 z późniejszymi zmianami)
  9.1.3. Znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.
  posiadają na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie co najmniej 100%
  posiadają na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych aktywami, na poziomie co najmniej 100%
  9.1.3. Zdobyli wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty – okoliczności nieznane Wykonawcy, o które nie zapytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia, uznaje się za nieistotne.
  9.1.4. Wykonawcą może być wyłącznie jednostka organizacyjna (centrala/oddział) zakładu ubezpieczeń upoważniona na podstawie pełnomocnictw do reprezentowania Zakładu Ubezpieczeń.

  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  10.1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania,
  10.2. Pełnomocnictwo podpisane prze przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem,
  10.3. Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO
  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
  Aleksander Romanowski – broker Ubezpieczeniowy
  Kancelaria Brokerska PROGRES
  ul. Różana 12, 28 – 100 Busko Zdrój
  tel/faks 41 378 2159, kom. 502 348 127
  e-mail: [email protected]
  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

  Bogdan Święcicki- Broker Ubezpieczeniowy z Kancelarii Brokerskiej 'PROMES'
  Z siedzibą w Końskich, ul. Iwo Odrowąża 16, 26-200 Końskie
  tel./fax. 41 / 375-01-10, tel. kom. 601 74 47 52,
  e-mail: [email protected]
  w godzinach od 8:00 do 16:00

  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYCOFANIE OFERT
  Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.


  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
  14.1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki
  o których mowa w specyfikacji Zamawiającego (opisie przedmiotu zamówienia);
  14.2. Do oferty Wykonawca załącza Ogólne Warunki wszystkich ubezpieczeń, określonych w Specyfikacji.
  14.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opisowi przedmiotu zamówienia) ;
  14.4. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo;
  14.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną dla wybranego zadania ;
  14.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
  Oferty należy przesłać na adres: Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów lub złożyć w siedzibie Zamawiającego -sekretariat do dnia 21-03-2017 roku do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
  „Oferta na usługę ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Gminy Suchedniów w latach 2017/2018.
  Nie otwierać przed dniem 21-03-2017 r. godz. 12:15

  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - Zakład Ubezpieczeń nie zaakceptował w ofercie obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia zawartego w niniejszym Zapytaniu.
  - Zakład Ubezpieczeń nie zaakceptował wzoru umowy/umów stanowiącego/ych załącznik do niniejszego Zapytania.
  - Oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;
  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
  - Cena oferty przekracza środki finansowe jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  15.1. Oferty należy składać do dnia 21-03-2017 roku do godziny 12:00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia,
  15.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”,
  15.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie
  o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
  15.4 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte.
  Oferty zostaną otwarte w dnia 21-03-2017 roku o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie w Sali konferencyjnej piętro I.

  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich zaokrąglona do pełnych złotych


  TREŚĆ KLAUZUL FAKULTATYWNYCH OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

  Zadanie „A”
  Kryterium oceny ofert:
  A. Cena łączna ubezpieczenia – 70%
  B. Zaakceptowanie klauzul i zapisów dodatkowych – 30%

  Zadanie „B”
  Obliczanie i ocena ofert część II zamówienia zadanie „B”

  Kryterium oceny ofert:
  Cena łączna ubezpieczenia – 80%
  Klauzule fakultatywne - 20 %

  Zadanie 'C'
  Obliczanie i ocena ofert część III zamówienia zadanie „C”

  Kryterium oceny ofert:
  Cena łączna ubezpieczenia – 80%
  Klauzule fakultatywne - 20 %  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
  2) Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

  ZAŁĄCZNIKI:

  nr 1-formularz oferty
  nr 2- wykaz majątku do ubezpieczenia
  nr 3 - wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC/NW/AC
  nr 4- wzór umowy dla zadania „A”
  nr 5- wzór umowy do zadania „B”
  nr 6- wzór umowy do zadania „C”  Data wprowadzenia: 2017-03-09 1305
  Data upublicznienia: 2017-03-09
  Art. czytany: 3602 razy

  » Korekta druku oferty - załącznik nr 1 do SIWZ - rozmiar: 262144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedzi na pytania - rozmiar: 439110 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Odpowiedzi na pytania cz.II - rozmiar: 69277 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Odpowiedzi na pytania cz. III - rozmiar: 54272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - rozmiar: 73216 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SIWZ - rozmiar: 623164 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zał. Nr 1 - rozmiar: 261632 bajtów
  Typ pliku: application/unknown
  » Zał. Nr 2 - rozmiar: 150528 bajtów
  Typ pliku: application/unknown
  » Zał. Nr 3 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/unknown
  » Zał. Nr 4 - rozmiar: 83968 bajtów
  Typ pliku: application/unknown
  » Zał. Nr 5 - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/unknown
  » Zał. Nr 6 - rozmiar: 60416 bajtów
  Typ pliku: application/unknown
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów